Terug naar boven

1.6 Kerncijfers

(in euro's, tenzij anders vermeld)

    2015 2014 2013 2012
Resultaten (in miljoenen euro's)
Netto-omzet   986,4 882,4 849,0 772,5
Bedrijfsresultaat (EBIT)   58,5 44,1 33,9 32,7
Nettowinst   32,3 26,5 19,0 23,3
Vrije kasstroom 1   -31,1 38,3 -30,9 -19,9
 
Balansgegevens (in miljoenen euro's)
Groepsvermogen   305,9 281,1 240,0 239,8
Netto schuld   200,0 152,3 183,5 143,8
Balanstotaal   729,7 631,8 582,1 589,7
Werkzaam vermogen (capital employed)2   530,3 461,2 449,6 407,5
Investeringen materiële vaste activa   10,8 10,6 6,8 22,8
 
Verhoudingsgetallen (in %)
ROCE   11,0 9,6 7,5 8,0
ROE   10,6 9,4 7,9 9,7
Bedrijfsresultaat/omzet   5,9 5,0 4,0 4,2
Nettowinst/omzet   3,3 3,0 2,2 3,0
 
Gegevens per aandeel 3
Aantal uitstaande aandelen ultimo   25.270.327 24.864.956 24.402.849 23.863.432
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen   25.116.249 24.685.681 24.195.467 22.897.471
Nettowinst   1,29 1,06 0,76 0,96
Vrije kasstroom 1   -1,24 1,53 -1,23 -0,82
Groepsvermogen   12,18 11,21 9,59 9,90
Dividend 4   0,72 0,60 0,53 0,71
 
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE's)   3.037 2.796 2.926 2.776
1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2012-2014 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33).De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2014 en voorgaande jaren is 0,98422.
4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2015 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.