Terug naar boven

7.1 Geconsolideerde balans

Voor winstbestemming (in duizenden euro's)

  notes   31-12-15   31-12-14   01-01-14
          herzien1   herzien1
 
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 9 69.771   68.071   65.121  
Goodwill 10 58.189   55.561   46.505  
Overige immateriële vaste activa 11 45.056   42.957   40.066  
Deelnemingen 12 4.981   4.991   4.526  
Uitgestelde belastingvorderingen 19 6.653   7.410   11.285  
Pensioenvordering 18 20.186   19.763   11.178  
Overige financiële vaste activa 13 0   2.183   2.463  
      204.836   200.936   181.144
               
Vlottende activa
Voorraden 14 338.684   244.457   238.308  
Handelsvorderingen 15 134.570   133.252   99.495  
Overige financiële instrumenten 22 6.048   6.039   0  
Belastingvorderingen   9.899   14.979   8.864  
Overige vorderingen   21.452   18.602   18.622  
Liquide middelen   14.236   13.529   15.907  
      524.889   430.858   381.196
 
Activa aangehouden voor verkoop     0   0   19.711
 
Totaal activa     729.725   631.794   582.051
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120.De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.

  notes   31-12-15   31-12-14   01-01-14
          herzien1   herzien1
 
PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 16 253   249   244  
Reserves   273.402   254.358   220.759  
Resultaat boekjaar   32.286   26.500   19.020  
      305.941   281.107   240.023
 
Langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen 17 58.963   70.865   103.313  
Pensioenvoorzieningen 18 6.170   6.621   5.506  
Uitgestelde belastingverplichtingen 19 9.560   12.721   12.108  
Voorzieningen 20 6.606   5.896   5.330  
Uitgestelde opbrengsten 21 2.005   2.560   2.462  
      83.304   98.663   128.719
               
Kortlopende verplichtingen
Rentedragende leningen en bankkredieten 17 155.242   94.971   96.087  
Handelsschulden   135.585   108.502   71.238  
Overige financiële instrumenten 22 3.209   4.385   9.027  
Belastingschulden   19.821   22.192   12.455  
Voorzieningen 20 5.937   5.695   6.635  
Uitgestelde opbrengsten 21 910   550   650  
Overige schulden   19.776   15.729   16.547  
      340.480   252.024   212.639
 
Passiva aangehouden voor verkoop     0   0   670
 
Totaal passiva     729.725   631.794   582.051
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120.De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.

7.1.1