Terug naar boven

3.2 Financiële positie

Het balanstotaal kwam per ultimo 2015 uit op € 729,7 miljoen (2014: € 631,8 miljoen). Het totale werkkapitaal bedroeg € 337,7 miljoen (2014: € 269,2 miljoen); in relatie tot de omzet bedroeg het werkkapitaal 34,2% (2014: 30,5%).

De waarde van de voorraad neemt toe door de stijging van kostprijzen in het algemeen en door de toename van het aantal duurdere fietsen waarvoor een langere doorlooptijd geldt dan gemiddeld. De waarde van de voorraad componenten is gestegen door hogere kostprijzen en vervroegde productieplanning om een betere beschikbaarheid voor de markt te hebben. De totale voorraadwaarde bedroeg eind 2015 € 338,7 miljoen (2014: € 244,5 miljoen). Accell Group zal maatregelen nemen om de voorraadposities te reduceren.

De debiteurenpositie per ultimo 2015 kwam uit op € 134,6 miljoen (2014: € 133,3 miljoen). Onder invloed van de hogere kostprijzen van goederen onderweg en de hogere voorraadposities is het totaal aan handelscrediteuren eind 2015 gestegen tot € 135,6 miljoen (2014: € 108,5 miljoen).

Het werkzaam vermogen (Capital Employed) is gestegen naar € 530,3 miljoen (2014: € 461,2 miljoen). Het rendement op het werkzaam vermogen per ultimo boekjaar kwam uit op 11,0% (2014: 9,6%).

Het eigen vermogen per eind 2015 bedroeg € 305,9 miljoen (2014: € 281,1 miljoen). Naast de gerealiseerde winst werd het eigen vermogen beïnvloed door de betaling van een contant dividend van € 8,7 miljoen (2014: € 7,2 miljoen).

Door de stijging van het balanstotaal, daalde de solvabiliteit per ultimo 2015 naar 41,9% (2014: 44,5%). De nettoschuld (totaal aan leningen, bankkrediet en kasposities) steeg naar € 200,0 miljoen per ultimo 2015 (2014: € 152,3 miljoen).

De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 19,0 miljoen negatief (2014: € 38,2 miljoen positief). De operationele kasstroom voor werkkapitaal en voorzieningen was 29% hoger op € 68,9 miljoen (2014: € 53,3 miljoen). De kasstroom op werkkapitaal was € 68,3 miljoen negatief (2014: € 2,8 miljoen positief) door een hogere voorraad- en debiteurenpositie. Ook de crediteurenpositie is hoger dan vorig jaar. De vrije kasstroom bedroeg € 31,1 miljoen negatief (2014: € 38,3 miljoen positief).

Winst per aandeel en dividend

De winst per aandeel op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (per ultimo 25.116.249 aandelen) is in 2015 met 22% gestegen tot € 1,29 (2014: € 1,06). Door uitgifte van 398.702 aandelen uit hoofde van het stockdividend over het boekjaar 2014 is de correctiefactor voor de winst per aandeel van voorgaande jaren 0,9842.

Over het boekjaar 2015 zal aan de aandeelhouders worden voorgesteld een dividend uit te keren van € 0,72 per aandeel (2015: € 0,61) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. De pay-out ratio komt hiermee uit op 56%. Op basis van de slotkoers van 2015 (€ 21,07) bedraagt het dividendrendement 3,4%.

Bij het voorstel van dit dividend is er rekening mee gehouden dat de incidentele kosten niet tot een lager dividend leiden.

Vooruitzichten

Fietsen staat sterk in de belangstelling, zowel voor mobiliteit, milieubewustzijn en gezondheid. De fiets is als lifestyle product ook populair onder de jeugd. Door de introductie en doorontwikkeling van de elektrische fiets heeft een gebruiker een serieus alternatief als het gaat om mobiliteit. Veel nationale en regionale overheden binnen en buiten Europa blijven het gebruik van de fiets als alternatief vervoersmiddel stimuleren. Deze ontwikkelingen zullen een positief effect hebben op de vraag naar fietsen, onderdelen & accessoires.

Accell Group gaat door met het uitbouwen van de posities, waarbij de huidige positie in het midden- en hogere segment een sterke basis biedt en op de korte en lange termijn synergievoordelen zal opleveren. In het verlengde daarvan zal uitbouw van de onderdelen en -accessoires de propositie van Accell Group verder verbeteren. Daarnaast zal Accell Group ook in 2016 actief zoeken naar mogelijke schaalvergroting, zowel autonoom als via overnames die passen binnen het profiel en de (merk)portfolio van de groep, complementair zijn en op korte termijn waarde aan de groep toevoegen in termen van rendement en synergie. De gunstige onderliggende trends in combinatie met de verbeterde macro-economische omstandigheden en hoger consumentenvertrouwen zullen naar verwachting positief bijdragen aan de resultaten van Accell Group. Met verdere schaalvergrotingen en benutting van synergie- en efficiëntievoordelen op gebieden als inkoop, productie, ontwikkeling en marketing versterkt de concurrentiekracht en de winstpotentie.

In lijn met deze ontwikkelingen verwacht Accell Group, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 2016 een verdere stijging van de omzet en het resultaat.