Terug naar boven

5 Maatschappij en Milieu


Accell Group produceert een duurzaam product dat bijdraagt aan een gezonde levensstijl en vermindering van CO2 uitstoot. Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsmissie is de productie zo vriendelijk mogelijk in te richten voor mens en milieu. In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste MVO informatie en data gepresenteerd. Gedetailleerde informatie en data, inclusief de GRI Tabel met inhoudsopgave, is beschikbaar op de website onder ‘MVO’.


Accell Group richt zich op een viertal speerpunten:

 • Met haar producten levert Accell Group een bijdrage aan het verduurzamen van mobiliteit. Accell Group streeft naar het versterken van deze bijdrage door het gericht ondersteunen van initiatieven ter bevordering van duurzame mobiliteit, sport en bewegen.
 • Accell Group wil innovatief zijn in verduurzaming van de eigen activiteiten waarmee zij trendsettend wil zijn in de sector.
 • Gezien de sleutelpositie in de waardeketen neemt Accell Group de verantwoordelijkheid om leveranciers, dealers en consumenten te stimuleren duurzaam te opereren. Accell Group is immers een belangrijke schakel tussen deze groepen. Accell Group ziet bepaalde onderdelen van MVO als pre-competitief, waarop een gezamenlijke aanpak het meest effectief is. Accell Group zal het voortouw nemen op belangrijke collectieve onderwerpen, zoals MVO in de toeleveringsketen.
 • Mensen vormen het hart van de organisatie en Accell Group streeft naar een stimulerende werkomgeving voor haar medewerkers: plezier, veiligheid, gezondheid en ontwikkeling.

Organisatie
Accell Group kent een platte organisatiestructuur. De omvang van de dochterbedrijven varieert van een kleine 20 tot ruim 500 medewerkers. Dochterbedrijven dragen een hoge mate van operationele verantwoordelijkheid, primair voor de positie van hun merk(en) in hun respectievelijke markten. Samen met de holding bepalen zij de strategie van het bedrijf en de daarmee samenhangende MVO strategie.


MVO verantwoordelijk
In iedere Accell onderneming is één van de managers verantwoordelijk voor MVO. Deze managers zijn verenigd in het ACSI netwerk (Accell Corporate Sustainability Netwerk) en worden ondersteund vanuit de holding. Binnen de raad van bestuur is de Chief Operations Officer van Accell Group is verantwoordelijk voor het MVO beleid.

Zitting in organisaties
Accell Group is aangesloten bij diverse nationale en internationale brancheorganisaties en initiatieven, waarvan een aantal specifiek gericht op MVO. Accell Group heeft zitting in een groot aantal besturen zoals de WFSGI (World Federation of Sporting Goods Industry), diverse landenorganisaties zoals RAI vereniging (NL) en Univelo (FR) en de Europese overkoepelende organisatie CONEBI. Ook heeft Accell Group zitting in diverse commissies voor het opstellen van veiligheidsnormen op Europees en mondiaal niveau.


Dataverzameling
In 2015 is 95% van de activiteiten meegenomen in de dataverzameling. Dit percentage wordt bepaald door het aantal medewerkers van de bedrijven waarvan de data is verzameld te delen door het totaal aantal medewerkers. De stijging van het percentage ten opzichte van 2014 (90%) komt doordat dit jaar ook de data van de Aziatische bedrijven van Accell Group zijn opgenomen.
 
 
 

5.1 Een duurzaam product
De congestie van steden is over de hele wereld een groeiend probleem. Het veroorzaakt luchtvervuiling, gezondheidsproblemen en economische schade. De fiets en e-bike kunnen meehelpen met het oplossen van dit probleem. Naast duurzame mobiliteit levert fietsen ook een bijdrage aan het verbeteren van de volksgezondheid. In onze samenleving zijn obesitas en gebrek aan beweging belangrijke veroorzakers van gezondheidsproblemen. Uit onderzoek van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat mensen die regelmatig fietsen de conditie hebben van een sporter en fysiek zo’n 10 jaar jonger zijn dan hun werkelijke leeftijd. Ze hebben meer weerbaarheid tegen ziektes en 50% minder kans op een hartaanval.

Groene en gezonde mobiliteit

Accell Group draagt bij aan duurzame en gezonde mobiliteit door het aanbieden van een duurzaam vervoermiddel. We gaan telkens weer een stap verder met innovatieve concepten en oplossingen, zoals de Speed Pedelec. Deze elektrische fiets geeft trapondersteuning tot maximaal 45 km/u. Om deze topsnelheid te realiseren moet wel serieus mee getrapt worden. De kruissnelheid ligt rond de 35-38 km/u. Deze snelheid maakt de Speed Pedelec uitermate geschikt voor woon-werkverkeer over langere afstanden. Het is dus een serieus alternatief voor de auto.

Lobby voor veiligheid en duurzaamheid

Accell Group zet zich in voor de belangen van de consument en de sector. Samen met andere organisaties voeren we een krachtige lobby voor een veilige fietsomgeving. Onder de vlag van CONEBI participeren we vanuit de Europese industrie in een lobby voor goede regelgeving rondom de Speed Pedelec. Ook neemt Accell Group deel aan het brede maatschappelijke vraagstuk van duurzame mobiliteit en het ontlasten van verkeersstromen in en tussen steden.

Initiatieven ondersteunen

Accell Group bevordert de gezondheid van consumenten door het aanbieden van producten die gezond bewegen en sporten stimuleren. In lijn daarmee ondersteunen we initiatieven die jonge mensen aan het bewegen brengen en maatschappelijke problemen als overgewicht beogen terug te dringen. Ook helpen we organisaties die het gebruik van de fiets als gangbaar vervoermiddel promoten in landen in ontwikkeling. Zo steunt Accell Group de non-profit organisatie World Bike Relief (WBR), Raleigh is betrokken bij Re-Cycle Bikes for Africa.

Accell Group zal jaarlijks meer dan één miljoen euro besteden aan initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit, het bevorderen van gezondheid en veiligheid van de consument en het langer mobiel houden van ouderen. In het jaar 2015 is deze doelstelling gerealiseerd.
Duurzaam naar werk

Accell Group wil een voorbeeldfunctie vervullen en stimuleert eigen medewerkers om op een duurzame manier naar het werk te reizen. De doelstelling is dat minder dan 50% van onze medewerkers individueel met een niet-duurzaam vervoersmiddel naar het werk komt. In 2014 is deze doelstelling voor het eerst gerealiseerd. Het aantal medewerkers dat individueel met een niet-duurzaam vervoersmiddel naar het werk komt is in 2015 verder afgenomen tot 40%. De groei van de categorie ´Overig duurzaam´ is met name afkomstig van onze Aziatische ondernemingen, waar veel medewerkers te voet of met een elektrische tweewieler naar hun werk gaan.

Veiligheid consument

Op het gebied van veiligheid doet Accell Group geen concessies. Onze producten zijn samengesteld uit hoogwaardig kwalitatieve materialen. Elk product voldoet aan de hoogste internationale veiligheidsnormen, zoals vastgelegd in o.a. ISO (Wereld), ASTM (USA), EN (Europa) en de IEC normen voor elektrische componenten.

Accell Group is betrokken in werkgroepen en organisaties die een veilig gebruik van de fiets in het verkeer bevorderen. Ook geven we voorlichting aan vakhandel en consumenten over veilig en verantwoord gebruik en onderhoud van met name elektrische fietsen en de Speed Pedelec.
 5.2 De mensen van Accell Group

Accell Group biedt werkgelegenheid aan circa 3.000 mensen. Dit is belangrijk voor de economische bedrijvigheid in de regio’s waar Accell ondernemingen zijn gevestigd. Onze medewerkers zijn gepassioneerd voor het product dat ze maken; het product fiets bindt de medewerkers en maakt hen trots op het bedrijf. Accell Group heeft hierdoor een sterk operationele bedrijfscultuur. Aandacht voor een sociaal beleid en arbeidsvreugde van medewerkers zijn in deze bedrijfscultuur belangrijk. In het verlengde hiervan is het tevens van belang om medewerkers perspectief op groei en ontwikkeling te bieden. Het werk in de productie, magazijnen en kantoren kent een aantal veiligheids- en gezondheidsrisico’s zoals veiligheid van machines en gereedschappen, tilwerkzaamheden, praktijktesten onder zware omstandigheden, RSI en werkdruk.
Werkgelegenheid

Bij Accell Group staat efficiency van de bedrijfsactiviteiten centraal. Naar onze mening wordt dit bereikt met goed en gemotiveerd personeel dat werkt onder gunstige voorwaarden en omstandigheden. Accell Group wil medewerkers aan zich binden en streeft naar een laag personeelsverloop. De fietsbranche kent daarentegen een seizoensgebonden productie die resulteert in een hoog percentage personeelsverloop, veroorzaakt door de productiebedrijven.

Van de medewerkers van Accell Group werkt 61% onder een collectieve arbeidsovereenkomst. Diverse Accell ondernemingen hebben een samenwerking met organisaties in de sociale werkvoorziening en/of een speciaal programma voor instroom van jongeren.
Plezier en sociaal beleid

Accell Group gaat bij de invulling van haar rol als werkgever verder dan het simpelweg regelen van processen als werving & selectie en beloning. De medewerkers zijn het kloppend hart van het bedrijf. Bij ons vinden ze een open en professionele cultuur. Veel Accell Group ondernemingen bieden hun medewerkers een winstdelingsregeling. Medewerkers zijn veelal actief betrokken bij sponsoractiviteiten en kunnen activiteiten aandragen voor hun lokale omgeving, vaak gelieerd aan de fietssport maar niet per definitie. Door sponsoring van deze activiteiten wordt de betrokkenheid en bedrijfstrots van de medewerkers versterkt en zijn onze merken zichtbaar in de lokale gemeenschap. Regelmatig organiseren we een personeelsfeest of sportevent voor de medewerkers. Een plezierige werkomgeving met aandacht is voor onderlinge betrokkenheid bevordert de verbondenheid met het bedrijf en de bedrijfsdoelen.

Dit jaar starten we een pilot voor uniform en frequent medewerkersonderzoek. Daarin meten we hun betrokkenheid, tevredenheid en bevlogenheid. Met de onderzoekresultaten kunnen we waar nodig het beleid bijstellen. Om het personeelsbeleid van de merken te ondersteunen, uit te bouwen en te borgen is op holding niveau een directeur benoemd.

Gezondheid en veiligheid

Veiligheid en gezondheid van de medewerkers staat bij Accell Group hoog in het vaandel. Alle vestigingen voldoen aan nationale wet- en regelgeving. Binnen ieder bedrijf is een verantwoordelijke voor gezondheid en veiligheid, die naast het voldoen aan wet- en regelgeving aandacht geeft aan het versterken van de gezondheids- en veiligheidscultuur in het bedrijf. Binnen ieder bedrijf zijn getrainde bedrijfshulpverleners en daar waar relevant ook specialisten op brandveiligheid en/of gevaarlijke stoffen. Ziekteverzuim wordt jaarlijks gemonitord en gerapporteerd, evenals bedrijfsongevallen. Accell Group streeft naar 100% veiligheid. Bij ieder bedrijfsongeval wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en eventuele benodigde extra maatregelen.

Ziekteverzuim terugdringen

In 2015 is een stijging te zien van het ziekteverzuim ten gevolge van ongevallen. Na analyse blijkt dit deels veroorzaakt te zijn door onoplettendheid of onachtzaamheid. Naar aanleiding van deze constatering is er meer aandacht gegeven aan werkinstructies, vooral voor nieuwe medewerkers. In een aantal gevallen zijn productiegereedschappen aangepast. Het overzicht van ongevallen en maatregelen wordt met zusterbedrijven gedeeld en besproken om kennis te delen en eventueel preventieve acties te organiseren.


* Het aantal afwezige uren, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal werkuren


 


Training en opleiding

Het beleid van Accell Group is erop gericht medewerkers een uitdagende werkomgeving te bieden die past bij hun persoonlijke mogelijkheden en ambities. Managers en teamleiders zijn verantwoordelijk voor het signaleren van opleidingswensen en –kansen.

Ons doel: gemiddeld 10 opleidingsuren per medewerker per jaar realiseren. Deze doelstelling is geborgd in het opleidingsbudget van alle Accell ondernemingen. Opleiding is een vast onderdeel van de jaarlijkse budgetbesprekingen, waarin het opleidingsbudget wordt gespiegeld aan de opleidingsuren van de voorgaande jaren.

Ook in 2015 is het gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker gestegen naar 9,6 uur. Daarmee is de doelstelling bijna gerealiseerd.

5.3 Het milieu in de bedrijfsprocessen
De fiets levert een bijdrage aan het verminderen van de milieudruk die veroorzaakt wordt door vervoer en transport. Zeker bij gebruik voor korte afstanden als alternatief voor de auto. De productie van de fiets veroorzaakt echter wel milieubelasting door het gebruik van materialen, grondstoffen en energie, uitstoot van CO2 en afval.

 

Materialen en grondstoffen

Het overgrote deel van een fiets bestaat uit metalen, waarvoor wereldwijd een uitgebreid netwerk bestaat om deze te hergebruiken. Primair [1]  aluminium is één van de meest gebruikte materialen binnen de fietsindustrie omdat deze zuiver en hoogwaardig is en noodzakelijk om de veiligheid van de fiets te kunnen garanderen. Bekeken op wereldschaal is momenteel de vraag naar zogenaamd secundair aluminium nog dusdanig groot dat de hoge percentages gerecycled materiaal makkelijk afzet vindt en er structureel behoefte blijft aan primair aluminium om te voorzien in de behoefte. Accell Group is dan ook van mening dat uitgebreid onderzoek naar gebruik van secundair aluminium in de fiets vooralsnog niet efficiënt is. Binnen het MVO beleid wordt extra aandacht besteed aan andere specifieke materialen en onderdelen die relatief veel milieubelasting veroorzaken.

*[1] Primair of nieuw aluminium wordt gewonnen uit bauxiet en kost veel energie. Het omsmelten van aluminium producten (schroot) tot gerecycleerd of secundair aluminium vereist slechts 5 - 10% van de energie om primair aluminium te produceren.
 
Binnen het MVO beleid wordt extra aandacht besteed aan andere materialen en onderdelen die relatief veel impact op het milieu hebben.

Carbon

Dit materiaal wordt gebruikt in frames van professionele racefietsen. Een frame van carbon levert 60% meer milieubelasting dan een frame van aluminium.

Accu’s

Door de sterke toename van het aantal e-bikes zijn afgedankte accu’s een steeds groter issue in de afvalverwerking.

Verpakkingsmaterialen

Een belangrijk punt van aandacht, gezien de grote hoeveelheden materiaal dat worden gebruikt ter bescherming van de onderdelen en eindproducten.

Carbon

Het Franse merk Lapierre is binnen Accell Group een relatief grote gebruiker van carbon en neemt het voortouw op dit thema. De end-of-line frames van Lapierre racefietsen zijn getest door een carbonverwerker en blijken goed geschikt voor recycling. Helaas is er nog vrijwel geen commerciële afzetmarkt voor gerecycled carbon van fietsen. Voor de korte termijn wordt carbon retourmateriaal dan ook verzameld, opgeslagen en in bulk afgevoerd naar gekwalificeerde verwerkers. Lapierre volgt de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van carbontechnologie nauwgezet, maar ook de mogelijkheden om hoogwaardige vezels te vervaardigen met andere basismaterialen dan carbon. Op dit moment is dit overigens nog in een proeffase.

Recycling accu's E-bikes

Accell Group werkt actief mee aan het opzetten van nationale en internationale systemen voor het inzamelen en verantwoord verwerken van afgedankte accu’s van e-bikes. Samen met stichtingen in Duitsland (GRS), België (Bebat) en Nederland (Stibat) zijn er al systemen voor het inzamelen van fietsaccu’s gerealiseerd. Afgedankte batterijen worden dan direct bij de vakhandel opgehaald, vervolgens centraal gesorteerd en afgevoerd naar gecertificeerde verwerkers. Op dit moment bestaan de ingezamelde batterijen voornamelijk uit het chemische system Lithium-Ion. De batterijen worden gedemonteerd en in onderdelen aangeboden aan grondstoffabrikanten en de basismetaalindustrie. Het informeren en stimuleren van de vakhandel om de inzameling mogelijk te maken en actief te promoten bij consumenten vraagt serieuze inspanningen.

Verpakkingsmaterialen

Het beleid van Accell Group is om verpakkingsmaterialen uit fossiele bronnen te vervangen door hernieuwbare materialen. Oftewel, minder plastic en meer verpakking op basis van papier en bio-grondstoffen. Het materialengebruik wordt nauwlettend gevolgd. We benchmarken de resultaten van de Accell ondernemingen, zodat best practices boven komen en ondernemingen van elkaar leren. Jaarlijks monitoren we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal naar materiaalsoort en de milieu-impact.

Doelstelling: de milieu-impact van verpakkingsmateriaal, in combinatie met de afvalstroom, (uitgedrukt in CO2 equivalenten) jaarlijks met 2% tot 4% per fiets te verminderen.

In 2015 is de milieu-impact ten gevolge van verpakking afgenomen met 132 ton CO2 eq, wat een reductie op het geheel betekent van 3,5% ten opzichte van 2014. Meer informatie over deze doelstelling is te lezen onder de kop ‘afval’.

CO2 en energie

Het beleid van Accell Group is gericht op reductie van de CO2 emissies. Accell Group wil hierbij de doelstelling voor energieleveranciers van de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn (EER) als referentie nemen en zijn uitstoot met 1,5% per jaar verminderen. Uit onderzoek naar de milieu-impact van de eigen bedrijfsprocessen blijkt dat energiegebruik de grootse impact heeft op de CO2 emissies. Energie wordt gebruikt voor de assemblage, het lakken van de fietsen en voor verlichting en verwarming van de productiefaciliteiten, magazijnen en kantoren. Op de tweede plaats komen transport van onderdelen en distributie van producten. Energiegebruik en transport/distributie zijn dan ook belangrijke aandachtspunten voor Accell Group.


Over de hele linie wordt werk gemaakt van het verlagen van de milieu-impact:

 • Overstappen van conventionele naar LED verlichting. Dit is bij het merendeel van de Accell Group ondernemingen in gang gezet.
 • Veel magazijnen en kantoren hebben bewegingssensoren, zodat het licht alleen brandt als er iemand aanwezig is.
 • Ondernemingen zijn overgestapt op efficiëntere en/of duurzame verwarmingssystemen.
 • Bewustwording vergroten onder medewerkers zoals het aanmoedigen om lampen en computers uit te schakelen.
 • Voor transport en distributie kijken de ondernemingen kritisch naar de keuze van vervoermiddelen, waarbij waar mogelijk de trein wordt ingezet.
 • Veel aandacht is er voor de analyse van kwaliteit van distributieprocessen, gericht op het beperken van het terugsturen van beschadigde goederen. Dit bespaart geld en transportkilometers.
 • Het aantal vliegkilometers van medewerkers wordt beperkt door online vergaderen.

De resultaten van deze maatregelen worden gemonitord door het jaarlijks meten van het energiegebruik en de CO2 emissies. Evenals bij andere materiële thema’s wordt ook hier jaarlijks een benchmark gemaakt van de prestaties van de ondernemingen en leren ze van elkaars best-practices.Rapportage

Dit jaar zijn we overgegaan op rapportage volgens GRI G4. In de data zijn het verbruik van leaseauto’s en gereden bedrijfskilometers meegenomen in de meting. Tevens zijn de data van de Aziatische ondernemingen toegevoegd, wat een vergelijking met afgelopen jaren niet mogelijk maakt.
 

Afval

Accell Group ondernemingen produceren met hun bedrijfsactiviteiten naast fietsen, accessoires en onderdelen ook afval. Afval moet verwerkt worden en dit veroorzaakt, afhankelijk van de materiaalsoort en verwerkingsmethode, in meer of mindere mate milieudruk. Het beleid van Accell Group is om het afval zoveel als mogelijk gescheiden af te voeren en te bestemmen voor hergebruik en/of recycling. De mogelijkheden hiertoe zijn per land en zelfs per regio verschillend. Registratie van afvalstromen door de Accell ondernemingen wordt gedaan om bewustwording bij management en medewerkers te realiseren en trends in de hoeveelheden zichtbaar te maken.


We benchmarken de resultaten, waarbij de best-practices boven komen en ondernemingen van elkaar leren. Er is een jaarlijkse monitoring van de hoeveelheid afval naar materiaalsoort en de milieudruk die dit oplevert. Doelstelling: de milieu-impact per fiets van afval, in combinatie met verpakking, (uitgedrukt in CO2 equivalenten) jaarlijks met 2 tot 4% te verminderen.In 2015 is de totale milieu-impact ten gevolge van afval beperkt toegenomen met 17 ton CO2 eq, tot 899 CO2 eq. Doordat dit jaar minder fietsen zijn geproduceerd, is de footprint per fiets op verpakking & afval in totaal toegenomen met 2,5%. We moeten vaststellen dat de doelstelling niet gerealiseerd is.

Let wel, bij de interpretatie van deze uitkomst moet worden meegenomen dat dit percentage wordt berekend door de CO2 eq footprint te delen door het totaal aantal verkochte fietsen. Dit jaar zijn de Aziatische ondernemingen (zonder fietsverkoop) meegenomen in het bepalen van de footprint. Ook de stijging van de omzet van fietsonderdelen & accessoires heeft een negatief effect op de uitkomst.

5.4 KetenverantwoordelijkheidAccell Group is een belangrijke speler in de waardeketen van de fietssector en is daarmee in de positie om zowel aan de toeleveringskant als aan de distributiekant partijen te stimuleren tot duurzaamheid.

Belangrijke thema’s bij de toeleveranciers zijn het naleven van mensenrechten, goede arbeidspraktijken en milieubescherming. Daarnaast is het werken met chemische stoffen en naleving van de wetgeving voor registratie van chemische stoffen (REACH) een belangrijk aandachtspunt. Chemische stoffen worden enerzijds gebruikt bij het lakken van onderdelen zoals het frame en de voorvork, anderzijds komen deze voor in kunststof fietsonderdelen zoals zadels en handvatten.Figuur: Waardeketen

Naleven mensenrechten, goede arbeidspraktijken en milieubescherming

Accell Group heeft een eigen gedragscode voor toeleveranciers. Alle toeleveranciers wordt gevraagd de code te ondertekenen. Samen met de WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry) heeft Accell Group het initiatief genomen tot het verduurzamen van de toeleveringsketen. De WFSGI heeft in 2012 een werkgroep opgericht met Accell Group als voorzitter. De opdracht van de werkgroep is het ontwikkelen van een branchebrede audit-aanpak voor verduurzaming van de toeleveringsketen. Het uitgangspunt in de aanpak is dat de fietsindustrie in samenwerking en overleg met de toeleveranciers aan verbeteringen wil werken, waarbij de gedragscode van de WFSGI de inhoudelijke basis is. Ook wil de industrie dubbele audits voorkomen en worden audit-data gedeeld via het platform Fair Factory Clearinghouse (FFC). De werkgroep rondt begin 2016 de pilot af en zal vervolgens het initiatief verder uitbouwen richting andere spelers in de fietsbranche onder de naam: RSI – Responsibele Sport Initiative / bicycles.

Monitoren toeleveranciers

Accell Group werkt continu aan het stroomlijnen van de toeleveringsketen. Op dit moment hebben de ondernemingen van Accell Group, inclusief onze groothandels, samen meer dan 500 relevante toeleveranciers van producten en onderdelen. Met circa 130 daarvan wordt een serieuze omzet gerealiseerd. De komende jaren zullen de belangrijkste toeleveranciers worden ge-audit conform het RSI. De eerste focus is op de circa 100 toeleveranciers. De ambitie is om zelf 15 audits per jaar uit te voeren. Daarnaast komen via het FFC audit-platform gegevens van een groter aantal andere toeleveranciers beschikbaar.

In 2015 is als pilot bij 5 toeleveranciers van Accell Group een audit uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen uit deze audits waren: slechte administratie van onder andere urenregistratie en vergunningen, overschrijding van de wettelijke werkuren/overuren in bepaalde perioden van het jaar, achterstallig onderhoud van de gebouwen, niet correct opslaan van gevaarlijke stoffen en onvoldoende aandacht voor vluchtwegen en brandpreventie.

Naar aanleiding van de audits zijn de bevindingen samengevat in Corrective Action Plans (CAP) waarin op basis van urgentie de prioriteiten en tijdspaden zijn afgestemd. Vervolgens zal samen met de toeleveranciers opvolging worden gegeven conform het CAP. Met regelmaat zal de voortgang gecontroleerd worden en waar nodig worden aanvullende acties worden uitgezet om de afspraken te realiseren.

Chemische stoffen

Accell Group voldoet aan REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) en streeft ernaar alleen te werken met geregistreerde middelen, onder de juiste omstandigheden en met de juiste beschermingsmiddelen. Waar mogelijk wordt gewerkt met vervangende middelen die geen schadelijke stoffen bevatten.

Accell Group maakt geen gebruik van gechromateerde frames. In de lakkerijen worden 100% watergedragen lakken gebruikt.

REACH testlaboratorium
Accell Group heeft in 2012 een eigen testlaboratorium ingericht om te controleren of de componenten en onderdelen voldoen aan de wetgeving. Accell Group hanteert een eigen toxicologisch testprotocol waarin de relevante REACH en nationale wetgevingseisen zijn samengevoegd. Reguliere updates van onder andere de Candidate list SVHC (Substance of Very High Concern) worden direct opgenomen in ons toxicologisch testprotocol. Indien nodig worden aanvullende validatietesten uitgevoerd. Bestaande en nieuw gespecifieerde artikelen worden op basis van risico-inschatting getest. Accell Group vraagt haar toeleveranciers een REACH verklaring te ondertekenen.

In 2015 zijn circa 350 nieuwe artikelen onder de loep genomen volgens het Accell Group toxicologisch test protocol waarbij ruim 8000 analyses zijn uitgevoerd. Dit jaar lag het accent op het testen van accessoires en kleding. In 33% van de tests gaven de resultaten aanleiding om met de toeleverancier in gesprek te gaan. Afwijkingen werden met name gevonden in het gebruik van onjuiste brandvertragende middelen, weekmakers en PAH’s, die veel toegepast worden in productieprocessen. Samen met de toeleverancier is gezocht naar alternatieven. Als die niet voorhanden waren, kozen we voor een ander product.