Terug naar boven

5.4 KetenverantwoordelijkheidAccell Group is een belangrijke speler in de waardeketen van de fietssector en is daarmee in de positie om zowel aan de toeleveringskant als aan de distributiekant partijen te stimuleren tot duurzaamheid.

Belangrijke thema’s bij de toeleveranciers zijn het naleven van mensenrechten, goede arbeidspraktijken en milieubescherming. Daarnaast is het werken met chemische stoffen en naleving van de wetgeving voor registratie van chemische stoffen (REACH) een belangrijk aandachtspunt. Chemische stoffen worden enerzijds gebruikt bij het lakken van onderdelen zoals het frame en de voorvork, anderzijds komen deze voor in kunststof fietsonderdelen zoals zadels en handvatten.Figuur: Waardeketen

Naleven mensenrechten, goede arbeidspraktijken en milieubescherming

Accell Group heeft een eigen gedragscode voor toeleveranciers. Alle toeleveranciers wordt gevraagd de code te ondertekenen. Samen met de WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry) heeft Accell Group het initiatief genomen tot het verduurzamen van de toeleveringsketen. De WFSGI heeft in 2012 een werkgroep opgericht met Accell Group als voorzitter. De opdracht van de werkgroep is het ontwikkelen van een branchebrede audit-aanpak voor verduurzaming van de toeleveringsketen. Het uitgangspunt in de aanpak is dat de fietsindustrie in samenwerking en overleg met de toeleveranciers aan verbeteringen wil werken, waarbij de gedragscode van de WFSGI de inhoudelijke basis is. Ook wil de industrie dubbele audits voorkomen en worden audit-data gedeeld via het platform Fair Factory Clearinghouse (FFC). De werkgroep rondt begin 2016 de pilot af en zal vervolgens het initiatief verder uitbouwen richting andere spelers in de fietsbranche onder de naam: RSI – Responsibele Sport Initiative / bicycles.

Monitoren toeleveranciers

Accell Group werkt continu aan het stroomlijnen van de toeleveringsketen. Op dit moment hebben de ondernemingen van Accell Group, inclusief onze groothandels, samen meer dan 500 relevante toeleveranciers van producten en onderdelen. Met circa 130 daarvan wordt een serieuze omzet gerealiseerd. De komende jaren zullen de belangrijkste toeleveranciers worden ge-audit conform het RSI. De eerste focus is op de circa 100 toeleveranciers. De ambitie is om zelf 15 audits per jaar uit te voeren. Daarnaast komen via het FFC audit-platform gegevens van een groter aantal andere toeleveranciers beschikbaar.

In 2015 is als pilot bij 5 toeleveranciers van Accell Group een audit uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen uit deze audits waren: slechte administratie van onder andere urenregistratie en vergunningen, overschrijding van de wettelijke werkuren/overuren in bepaalde perioden van het jaar, achterstallig onderhoud van de gebouwen, niet correct opslaan van gevaarlijke stoffen en onvoldoende aandacht voor vluchtwegen en brandpreventie.

Naar aanleiding van de audits zijn de bevindingen samengevat in Corrective Action Plans (CAP) waarin op basis van urgentie de prioriteiten en tijdspaden zijn afgestemd. Vervolgens zal samen met de toeleveranciers opvolging worden gegeven conform het CAP. Met regelmaat zal de voortgang gecontroleerd worden en waar nodig worden aanvullende acties worden uitgezet om de afspraken te realiseren.

Chemische stoffen

Accell Group voldoet aan REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) en streeft ernaar alleen te werken met geregistreerde middelen, onder de juiste omstandigheden en met de juiste beschermingsmiddelen. Waar mogelijk wordt gewerkt met vervangende middelen die geen schadelijke stoffen bevatten.

Accell Group maakt geen gebruik van gechromateerde frames. In de lakkerijen worden 100% watergedragen lakken gebruikt.

REACH testlaboratorium
Accell Group heeft in 2012 een eigen testlaboratorium ingericht om te controleren of de componenten en onderdelen voldoen aan de wetgeving. Accell Group hanteert een eigen toxicologisch testprotocol waarin de relevante REACH en nationale wetgevingseisen zijn samengevoegd. Reguliere updates van onder andere de Candidate list SVHC (Substance of Very High Concern) worden direct opgenomen in ons toxicologisch testprotocol. Indien nodig worden aanvullende validatietesten uitgevoerd. Bestaande en nieuw gespecifieerde artikelen worden op basis van risico-inschatting getest. Accell Group vraagt haar toeleveranciers een REACH verklaring te ondertekenen.

In 2015 zijn circa 350 nieuwe artikelen onder de loep genomen volgens het Accell Group toxicologisch test protocol waarbij ruim 8000 analyses zijn uitgevoerd. Dit jaar lag het accent op het testen van accessoires en kleding. In 33% van de tests gaven de resultaten aanleiding om met de toeleverancier in gesprek te gaan. Afwijkingen werden met name gevonden in het gebruik van onjuiste brandvertragende middelen, weekmakers en PAH’s, die veel toegepast worden in productieprocessen. Samen met de toeleverancier is gezocht naar alternatieven. Als die niet voorhanden waren, kozen we voor een ander product.

5.4.1