Terug naar boven

6.5 Bestuurdersverklaring

Gegeven de inbreuk op het systeem van interne beheersingsmaatregelen bij Accell Asia Taiwan, die heeft geleid tot een majeure ontvreemding van geld (zie pagina 44 van dit verslag), kan de Raad van Bestuur niet concluderen dat het risicobeheersings- en controlesysteem in het verslagjaar in zijn totaal naar behoren heeft gewerkt. Met betrekking tot Accell Asia Taiwan is na gedegen onderzoek geconcludeerd dat er sprake is van een incident en Accell Group heeft de bevindingen van het onderzoek verwerkt in een herstelplan om het risicobeheersings- en controlesysteem verder aan te scherpen. Met inachtneming van de effectieve uitvoering van dit herstelplan, verwacht de Raad van Bestuur dat het risicobeheersings- en controlesysteem in het lopende boekjaar naar behoren zal functioneren.

De Raad van Bestuur tekent hierbij aan dat het interne risicobeheersings- en controlesysteem ten doel heeft significante risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld op een optimale wijze te identificeren en te beheersen, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de organisatie. Een dergelijk systeem kan niet de absolute zekerheid verschaffen voor het bereiken van de doelstellingen. Evenmin kan het met zekerheid voorkomen dat zich gevallen voordoen van materiële vergissingen, schade, fraude of overtredingen van wettelijke voorschriften. De werkelijke effectiviteit ervan kan slechts aan de hand van de resultaten over een langere periode worden beoordeeld.

Verwijzend naar artikel 5:25c lid 2 sub c van de Wet op het financieel toezicht en met inachtneming van het bovengenoemde, alsmede op basis van de werkzaamheden van de externe accountant ten behoeve van de jaar-rekeningcontrole, verklaart de Raad van Bestuur dat, voor zover haar bekend:

  • de jaarrekening, zoals opgenomen op pagina 109 tot en met 174 van dit verslag, een getrouw beeld geeft van de activa, passiva en de financiële positie op balansdatum, alsmede de winst over het boekjaar van Accell Group N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
  • het jaarverslag, zoals opgenomen op pagina 2 tot en met 107 van dit verslag een getrouw beeld geeft over de toestand op 31 december 2015 en de gang van zaken van de onderneming en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen gedurende het boekjaar 2015. In dit jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s waarmee Accell Group N.V. wordt geconfronteerd beschreven.
     

6.5.1