Terug naar boven

5.2 De mensen van Accell Group

Accell Group biedt werkgelegenheid aan circa 3.000 mensen. Dit is belangrijk voor de economische bedrijvigheid in de regio’s waar Accell ondernemingen zijn gevestigd. Onze medewerkers zijn gepassioneerd voor het product dat ze maken; het product fiets bindt de medewerkers en maakt hen trots op het bedrijf. Accell Group heeft hierdoor een sterk operationele bedrijfscultuur. Aandacht voor een sociaal beleid en arbeidsvreugde van medewerkers zijn in deze bedrijfscultuur belangrijk. In het verlengde hiervan is het tevens van belang om medewerkers perspectief op groei en ontwikkeling te bieden. Het werk in de productie, magazijnen en kantoren kent een aantal veiligheids- en gezondheidsrisico’s zoals veiligheid van machines en gereedschappen, tilwerkzaamheden, praktijktesten onder zware omstandigheden, RSI en werkdruk.
Werkgelegenheid

Bij Accell Group staat efficiency van de bedrijfsactiviteiten centraal. Naar onze mening wordt dit bereikt met goed en gemotiveerd personeel dat werkt onder gunstige voorwaarden en omstandigheden. Accell Group wil medewerkers aan zich binden en streeft naar een laag personeelsverloop. De fietsbranche kent daarentegen een seizoensgebonden productie die resulteert in een hoog percentage personeelsverloop, veroorzaakt door de productiebedrijven.

Van de medewerkers van Accell Group werkt 61% onder een collectieve arbeidsovereenkomst. Diverse Accell ondernemingen hebben een samenwerking met organisaties in de sociale werkvoorziening en/of een speciaal programma voor instroom van jongeren.
Plezier en sociaal beleid

Accell Group gaat bij de invulling van haar rol als werkgever verder dan het simpelweg regelen van processen als werving & selectie en beloning. De medewerkers zijn het kloppend hart van het bedrijf. Bij ons vinden ze een open en professionele cultuur. Veel Accell Group ondernemingen bieden hun medewerkers een winstdelingsregeling. Medewerkers zijn veelal actief betrokken bij sponsoractiviteiten en kunnen activiteiten aandragen voor hun lokale omgeving, vaak gelieerd aan de fietssport maar niet per definitie. Door sponsoring van deze activiteiten wordt de betrokkenheid en bedrijfstrots van de medewerkers versterkt en zijn onze merken zichtbaar in de lokale gemeenschap. Regelmatig organiseren we een personeelsfeest of sportevent voor de medewerkers. Een plezierige werkomgeving met aandacht is voor onderlinge betrokkenheid bevordert de verbondenheid met het bedrijf en de bedrijfsdoelen.

Dit jaar starten we een pilot voor uniform en frequent medewerkersonderzoek. Daarin meten we hun betrokkenheid, tevredenheid en bevlogenheid. Met de onderzoekresultaten kunnen we waar nodig het beleid bijstellen. Om het personeelsbeleid van de merken te ondersteunen, uit te bouwen en te borgen is op holding niveau een directeur benoemd.

Gezondheid en veiligheid

Veiligheid en gezondheid van de medewerkers staat bij Accell Group hoog in het vaandel. Alle vestigingen voldoen aan nationale wet- en regelgeving. Binnen ieder bedrijf is een verantwoordelijke voor gezondheid en veiligheid, die naast het voldoen aan wet- en regelgeving aandacht geeft aan het versterken van de gezondheids- en veiligheidscultuur in het bedrijf. Binnen ieder bedrijf zijn getrainde bedrijfshulpverleners en daar waar relevant ook specialisten op brandveiligheid en/of gevaarlijke stoffen. Ziekteverzuim wordt jaarlijks gemonitord en gerapporteerd, evenals bedrijfsongevallen. Accell Group streeft naar 100% veiligheid. Bij ieder bedrijfsongeval wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en eventuele benodigde extra maatregelen.

Ziekteverzuim terugdringen

In 2015 is een stijging te zien van het ziekteverzuim ten gevolge van ongevallen. Na analyse blijkt dit deels veroorzaakt te zijn door onoplettendheid of onachtzaamheid. Naar aanleiding van deze constatering is er meer aandacht gegeven aan werkinstructies, vooral voor nieuwe medewerkers. In een aantal gevallen zijn productiegereedschappen aangepast. Het overzicht van ongevallen en maatregelen wordt met zusterbedrijven gedeeld en besproken om kennis te delen en eventueel preventieve acties te organiseren.


* Het aantal afwezige uren, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal werkuren


 


Training en opleiding

Het beleid van Accell Group is erop gericht medewerkers een uitdagende werkomgeving te bieden die past bij hun persoonlijke mogelijkheden en ambities. Managers en teamleiders zijn verantwoordelijk voor het signaleren van opleidingswensen en –kansen.

Ons doel: gemiddeld 10 opleidingsuren per medewerker per jaar realiseren. Deze doelstelling is geborgd in het opleidingsbudget van alle Accell ondernemingen. Opleiding is een vast onderdeel van de jaarlijkse budgetbesprekingen, waarin het opleidingsbudget wordt gespiegeld aan de opleidingsuren van de voorgaande jaren.

Ook in 2015 is het gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker gestegen naar 9,6 uur. Daarmee is de doelstelling bijna gerealiseerd.