Terug naar boven

7.6 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015

Algemene informatie

Accell Group N.V. (“Accell Group”) te Heerenveen staat aan het hoofd van een groep van rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is opgenomen op pagina 139 van de jaarrekening. Accell Group is met haar groep van ondernemingen op internationaal niveau actief met het ontwerp, de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige fietsen, fietsonderdelen en -accessoires en fitnessapparatuur.

De geconsolideerde jaarrekening 2015 van Accell Group is opgesteld in overeenstemming met de door de International Accounting Standards Board (IASB) vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden die van toepassing zijn op 31 december 2015.

De financiële gegevens van de vennootschap Accell Group N.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening.

Grondslagen voor financiële verslaglegging

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, tenzij anders aangegeven.

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor alle gepresenteerde perioden in deze geconsolideerde jaarrekening.

Toepassing van nieuwe en gewijzigde International Financial Reporting Standards (IFRSs)


Aanpassingen van IFRSs die van kracht en vereist zijn vanaf het huidige jaar
Per 1 januari 2015 zijn geen nieuwe standaarden van kracht geworden. Accell Group heeft de volgende aanpassingen van IFRSs, die van kracht en vereist zijn vanaf het financiële jaar 2015, toegepast:

 • aanpassing aan IAS 19 Toegezegde pensioenregelingen: Werknemersbijdragen; en
 • jaarlijkse verbeteringen aan IFRSs (2010-2012); en
 • jaarlijkse verbeteringen aan IFRSs (2011-2013).

De toepassing van de wijzigingen heeft geen materiële invloed op de verantwoorde toelichting of bedragen in de geconsolideerde jaarrekening van Accell Group.

Nieuwe en gewijzigde IFRSs die nog niet (verplicht) van kracht zijn
Elk van de volgende nieuwe standaarden, aanpassingen en interpretaties is van kracht (en goedgekeurd door de EU) vanaf 1 januari 2016, tenzij anders vermeld. 

Op dit moment verwacht Accell Group dat de volgende aanpassingen van IFRSs van toepassing zijn of kunnen zijn, maar waarvan de toepassing geen materiële invloed zal hebben op het geconsolideerde resultaat of financiële positie van Accell Group:

 • Aanpassing van IFRS 11 (Verwerving van een belang in een gezamenlijke bedrijfsactiviteit), IAS 1 (Wijziging met betrekking tot informatieverschaffing) en IAS 16 en IAS 38 (Toegelaten afschrijvingsmethoden); en
 • Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS (2012-2014).

De volgende nieuwe en gewijzigde standaarden zijn naar verwachting niet van toepassing voor Accell Group:

 • IFRS 14 Uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering; en
 • Aanpassing van IAS 16 en IAS 41 (Agrarisch: dragende planten), IAS 27 (Equity methode in de enkelvoudige jaarrekening) en IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28 (Beleggingsentiteiten: uitzondering voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening).

Accell Group is momenteel de impact van de volgende nieuwe standaarden, die nog niet van kracht zijn, aan het beoordelen en het kwantificeren van de potentiële impact heeft nog niet plaats gevonden:

 • IFRS 9 Financiële Instrumenten (van kracht vanaf het jaar eindigend 31 december 2018); en
 • IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (van kracht vanaf het jaar eindigend 31 december 2018); en
 • IFRS 16 Leases (van kracht vanaf het jaar eindigend 31 december 2019).
Foutenherstel pensioenvordering

De waardering van de Engelse pensioenregeling is in de balans aangepast als uitvloeisel van een aanbeveling van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) ten aanzien van de toepassing van de verslaggevingsstandaarden rondom pensioenen. In de voorgaande jaarrekeningen heeft Accell Group een mate van voorzichtigheid betracht bij de waardering van de Engelse pensioenregeling. Gezien het langdurige karakter en de onzekerheden bij de waardering van dergelijke regelingen, was het geactiveerde economische voordeel door Accell Group begrensd op het totaal van de door de onderneming gedane jaarlijkse stortingen in het Engelse pensioenfonds. Volgens de AFM dient echter het maximale economische voordeel, zoals berekend conform IAS 19 en IFRIC 14, in de balans te worden opgenomen en volstaat het niet om middels een toelichting te wijzen op het waarderingsoverschot. Accell Group heeft in de jaarrekening 2015 de waardering van de pensioenvordering inzake de Engelse pensioenregeling aangepast, inclusief een aanpassing van de financiële informatie over 2014. Op grond van IAS 8 (foutenherstel) en IFRS 3.50 dient de correctie van de waardering van de Engelse pensioenregeling vanaf de Raleigh acquisitiebalans 2012 te worden doorgevoerd; de aanpassing heeft derhalve een verlaging van de goodwill tot gevolg. Daarnaast leidt deze aanpassing, op grond van IAS 19.123 en IAS 19.124, tot een pensioenrentebate in de winst- en verliesrekening. Op de aanpassing rust ook een latente belastingverplichting. De volgende aanpassingen zijn verwerkt:

  31-12-14 31-12-14 01-01-14 01-01-14
  herzien   herzien  
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Geconsolideerde balans
Goodwill 55.561 63.654 46.505 53.652
Pensioenvordering 19.763 2.521 11.178 1.564
Totaal activa 631.794 622.645 582.051 579.584
Eigen vermogen 281.107 275.911 240.023 239.983
Uitgestelde belastingverplichtingen 12.721 8.768 12.108 9.681
Totaal passiva 631.794 622.645 582.051 579.584

  31-12-14 31-12-14    
  herzien      
  € x 1.000 € x 1.000    
 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Overige bedrijfskosten 106.050 106.571    
Belastingen -9.266 -9.162    
Nettowinst 26.500 26.083    
 
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten
Nettowinst 26.500 26.083    
Herberekening pensioenverplichtingen 5.111 -1.406    
Mutatie belastinglatenties -1.051 370    
Omrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten 6.193 6.550    
Totaal van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 48.115 42.959    

Consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van Accell Group en haar dochterondernemingen als zijnde de groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop Accell Group (direct of indirect) een beslissende zeggenschap heeft op het financiële en het operationele beleid.

De financiële gegevens van gedurende het verslagjaar verkregen dochterondernemingen worden geconsolideerd vanaf het moment dat Accell Group beslissende zeggenschap verkrijgt. De financiële gegevens van gedurende het verslagjaar gedesinvesteerde dochterondernemingen worden geconsolideerd tot het moment dat Accell Group niet langer beslissende zeggenschap heeft. Indien noodzakelijk worden de financiële gegevens van de dochter-ondernemingen aangepast teneinde de grondslagen in lijn te brengen met de grondslagen van Accell Group.

De financiële gegevens van de geconsolideerde dochterondernemingen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Eventuele ongerealiseerde winsten en verliezen op onderlinge transacties worden bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.

Deelnemingen en joint ventures waarin een belang van 50% of minder wordt gehouden en Accell Group geen beslissende zeggenschap heeft, worden gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode dan wel tegen het proportionele belang in de reële waarde. Ongerealiseerde winsten op onderlinge transacties worden geëlimineerd naar rato van het belang van Accell Group in de deelneming. Ongerealiseerde verliezen worden eveneens naar rato geëlimineerd voor zover er geen aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering.

Een lijst van geconsolideerde dochterondernemingen en niet-geconsolideerde deelnemingen is opgenomen onder toelichting 12 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Bedrijfscombinaties

Overnames van dochterondernemingen worden verantwoord met gebruikmaking van de overnamemethode. Op overnamedatum worden de uitgaven van de overname gewaardeerd op het totaal van de reële waarde van de verkregen activa, de aangegane of de verwachte schulden en de door Accell Group uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten in ruil voor de beslissende zeggenschap over de overgenomen onderneming.

Identificeerbare activa, schulden en voorwaardelijke verplichtingen  van  de  overgenomen  ondernemingen, welke voldoen aan de criteria voor verantwoording onder IFRS 3, worden opgenomen tegen de reële waarde op overnamedatum. De veranderingen in de reële waarde van voorwaardelijke verplichtingen worden via de winst- en verliesrekening verwerkt. Acquisitiegerelateerde kosten worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

Vreemde valuta

De resultaten en financiële positie worden weergegeven in euro, zijnde de functionele valuta van Accell Group en de rapporteringsvaluta voor de geconsolideerde jaarrekening. Vorderingen, schulden en verplichtingen luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.

Teneinde valutarisico’s af te dekken heeft Accell Group valutaderivaten afgesloten. De grondslagen inzake de valutaderivaten worden nader toegelicht onder “financiële instrumenten”.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum voor zover deze valuta geen onderdeel zijn van afdekkingsinstrumenten. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

De omrekening van de activa en passiva van buitenlandse dochterondernemingen geschiedt tegen de per balansdatum geldende valutakoersen. De winst- en verliesrekeningen van buitenlandse dochterondernemingen worden omgerekend tegen de over het verslagjaar geldende gewogen gemiddelde maandkoersen. De bij de omrekening ontstane verschillen worden ten gunste of ten laste van de omrekeningsreserve in het eigen vermogen gebracht. Deze omrekeningsverschillen worden bij afstoting verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Schattingen

Accell Group maakt bepaalde schattingen en veronderstellingen bij de totstandkoming van de geconsolideerde jaarrekening. Deze schattingen en veronderstellingen zijn van invloed op de activa en passiva, de vermelding van niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op de baten en lasten in de periode waarover wordt gerapporteerd.

Belangrijke schattingen en veronderstellingen hebben vooral betrekking op voorzieningen, pensioenen en uitgestelde beloningen, goodwill en overige immateriële  vaste  activa, uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en veronderstellingen.

Alle veronderstellingen, verwachtingen en prognoses die gebruikt worden als basis voor schattingen in de geconsolideerde jaarrekening vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de vooruitzichten van Accell Group. Deze schattingen weerspiegelen slechts de opvattingen van Accell Group op de data waarop ze tot stand zijn gekomen. Schattingen hebben betrekking op bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de toekomstige resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van die welke geraamd waren.

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten worden verantwoord tegen de reële waarde van de ontvangen vergoeding of vordering en geven de vorderingen weer inzake de verkoop van goederen die in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Accell Group zijn geleverd, onder aftrek van verleende kortingen en omzetbelastingen. Accell Group verantwoordt de omzet op het moment dat de waarde van de vergoeding op betrouwbare wijze kan worden bepaald en het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar Accell Group zullen vloeien. De omzet met betrekking tot de levering van fietsen, fietsonderdelen en -accessoires en fitnessapparatuur vindt plaats op het moment dat de goederen zijn geleverd en/of het eigendomsrecht is overgedragen. De opbrengsten uit hoofde van levering van diensten worden verwerkt naar rato van de prestaties die op de verslagdatum zijn verricht.

Belastingen naar de winst

Belastingen naar de winst bestaan uit acute belastingen en uitgestelde belastingen. De acute belasting is gebaseerd op het fiscale resultaat van het jaar en wordt berekend tegen de actuele tarieven per balansdatum. Verschillen tussen commerciële en fiscale resultaten worden veroorzaakt door tijdelijke en permanente verschillen. De uitgestelde belastingvorderingen en -schulden worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens de in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en volgens fiscale grondslagen.

De boekwaarde van uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke balansdatum beoordeeld en verlaagd indien en voor zover het niet waarschijnlijk is dat er voldoende toekomstige fiscale winsten zullen zijn.

Uitgestelde belastingen worden berekend tegen het tarief dat waarschijnlijk op het moment van afwikkeling van toepassing zal zijn. Uitgestelde belastingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord, behalve indien deze gerelateerd zijn aan posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt. In dat geval worden ook de uitgestelde belastingen in het eigen vermogen verwerkt.

Uitgestelde belastingvorderingen en -schulden worden gesaldeerd als er een wettelijk afdwingbaar recht toe bestaat en indien de belastingen door dezelfde fiscale autoriteit worden geheven.

Op aandelen gebaseerde beloningen

De vennootschap kent een aandelen- en optieregeling voor de Raad van Bestuur. Voor de toekenning van de aandelen en opties aan de bestuurders baseert de Raad van Commissarissen zich op de realisatie van de met de Raad van Bestuur overeengekomen doelstellingen en de verwachte bijdrage van de leden van de Raad van Bestuur aan de verdere ontwikkeling van de vennootschap. De opties die worden toegekend zijn onvoorwaardelijk, dienen na toekenning minimaal drie jaar te worden aangehouden en hebben een looptijd van maximaal acht jaar. De aandelen die vanaf 2009 worden toegekend zijn voorwaardelijk. Twee jaar na de voorwaardelijke toekenning wordt bepaald welk percentage van de voorwaardelijk toegekende aandelen definitief wordt toegekend. Dat percentage is onder andere afhankelijk van het aandeelhoudersrendement van Accell Group in vergelijking met het aandeelhoudersrendement van de aandelen behorende tot de Amsterdam Midkap Index van Euronext Amsterdam over een periode van drie aaneengesloten jaren gemeten. Na definitieve toekenning moeten de aandelen minimaal twee jaar worden aangehouden.

Tevens kent de vennootschap een aandelenregeling voor directeuren van dochterondernemingen die een significante bijdrage leveren aan het resultaat van Accell Group. Aan de directeuren worden, na afsluiting van het boekjaar, voorwaardelijke aandelen toegekend indien de vooraf vastgestelde doelstellingen over het boekjaar zijn behaald. De definitieve toekenning van de aandelen volgt als de betreffende directeur na drie jaar nog volledig in dienst is.

De aandelen- en optieregeling(en) kwalificeren als in eigen-vermogensinstrumenten af te wikkelen, op aandelen gebaseerde betalingstransacties en worden op het moment van toekenning gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze reële waarde wordt lineair in de kosten verantwoord over de toekenningsperiode, gebaseerd op de schatting van de vennootschap van de aandelen die uiteindelijk zullen worden toegekend en aangepast voor het effect van niet-marktconforme toekenningsvoorwaarden. De reële waarde van de optierechten wordt bepaald door gebruikmaking van een optiewaarderingsmodel (Black-Scholes-Merton). De verwachte looptijd gehanteerd in het model wordt aangepast, naar beste inschatting van de vennootschap, voor effecten van niet-overdraagbaarheid, uitoefenbeperkingen en gedragsoverwegingen.

Lease-overeenkomsten

Lease-overeenkomsten worden als financiële lease-overeenkomsten geclassificeerd, indien de economische voor- en nadelen verbonden aan het onderliggende actief in belangrijke mate voor rekening en risico van Accell Group zijn. Alle overige lease-overeenkomsten worden geclassificeerd als operationele lease-overeenkomsten.

Leasebetalingen uit hoofde van operationele lease-overeenkomsten worden lineair over de looptijden van de overeenkomsten ten laste van het resultaat verantwoord.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden verantwoord tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Ontvangen subsidies, welke direct gerelateerd zijn aan materiële vaste activa, worden in mindering gebracht op de kostprijs.


Afschrijvingen worden berekend volgens de  lineaire  methode.  Hierbij  wordt  de  kostprijs,  verminderd  met  een eventuele restwaarde, toegerekend aan de verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.Het resultaat op desinvesteringen van materiële vaste activa wordt bepaald als het verschil tussen de verkoop- opbrengst en de boekwaarde van het actief en wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa exclusief goodwill

Op elke balansdatum wordt door Accell Group beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat vaste activa aan bijzondere waardeverminderingen onderhevig kunnen zijn. Indien dergelijke indicaties bestaan, wordt de realiseerbare waarde van het desbetreffende actief geschat, om te bepalen in welke mate er eventueel sprake is van een bijzondere waardevermindering. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, bepaald.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde, zijnde de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen uit het gebruik van het bedrijfsmiddel en de uiteindelijke desinvestering. Voor de bepaling van de contante waarde wordt gebruik gemaakt van een verdisconteringspercentage voor belastingen die een goede weergave vormt van de huidige marktbeoordeling van de tijdswaarde van het geld en de specifieke risico’s van het actief.

Een bijzondere waardevermindering wordt ten laste van het resultaat verantwoord in de periode waarin zij zich voordoet, tenzij er sprake is van een geherwaardeerd actief. In dat geval wordt de bijzondere waardevermindering behandeld als een afname van de herwaardering.

Goodwill

Goodwill vertegenwoordigt het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa, schulden en voorwaardelijke verplichtingen op het moment van verkrijging van de dochter- onderneming. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Voor het vaststellen van een bijzondere waardevermindering wordt de goodwill toegerekend aan die (groep van) kasstroomgenererende eenheden van Accell Group, waarvan wordt verwacht dat het synergievoordeel zal hebben van de combinatie. De goodwill wordt jaarlijks aan een beoordeling van bijzondere waardevermindering onderworpen, danwel vaker indien er indicaties zijn dat een bijzondere waardevermindering noodzakelijk is. Indien de realiseerbare waarde van de (groep van) kasstroomgenererende eenheden lager is dan de boekwaarde, wordt de bijzondere waardevermindering in mindering gebracht op de goodwill.

De realiseerbare waarde van een kasstroomgenererende eenheid wordt bepaald op basis van de bedrijfswaarde, die wordt afgeleid uit de te verwachten kasstromen. Deze kasstromen zijn mede gebaseerd op de behaalde bedrijfsresultaten in het verleden. Bijzondere waardeverminderingen van goodwill worden in toekomstige periodes niet teruggedraaid.

Bij afstoting van een dochteronderneming en/of activiteiten wordt de daaraan gerelateerde goodwill meegenomen in de bepaling van het afstotingsresultaat.

Overige immateriële vaste activa

Merkrechten, patenten en klantenbestanden

Bij acquisitie van dochterondernemingen activeert Accell Group specifiek identificeerbare immateriële vaste activa afzonderlijk van goodwill, zoals merkrechten, patenten en klantenbestanden. Afzonderlijk verworven immateriële vaste activa worden tegen reële waarde gewaardeerd. Immateriële vaste activa met een beperkte levensduur, zoals patenten en klantenbestanden, worden lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur, die over het algemeen voor patenten op vijf jaar en voor klantenbestanden op tien tot twintig jaar worden geraamd.

De activa met een onbepaalbare levensduur, zoals merkrechten, worden niet afgeschreven, maar beoordeeld op bijzondere waardevermindering zoals beschreven onder goodwill. Merkrechten hebben een onbepaalbare levensduur, omdat de overgenomen merken zich bevinden in het midden- en hogere segment met een veelal lange historie en traditie in de lokale en internationale markten waarin ze opereren.

Software

Software wordt geclassificeerd als immaterieel vast actief of als materieel vast actief, afhankelijk van welk element het meest significant is. Indien software geen integraal onderdeel is van de gerelateerde hardware, wordt software als immaterieel vast actief geclassificeerd. Afschrijving van software begint vanaf het moment van ingebruikname en vindt op lineaire wijze plaats over de verwachte economische levensduur van drie tot vijf jaar.

Ontwikkelingsuitgaven

Onderzoekskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord in de periode waarin ze zich voor- doen. Ontwikkelingsuitgaven worden geactiveerd indien aan alle onderstaande criteria wordt voldaan:

 • het actief is nauwkeurig omschreven en de uitgaven zijn afzonderlijk identificeerbaar;
 • de technische haalbaarheid van het actief is voldoende aangetoond;
 • het is waarschijnlijk dat toekomstige economische opbrengsten worden gegenereerd met het actief;
 • de ontwikkelingsuitgaven kunnen betrouwbaar worden gemeten.

Indien niet aan al deze criteria wordt voldaan, worden ontwikkelingsuitgaven in de winst- en verliesrekening verantwoord in de periode waarin ze worden gemaakt.

Afschrijving van geactiveerde ontwikkelingsuitgaven beginnen vanaf het moment van ingebruikname en vinden op lineaire wijze plaats over de verwachte economische levensduur. De verwachte economische levensduur is geschat op drie tot vijf jaar.

Voorraden

Componenten ten behoeve van productie en handelsgoederen worden verantwoord tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs bestaat uit de inkoopwaarde vermeerderd met een opslag voor inkomende transport- en invoerkosten. De lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Halffabrikaat en gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, directe loon- en machinekosten en overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Voorraden onderweg betreffen verscheepte goederen, waarvan Accell Group per balansdatum het economisch eigendom heeft verkregen en welke nog niet ontvangen zijn. Voorraden onderweg zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs.

Activa aangehouden voor verkoop

Vaste activa (of groepen activa en verplichtingen die worden afgestoten) worden aangemerkt als 'aangehouden voor verkoop' als het in hoge mate waarschijnlijk is dat hun boekwaarde naar verwachting hoofdzakelijk via verkoop zal worden gerealiseerd en niet via het voortgezette gebruik ervan.

Voor verkoop aangehouden activa worden gewaardeerd op de laagste van de boekwaarde en de reële waarde onder aftrek van verkoopkosten. Bij classificatie van activa voor verkoop worden eventuele bijzondere waardeverminderingen ten laste van het resultaat gebracht.

Eigen vermogen

Gewone aandelen worden geclassificeerd als eigen vermogen. Bij een mutatie als gevolg van de uitgifte van eigen aandelen wordt het bedrag van de ontvangen vergoedingen, onder aftrek van de direct toerekenbare kosten, verwerkt als mutatie in het eigen vermogen onder het aandelenkapitaal en de agio-reserve.

Financiële instrumenten

Handelsvorderingen

Handelsvorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Na de eerste verwerking worden ze gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs waarbij gebruik gemaakt wordt van de ‘effectieve rentemethode’ verminderd met een eventuele voorziening voor bijzondere waardevermindering. De rente- opbrengsten worden opgenomen op basis van het effectieve rentepercentage, tenzij het effect hiervan op de kortlopende vorderingen niet materieel is. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Gegeven het kortlopende karakter is de nominale waarde bij benadering zowel gelijk aan de reële waarde als aan de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening- courant schulden bij kredietinstellingen zijn opgenomen onder de kortlopende verplichtingen. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bankleningen

Rentedragende bankleningen worden bij de eerste verwerking verantwoord tegen reële waarde. Mits materieel worden transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de leningen in de waardering bij de eerste verwerking meegenomen. Deze schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs waarbij gebruik gemaakt wordt van de ‘effectieve rentemethode’. Gegeven de karakteristieken van de bankleningen is de nominale waarde bij benadering zowel gelijk aan de reële waarde als aan de geamortiseerde kostprijs.

Handelsschulden

Verplichtingen aan handelscrediteuren worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs waarbij gebruik gemaakt wordt van de ‘effectieve rentemethode’. Gegeven het kortlopende karakter is de nominale waarde bij benadering zowel gelijk aan de reële waarde als aan de geamortiseerde kostprijs.

Overige financiële instrumenten

Overige financiële instrumenten, waaronder de door Accell Group gehanteerde renteswaps, valutatermijncontrac- ten, -swaps en opties, worden tegen reële waarde in de balans opgenomen. De reële waarde is bepaald op basis van de netto contante waarde van de toekomstige geldstromen dan wel het binomiale optiewaarderingsmodel.

Kasstroomafdekking

De positieve of negatieve waarde van het afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het een effectieve afdekking is, wordt in het eigen vermogen als hedging reserve opgenomen. Het niet-effectieve deel wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Indien de afdekking tot de opname van een niet-financieel actief of niet-financiële verplichting leidt, worden de bedragen die zijn opgenomen in het eigen vermogen (conform IAS 39.98b) overgeboekt in de eerste kostprijs van het bijbehorende actief of verplichting.

Indien een afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht of als een afdekking niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting, blijven de in het eigen vermogen gecumuleerde resultaten in het eigen vermogen staan en worden deze in de winst- en verliesrekening verantwoord op het moment dat de toekomstige transactie plaatsvindt. Indien een toekomstige transactie naar verwachting niet meer plaats zal vinden, worden de in het eigen vermogen gecumuleerde resultaten direct naar de winst- en verliesrekening overgeboekt.

Om de afdekkingsinstrumenten te classificeren als een kasstroomafdekking worden door Accell Group de volgende criteria gebruikt:

 • de afdekking wordt verwacht effectief te zijn in het bereiken van de compensatie van aan het afgedekte risico toe te rekenen veranderingen in de verwachte toekomstige kasstromen;
 • de effectiviteit van de hedgetransactie kan op betrouwbare wijze worden gemeten;
 • de vereiste documentatie over het verband tussen het afgedekte risico en het hedge-instrument is aanwezig bij het begin van deze afdekking;
 • de vastgelegde transacties moeten zeer waarschijnlijk plaatsvinden;
 • de hedge is gedurende de looptijd beoordeeld en er is vastgesteld dat de hedge effectief is gedurende de verslagperiode.
Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen uit hoofde van gebeurtenissen op of voor balansdatum, waarbij het waarschijnlijk is dat de onderneming deze verplichtingen zal moeten  voldoen en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van Accell Group van de verwachte uitgaven op balansdatum, waarbij, voor zover materieel, verdiscontering naar contante waarde plaatsvindt.

Voorziening voor pensioenen

Toegezegde pensioenregelingen

De voorziening voor pensioenen wordt verantwoord voor de verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioen- regelingen. Hierbij zijn pensioenaanspraken toegezegd afhankelijk van aspecten als leeftijd, dienstjaren en salaris. De pensioenaanspraken worden verdisconteerd om de contante waarde te bepalen en de reële waarde van de activa wordt hierop in mindering gebracht. De actuariële berekeningen worden overeenkomstig de ‘projected unit credit’ methode door erkende actuarissen uitgevoerd. De verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen worden voor iedere regeling afzonderlijk berekend. Indien een pensioenregeling een overschot heeft, wordt deze als pensioenvordering gepresenteerd.

Accell Group verantwoordt winsten en verliezen op de afwikkeling van een toegezegde pensioenregeling op het moment dat de afwikkeling plaatsvindt. Actuariële verliezen en winsten worden in het overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten verwerkt.

Toegezegde pensioenregelingen verwerkt als toegezegde bijdrageregelingen

Het merendeel van de Nederlandse werkmaatschappijen heeft haar pensioenregelingen ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro. Veelal kwalificeren regelingen van bedrijfstakpensioenfondsen als toegezegde pensioenregelingen. Het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro heeft Accell Group geïnformeerd dat de pensioenregeling kwalificeert als toegezegde bijdrageregeling. Dienovereenkomstig verwerkt Accell Group deze regeling als toegezegde bijdrageregeling in de jaarrekening. De pensioenkosten zijn gelijk aan de te betalen pensioenpremie voor de periode.

Toegezegde bijdrageregelingen

Verplichtingen inzake toegezegde bijdrage pensioenregelingen worden als kosten verantwoord zodra ze verschul- digd zijn. Betalingen inzake overheidspensioenregelingen worden behandeld als betalingen inzake toegezegde bijdrageregelingen als de verplichtingen van Accell Group gelijk zijn aan de verplichtingen onder een toegezegde bijdrage pensioenregeling.

Voorziening voor uitgestelde beloningen

Overige uitgestelde personeelsbeloningen, waaronder jubileumuitkeringen, worden verantwoord op basis van actuariële berekeningen.

Voorzieningen voor garantieverplichtingen

De voorziening garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting voortvloeien uit per balansdatum lopende garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. Voor zover materieel vindt verdiscontering plaats naar contante waarde. Garantieclaims worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uitsluitend uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De betaalde verkrijgingsprijs voor verworven deelnemingen alsook de ontvangen dividenden en eventuele verkoopprijs van deelnemingen zijn opgenomen onder  de  kasstroom  uit  investeringsactiviteiten  evenals  de  ontvangsten  uit hoofde van interest. Verkregen liquide middelen bij verwerving van een deelneming worden in mindering gebracht op de betaalde verkrijgingsprijs. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De gevolgen van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten die in vreemde valuta worden aangehouden of verschuldigd zijn, worden in het kasstroomoverzicht gepresenteerd om een aansluiting te bieden tussen de liquide middelen aan het begin en aan het eind van de periode.

Gesegmenteerde informatie

Op basis van IFRS 8 dient Accell Group afzonderlijk operationele segmenten te rapporteren die regelmatig door de hooggeplaatste functionaris, die belangrijke operationele beslissingen neemt, worden beoordeeld teneinde beslissingen over de aan het segment toe te kennen middelen te kunnen nemen en de financiële prestatie van het segment te evalueren. Op basis van het bovenstaande maakt Accell Group vanaf boekjaar 2015 onderscheid in de volgende operationele segmenten, te weten Fietsen en Onderdelen & accessoires.

Het segment Fietsen, gericht op het midden en hogere segment van de markt, omvat onder andere kinderfietsen, comfortabele en luxe stadsfietsen, sportieve fietsen en elektrische fietsen. Het segment Onderdelen & accessoires richt zich op het midden en hogere segment van de aftermarket voor fietsonderdelen en -accessoires en de resterende fitnessactiviteiten. De werkmaatschappijen worden niet afzonderlijk geïdentificeerd als operationeel segment maar samengevoegd in een operationeel segment, omdat werkmaatschappijen vergelijkbare economische kenmerken vertonen en tevens vergelijkbaar zijn in de aard van producten, diensten en productieprocessen, de cliënten van hun producten en diensten en distributiekanalen van hun producten of diensten. Een aantal werkmaatschappijen in het segment Fietsen realiseert ook in beperkte mate gerelateerde omzet in fietsonderdelen en -accessoires. Een aantal werkmaatschappijen in het segment Onderdelen & accessoires realiseert ook in beperkte mate fietsomzet. Interne verrekenprijzen tussen de bedrijfssegmenten worden op zakelijke basis bepaald op een wijze die vergelijkbaar is met derden.

De geografische segmenten zijn gebaseerd op de fysieke plaats van de activa. De in de geografische segmenten gerapporteerde verkopen aan externe klanten is gebaseerd op de geografische locatie van de klanten.