Terug naar boven

2.2 Visie & Strategie

De strategie van Accell Group bestaat uit de volgende pijlers:

 • Bestendigen en verstevigen van de marktposities
 • Introduceren van aansprekende en onderscheidende fietscollecties
 • Inzetten op R&D-kennis en innovatiekracht
 • Beschermen van intellectueel eigendom
 • Actief ondersteunen van de vakhandel
 • Behoud van de nr.1 positie in de groeiende markt van e-bikes
 • Actief beheersen van de kosten- en voorraadmanagement
 • Realiseren van groei op autonome basis en door winstgevende acquisities
 • Benutten van synergie en schaalvoordelen
 • Aantrekken en binden van getalenteerde medewerkers
 • Actief inspelen op duurzame trends als 'meer bewegen en gezonder leven', 'duurzame mobiliteit en langer mobiel blijven'
 • De productie en processen zo vriendelijk mogelijk inrichten voor mens en milieu


2.2.1 Het bestendigen en verstevigen van de marktposities van sterke nationale merken en het op internationale schaal uitbouwen van de posities van sportmerken

De consument is bereid om te betalen voor een kwalitatief hoogwaardig product. We moeten dan wel herkenbare, goed gepositioneerde en nationaal sterke merken bieden. Een gericht en consistent merkenbeleid versterkt ons vermogen om voortdurend meerwaarde te bieden aan consumenten en de vakhandel.

Onze internationale sportmerken creëren ruimte voor groei in de landen waarin Accell Group al actief is en voor expansie in nieuwe landen. Doorlopende investeringen met een sterke nadruk op innovatie en design zijn in dit kader van het grootste belang.

De merkenorganisaties van Accell Group opereren dicht op de markt. Dat stelt hen in staat om snel op specifieke wensen van consumenten in te spelen, onder andere met de productie van kleine(re) series en ‘custom-made’ fietsen. 

We blijven vernieuwen en onze producten aanpassen aan de smaken en voorkeuren van de consument. Zo blijven de merken van Accell Group in trek bij hun specifieke doelgroepen. Innovatiekracht en consumentgerichtheid zijn onze tools om de marktposities van de merken nationaal en internationaal op autonome basis verder te versterken.
 

2.2.2 Het doorlopend introduceren van aansprekende en onderscheidende fietscollecties en het vergroten van de toegevoegde waarde

Het leveren van innovatieve fietsen is de rode draad in de merkenstrategie. Producten die consumenten aanspreken. Hoewel zij letten op hun besteedbaar inkomen, blijkt er toch een grote vraag naar kwaliteit en toegevoegde waarde. Het leveren van meerwaarde en onderscheidend vermogen wordt naar verwachting alleen maar belangrijker. Zowel gemak, design en veiligheid als complementaire fietsonderdelen en -accessoires spelen hierin een belangrijke rol. Accell Group zet hierbij in op actieve ondersteuning, intensieve samenwerking met de fiets- en sportvakhandel, gerichte marketing op verkooppunten bij de vakhandel en direct richting consumenten.
 

2.2.3 Het inzetten op R&D-kennis en innovatiekracht

Innovaties spreken consumenten aan. Accell Group investeert relatief veel in (technische) innovatie en heeft de ambitie op dit gebied leidend te zijn. We investeren meer in productontwikkeling dan in de fietsenbranche gebruikelijk is. Innovaties richten zich steeds meer op elektrische fietsen en hoogwaardige sportfietsen; marktsectoren met een aantrekkelijk groeipotentieel.

Door de jaren heen heeft Accell Group een indrukwekkend trackrecord opgebouwd voor wat betreft innoverend vermogen. R&D-teams van de merkenorganisaties introduceren telkens weer nieuwe innovaties en productverbeteringen. Elk jaar worden onder de sterke merken fietscollecties met diverse innovaties met succes in de markt gezet.

Innovaties zoals spaakpatronen, de geïntegreerde batterij in het frame, de uitneembare batterij in het frame en diverse frameveersystemen, zoals het nieuwe E:I-systeem, bevestigen de leidende positie die Accell Group en haar merken op dit gebied hebben. De Speed Pedelec (met snelheden tot 45 km/uur) is hiervan ook een voorbeeld.
 

2.2.4 Het beschermen van intellectueel eigendom van merken, fietsontwerpen en innovaties

Onze merken hebben door de jaren heen een grote naamsbekendheid en herkenbare identiteit opgebouwd. Sterke imago’s en de herkenbare designs binnen de fietscollecties vertegenwoordigen een grote waarde die beschermd wordt tegen mogelijk misbruik. In geval van misbruik door derden zal door de Accell Group worden opgetreden.

Accell Group heeft een gespecialiseerde adviseur gecontracteerd om zowel namaak als merkmisbruik met moderne middelen te bestrijden. Het beschermen van intellectueel eigendom reikt bovendien verder dan merk- en modelbescherming. Het betreft ook specifieke productinnovaties en -verbeteringen, waarvoor Accell Group circa 40 internationaal geregistreerde octrooien bezit.
 

2.2.5 Het actief ondersteunen van de vakhandel bij de serviceverlening en verkoop aan consumenten en het vergroten van complementaire verkopen

Nauwe samenwerking met de vakhandel is van groot belang om het verschil te kunnen maken in de fietsenmarkt. De consument hecht grote waarde aan het serviceniveau. Het gaat immers om een relatief kostbare aanschaf. Fiets- en sportspecialisten kunnen de beste service voor eindgebruikers van fietsen garanderen. Tijdens het koopproces met professioneel advies, na de aankoop met services als controleren, afmonteren en rijklaar afleveren.

Internet en e-commerce hebben een belangrijke bijdrage aan onze samenwerking met de vakhandel. We bieden functionaliteiten op de eigen website, op de sites van de merken en via social media. Deze mediakanalen maken het de consument makkelijker om zich te oriënteren bij de aankoop van fietsen en fietsproducten. We kunnen gericht relevante informatie verstrekken en extra services bieden, om op die manier het koopproces op de winkelvloer te ondersteunen.

Accell Group blijft de mogelijkheid bieden om online een fiets samen te stellen en te bestellen. De zogeheten ’custom made’ fiets. Een geavanceerde applicatie stelt de consument en/of de dealer in staat om naar eigen inzicht een fiets samen te stellen. Door middel van datakoppeling worden de informatie- en bestelbehoefte van de vakhandel en de fietsgegevens nauwkeurig in kaart gebracht.

Accell Group zet daarnaast actief in op het efficiënter en effectiever inrichten van de distributieketen. Daarbij wordt actief gewerkt aan nieuwe digitale oplossingen en functionaliteiten die de dealer helpen bij het optimaliseren en vereenvoudigen van het winkelmanagement.
 

2.2.6 Het realiseren van groei door middel van behoud van de #1 positie in de groeiende markt van elektrische fietsen en het verder versterken van de marktpositie in fietsonderdelen en -accessoires

De elektrische fiets is populair voor zowel recreatie als mobiliteit voor de korte en middellange afstand. In grote fietslanden als Nederland en Duitsland is het een veelgebruikt vervoersmiddel.

Het is een markt met een relatief hoge technologiegraad, wat uitstekend past bij de innovatie-gedreven aanpak van Accell Group. We zijn er dan ook op voorbereid om de leidende positie in de groeimarkt te behouden en waar mogelijk uit te bouwen.

Waar we ook potentiële groei zien is de markt van fietsonderdelen en -accessoires. Accell Group is al jaren actief op deze markt die gestaag groeit door de toenemende vraag naar onderdelen voor onderhoud en reparaties alsmede een stijgende vraag naar accessoires voor meer comfort en functionaliteit. De markt voor fietsonderdelen en –accessoires is complementair aan de markt voor fietsen, maar is minder merk gebonden en sterk gericht op service. Belangrijke serviceaspecten zijn beschikbaarheid, leversnelheid, het kunnen bieden van een breed assortiment en technische ondersteuning van de fiets- en sportvakhandel.

Accell Group heeft sterke marktposities opgebouwd in diverse landen en exporteert onderdelen en accessoires over de hele wereld. Verdere schaalvergroting en een efficiënt ingerichte supply chain zijn essentieel om onderscheidend te zijn en concurrentievoordelen in deze markt te realiseren. Daarvoor is een dekkend -in eerste instantie- Europees netwerk van belang.

Accell Group wil een zeer aantrekkelijke speler zijn voor leveranciers van onderdelen en accessoires en heeft de ambitie hen zoveel mogelijk via één vast contact voor heel Europa te bedienen.
 

2.2.7 Het actief beheersen van de kosten en voorraadmanagement

Actieve kostenbeheersing is een belangrijk instrument voor Accell Group in haar streven naar verbetering van de operationele marges en de concurrentiepositie. We beogen niet alleen een gematigde stijging van bijvoorbeeld loonkosten, maar werken ook nadrukkelijk aan de realisatie van structurele kostenbesparingen binnen de groep door middel van:

 • efficiënter inrichten van de inkoop- en logistieke processen;
 • samenvoegen van activiteiten;
 • creëren van meer geïntegreerde merkenorganisaties;
 • verschuiven van productie en assemblage waar dit zinvol wordt geacht;
 • flexibeler inrichten van de kostenbasis, zodat door elk seizoen heen beter kan worden geanticipeerd op schommelingen in de vraag. 

Actief voorraadmanagement is vanwege de seizoensgebonden aard van de activiteiten van Accell Group een prioriteit. Voorraadmanagement is het belangrijkste stuurmiddel om het werkkapitaalbeslag te optimaliseren, de kosten te verlagen en een betere rentabiliteit te realiseren.

De voorraadniveaus variëren sterk gedurende het fietsseizoen. Accell Group streeft naar een zo goed mogelijke balans tussen voldoende beschikbaarheid gedurende het seizoen en het minimaliseren van kortingen aan dealers aan het eind van het seizoen, die tot doel hebben om de voorraadniveaus af te bouwen in de aanloop naar het nieuwe seizoen.
 

2.2.8 Het realiseren van groei op autonome basis en door middel van acquisities

De wereldwijde fietsenmarkt en de hieraan complementaire markt voor fietsonderdelen en -accessoires zijn relatief gefragmenteerd. Per land zijn er slechts enkele grote internationale spelers en heel veel kleine spelers. Deze marktconsolidatie heeft zich de afgelopen jaren versneld.

Met betrekking tot fietsen richt Accell Group zich niet alleen op autonome groei van haar bestaande merken, maar ook op groei door middel van acquisities. Overnames kunnen zowel plaatsvinden in markten waar Accell Group reeds actief is als in aantrekkelijke nieuwe markten.

Ook op het gebied van onderdelen en accessoires wordt actief gezocht naar geschikte overnamekandidaten om het netwerk te versterken in termen van rendement en synergie. Dit betekent dat overnames op hun waarde worden beoordeeld en niet tegen elke prijs plaatsvinden.
 

2.2.9 Het benutten van synergie en schaalvoordelen

Door haar schaalgrootte in de wereldwijde fietsenmarkt beschikt Accell Group ten opzichte van de meeste concurrenten over extra commerciële slagkracht in de markten waar zij actief is. Binnen de groep en tussen de landenorganisaties worden die schaal- en synergievoordelen op verschillende wijzen benut:

 • integratie van back office systemen;
 • centraal gecoördineerde werving;
 • verdere intensivering van de samenwerking met toeleveranciers;
 • samenvoegen of uitbesteden van productieactiviteiten;
 • onderlinge uitwisseling van best practices en kennis op het gebied van productontwikkeling, -innovaties en marketing.

Initiatieven op al deze gebieden hebben reeds geleid tot materiële efficiëntieverbeteringen, maar er is nog ruimte voor verbetering.
 

2.2.10 Het aantrekken en binden van getalenteerde medewerkers

Getalenteerde en gemotiveerde medewerkers zijn van groot belang om de ambities van Accell Group te kunnen realiseren. Accell Group wil een uitdagende werkomgeving bieden die past bij de persoonlijke mogelijkheden en ambities van haar medewerkers. Onze medewerkers ervaren een open en professionele cultuur. Veel waarde wordt gehecht aan de gezondheid van onze mensen, het bieden van een veilige werkomgeving en goede scholings- en loopbaanperspectieven. Een groot aantal medewerkers heeft het recht om mee te delen in de winst.
 

2.2.11 Het actief inspelen op duurzame trends als 'meer bewegen en gezonder leven', 'duurzame mobiliteit en langer mobiel blijven'

De fietsenmarkt profiteert van een aantal belangrijke demografische en duurzame maatschappelijke trends die ook van invloed zijn op de levensstijl van consumenten. Duurzame oplossingen voor mobiliteit spelen daarbij een belangrijke. De producten van Accell Group sluiten daar vanuit hun functionaliteit perfect bij aan.

Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de omgeving waarin ze leven en kiezen steeds vaker voor een milieuvriendelijke vorm van vervoer als alternatief voor de auto of de scooter. Consumenten zijn ook meer bewust bezig met hun gezondheid. Ze kiezen derhalve vaker voor de fiets om fit te blijven, regelmatig in beweging te zijn of te sporten. Verstedelijking vergroot de behoefte aan alternatieve vormen van mobiliteit op de korte afstand. Dit stimuleert de vraag naar fietsen. Door de elektrische fiets worden middellange afstanden beter overbrugbaar voor consumenten. De vergrijzing en het feit dat mensen langer leven, langer actief zijn en gezonder oud worden spelen hierbij een belangrijke rol. Veel overheden stimuleren om een of meerdere van de bovengenoemde redenen al jaren achtereen het fietsgebruik. 
 

2.2.12 De productie en processen zo vriendelijk mogelijk inrichten voor mens en milieu

Het is de ambitie van Accell Group om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in bredere zin zoveel mogelijk te integreren in de strategie en de bedrijfsprocessen van de onderneming. Het beleid van Accell Group op het gebied van maatschappij en milieu wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag.