Terug naar boven

1.7 Het aandeel


Beursnotering

De aandelen Accell Group worden sinds oktober 1998 verhandeld op de officiële markt van NYSE Euronext Amsterdam (symbool: ACCEL / ISIN: NL0009767532). Vanaf september 2008 is het aandeel Accell Group opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX).

Op 31 december 2015 waren 25.270.327 gewone aandelen van nominaal € 0,01 geplaatst. De slotkoers ultimo 2015 was € 21,07 (2014: € 13,60) waardoor de marktkapitalisatie circa € 532 miljoen bedroeg. Het aantal verhandelde aandelen was in 2015 ongeveer 6,1 miljoen stuks ten opzichte van 4,0 miljoen stuks in 2014. Gemiddeld werden afgelopen jaar circa 23.000 aandelen per handelsdag verhandeld. De slotkoers van € 21,07 per 31 december 2015 betekent een koersstijging van 55% ten opzichte van de slotkoers per 31 december 2014  (€ 13,60).

Koersontwikkeling
Melding inzake zeggenschap en kapitaalbelang

Onder de Wet Melding Zeggenschap wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de volgende opgave gepubliceerd van aandelenbelangen in Accell Group groter dan 3%:

Dividendbeleid

Accell Group streeft een stabiele dividend na gericht op een uitbetaling van tenminste 40% van de nettowinst. Zo werd in 2015 over boekjaar 2014 een keuzedividend van € 0,61 uitgekeerd per gewoon uitstaand aandeel. De pay-out ratio bedroeg 58% van de nettowinst en het dividendrendement kwam uit op 4,5% (op basis van de slotkoers van 2014). Na afloop van de keuzeperiode bleek dat 43% van de aandeelhouders van Accell Group gekozen heeft voor stockdividend.

Voorstel dividend 2015

Gezien de ontwikkelingen van de financiële resultaten is het streven van Accell Group om het uitkeringspercentage van het dividend terug te brengen naar het historisch meer gebruikelijke niveau van rond de 50%. Daarentegen vindt Accell Group ook dat de bepaling van de hoogte van het dividend geen rekening gehouden zou moeten worden met de lasten van het incident in Taiwan. Over het boekjaar 2015 zal daarom aan de aandeelhouders worden voorgesteld een dividend uit te keren van € 0,72 per aandeel (2015: € 0,61) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. De pay-out ratio komt hiermee uit op 56%. Op basis van de slotkoers van 2015 (€ 21,07) bedraagt het dividendrendement 3,4%.

Door middel van een keuzedividend kan er een hogere pay-out ratio gehanteerd worden met behoud van een sterke balans voor toekomstige acquisities. Dit past uitstekend bij Accell Group’s groeistrategie. Door het keuzedividend wordt, naast een hoog dividendrendement voor de aandeelhouders, een betere solvabiliteit bewerkstelligd. De Raad van Bestuur is van mening dat dit dividendrendement en deze vorm van dividend concurrerend is met andere aan de beurs genoteerde ondernemingen.

Investor Relations

Accell Group streeft er naar haar aandeelhouders, potentiële aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden zo accuraat, zorgvuldig en tijdig mogelijk van relevante strategische, financiële en andersoortige materiële informatie te voorzien om het inzicht in Accell Group, de actuele ontwikkelingen en de markt waarin Accell Group actief is, te verbeteren.

Het boekjaar van Accell Group is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. Op jaar- en halfjaarbasis worden de volledige financiële resultaten gepubliceerd. Daarnaast geeft Accell Group kwalitatieve trading updates in april en november over de financiële en operationele gang van zaken. Dergelijke publicaties, maar ook overige (niet-financiële) aankondigingen, benoemingen en toelichtingen worden altijd gedaan met inachtneming van de geldende regels en richtlijnen van Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten.

Voor de presentatie en toelichting van de jaar- en halfjaarcijfers worden bijeenkomsten georganiseerd met (groot)aandeelhouders, analisten en media. Voorafgaand aan publicaties van jaar- en halfjaarcijfers hanteert Accell Group gesloten periodes van respectievelijk 6 en 3 weken. Tijdens deze gesloten periodes worden geen bijeenkomsten georganiseerd of gesprekken gevoerd met (potentiele) aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden.

Accell Group voert gedurende het jaar naar zowel institutionele beleggers als particuliere beleggers een investor relations beleid. Gedurende het jaar en buiten de gesloten perioden voeren leden van de Raad van Bestuur op regelmatige basis één-op-één gesprekken met (groot)aandeelhouders en geïnteresseerde institutionele beleggers. Het valt op dat onder buitenlandse beleggers de bekendheid van en belangstelling in Accell Group toeneemt. Datzelfde geldt voor de belangstelling van beleggers die interesse hebben in duurzaamheid en corporate social responsibility, waar Accell Group met haar producten en beleid ook op inzet. Meer over het bilaterale beleid kunt u vinden op de website van Accell Group.

In 2015 zijn, net als voorgaande jaren, bijeenkomsten en site visits voor (particuliere) beleggers en aandeelhouders bij de verschillende Accell Group bedrijven georganiseerd. Daarnaast zijn er verschillende interviews gegeven aan financiële media, zowel tijdens de cijferperiode als erna.

Financiële agenda 2016

Voor 2016 zijn de volgende publicatiedata en overige relevante data geagendeerd:


29 maart 2016
Registratiedatum Algemene Vergadering van Aandeelhouders

26 april 2016
Trading update

26 april 2016
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

28 april  2016
Ex-dividend notering

29 april 2016
Registratiedatum dividendgerechtigden

2 mei 2016 - 17 mei 2016
Keuzeperiode dividend

18 mei 2016
Vaststelling ruilverhouding keuzedividend

20 mei 2016
Betaalbaarstelling dividend

22 juli 2016
Publicatie halfjaarcijfers

15 november 2016
Trading update