Terug naar boven

7.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in duizenden euro's)

  notes   2015   2014
          herzien1
 
Netto-omzet 1   986.402   882.404
           
Kosten grond- en hulpstoffen   673.412   614.105  
Kostengedeelte van de voorraadmutatie   -1.310   1.130  
Personeelskosten 2 119.320   107.413  
Afschrijvingen 3 10.058   8.903  
Overige bedrijfskosten 4 122.388   106.050  
      923.868   837.601
      62.534   44.803
           
Incidentele last Taiwan 5   -4.000   0
Reorganisatiekosten     0   -1.616
Verkoop van bedrijfsactiviteiten en acquisitiekosten     0   951
Bedrijfsresultaat     58.534   44.138
           
Aandeel in resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen en gerelateerde bijzondere waardeverminderingen 12 -930   387  
Financiële baten 6 616   272  
Financiële lasten 6 -9.689   -9.031  
      -10.003   -8.372
           
Resultaat voor belastingen     48.531   35.766
           
Belastingen 7   -16.245   -9.266
           
Nettowinst     32.286   26.500
 
Winst per aandeel (in euro)
Winst per aandeel 8   1,29   1,06
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen     25.116.249   24.685.681
Winst per aandeel (verwaterd)     1,28   1,05
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (verwaterd)     25.267.645   24.828.198
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120.

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.