Terug naar boven

7.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden euro's)

  notes 2015 2014
      herzien1
Kasstroom inzake operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat   58.534 44.138
Afschrijvingen 3 10.058 8.915
Op aandelen gebaseerde beloningen 2 355 266
Operationele kasstroom voor werkkapitaal en voorzieningen   68.947 53.319
Mutatie voorraden   -83.485 -396
Mutatie vorderingen   -7.073 -29.777
Mutatie handelsschulden en overige schulden   23.577 38.396
Mutatie voorzieningen en uitgestelde opbrengsten   -1.284 -5.379
    -68.265 2.844
Operationele kasstroom   682 56.163
Betaalde rente   -9.976 -9.183
Betaalde vennootschapsbelasting   -9.750 -8.754
Netto kasstroom uit operationele activiteiten   -19.044 38.226
Kasstroom inzake investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   707 270
Investeringen materiële vaste activa 9 -10.529 -10.464
Desinvesteringen materiële vaste activa 9 385 483
Investeringen immateriële vaste activa 11 -1.082 -382
Kasstroommutaties in financiële vaste activa   292 740
Verkoop bedrijfsactiviteiten   0 23.397
Bedrijfscombinaties 23 -1.819 -13.970
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten   -12.046 74
 
Vrije kasstroom 2   -31.090 38.300
Kasstroom inzake financieringsactiviteiten
Opname langlopende leningen   0 54
Aflossing langlopende leningen   -12.631 -33.256
Opname/aflossing bankkredieten   52.362 -1.024
Dividenduitkering 24 -8.654 -7.238
Aandelen- en optieregelingen   -116 -53
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten   30.961 -41.517
 
Netto kasstroom   -129 -3.217
Effect valutaomrekening liquide middelen   836 839
Liquide middelen per 1 januari   13.529 15.907
Liquide middelen per 31 december   14.236 13.529
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120.
2) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom uit operationeleen investeringsactiviteiten en is geen financiële prestatie-indicator gedefinieerd in IFRS.


De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.