Terug naar boven

7.8 Enkelvoudige balans

Voor winstbestemming (in duizenden euro's)

  notes 31-12-15 31-12-14
          herzien
ACTIVA
 
Vaste activa
Materiële vaste activa   192   168  
Goodwill   4.342   3.321  
Overige immateriële vaste activa   308   50  
Financiële vaste activa a) 383.737   331.879  
 
Vlottende activa
Vorderingen op groepsmaatschappijen   5.027   6.482  
Overige vorderingen   18.047   17.371  
Liquide middelen   123.688   75.760  
      146.762   99.613
 
Totaal activa     535.341   435.031
 
PASSIVA
 
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal b) 253   249  
Agioreserve   44.264   44.384  
Hedging reserve   1.079   2.315  
Omrekeningsreserve   -2.473   -6.542  
Overige wettelijke reserves   1.341   1.421  
Overige reserves   229.191   212.780  
Resultaat boekjaar   32.286   26.500  
      305.941   281.107
 
Langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen   71.388   83.119  
Leningen van groepsmaatschappijen   2.916   0  
Overige voorzieningen   792   0  
      75.096   83.119
Kortlopende verplichtingen
Schulden aan groepsmaatschappijen   3.858   2.155  
Rentedragende leningen en bankkredieten   137.198   58.306  
Overige schulden   13.248   10.344  
      154.304   70.805
 
Totaal passiva     535.341   435.031

De bij de rubrieken vermelde letters verwijzen naar de toelichting op pagina 162 t/m 165.