Terug naar boven

7.10 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

(in duizenden euro's)

a) Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa luidt als volgt:

  2015 2014
    herzien
Deelnemingen
Stand per 1 januari 221.699 186.236
Resultaten 38.967 29.769
Investeringen/desinvesteringen 43.225 0
Dividenduitkeringen -21.001 0
Valuta omrekeningsverschillen -248 775
Overige mutaties -1.818 4.919
Stand per 31 december 280.824 221.699
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Stand per 1 januari 110.180 235.150
Verstrekte leningen 18.959 29.532
Afgeloste leningen -26.226 -154.502
Stand per 31 december 102.913 110.180
 
Totaal financiële vaste activa 383.737 331.879

Onder de financiële vaste activa wordt een verplichting van € 5,6 miljoen verantwoord die gelijk is aan het negatief eigen vermogen van een deelneming van Accell Group N.V. Accell Group N.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor deze deelneming conform artikel 403 Burgerlijk Wetboek Boek 2. Accell Group N.V. heeft in 2016 het negatieve eigen vermogen van de betreffende deelneming aangezuiverd resulterend in een positieve eigen vermogenspositie bij de betreffende deelneming.

b) Eigen vermogen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.200.000, verdeeld in 55.000.000 gewone aandelen, 5.000.000 cumulatief preferente aandelen F en 60.000.000 cumulatief  preferente aandelen B, elk met een nominale waarde van € 0,01. Hiervan zijn per balansdatum uitgegeven en volgestort 25.270.327 gewone aandelen, zodat het uitstaande aandelenkapitaal € 252.703,27 bedraagt.

Mutatieoverzicht eigen vermogen
I. Geplaatst Kapitaal
Stand per 31 december 2014 249  
Stockdividend 4  
Stand per 31 december 2015   253
II. Agioreserve
Hieronder is opgenomen hetgeen op aandelen is gestort boven de nominale waarde.    
Stand per 31 december 2014 44.384  
Stockdividend -4  
Optie-uitoefening en aandelenregeling -116  
Stand per 31 december 2015   44.264
III. Hedging reserve
De hedging reserve bestaat uit het effectieve deel van de cumulatieve netto-mutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten, rekening houdend met uitgestelde belastingverplichtingen.    
Stand per 31 december 2014 2.315  
Reële waardeaanpassing financiële instrumenten -1.616  
Mutatie belastinglatentie 380  
Stand per 31 december 2015   1.079
IV. Omrekeningsreserve
De omrekeningsreserve bevat wisselkoersverschillen door omrekening van het saldo van deelnemingen in vreemde valuta.    
Herziene stand per 31 december 2014 -6.542  
Valutaresultaat op omrekening buitenlandse activiteiten 4.069  
Stand per 31 december 2015   -2.473
V. Overige wettelijke reserves
Deze wettelijke reserves worden aangehouden voor geactiveerde ontwikkelingskosten en een wettelijke reserve deelnemingen.    
Stand per 31 december 2014 1.421  
Mutatie immateriële vaste activa -90  
Overige mutaties 10  
Stand per 31 december 2015   1.341
VI. Overige reserves
Herziene stand per 31 december 2014 212.780  
Mutatie resultaat 2014 26.500  
Dividenduitkering 2014 -8.654  
Waardering van op aandelen gebaseerde beloningen 355  
Herberekening pensioenverplichtingen -1.858  
Mutatie belastinglatentie 622  
Mutatie immateriële vaste activa 90  
Overige mutaties -644  
Stand per 31 december 2015   229.191
VII. Resultaat boekjaar
Herziene stand per 31 december 2014 26.500  
Mutatie resultaat 2014 -26.500  
Resultaat boekjaar 2015 32.286  
Stand per 31 december 2015   32.286
 
Totaal eigen vermogen per 31 december 2014   305.941De wettelijke reserves, waaronder begrepen de hedging reserve (artikel 2:390 BW), de omrekeningsreserve (artikel 2:389 lid 8 BW) en de overige wettelijke reserves (voor geactiveerde ontwikkelingskosten; artikel 2:365 lid 2 BW en wettelijke reserve deelnemingen; art. 2:389 lid 6 BW), zijn reserves die ingevolge artikel 2:373 lid 4 BW dienen te worden aangehouden en die derhalve niet beschikbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.

Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur is als volgt:

  Salaris Bonus Pensioenpremies Op aandelen gebaseerde beloningen
  in € in € in € in €
 
R.J. Takens 466.000 178.944 143.367 118.841
H.H. Sybesma 358.000 137.114 62.226 91.232
J.M. Snijders Blok 294.000 115.542 65.256 74.969
J.J. Both 220.500 118.776 43.413 -
 
Totaal 1.338.500 550.376 314.262 285.042


Het bezoldigingsbeleid van de onderneming is weergegeven in het remuneratierapport en wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De in het verslagjaar verantwoorde bonussen hebben betrekking op het verslagjaar en zijn afhankelijk van door de Raad van Commissarissen bepaalde doelstellingen. Voor 2015 is een bonus variërend tussen 38% en 41% van het salaris uitgekeerd.

Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen is als volgt:

  in €
 
A.J. Pasman 51.969
J. van den Belt 40.315
P.B. Ernsting 40.315
A. Kuiper 40.315
 
Totaal 172.914


Aandelen

Ultimo 2015 heeft de heer Takens 105.860 aandelen in zijn bezit, de heer Sybesma heeft 5.000 aandelen en de heer Snijders Blok heeft 26.164 aandelen.

Regeling opties en voorwaardelijke aandelen

De vennootschap kent een aandelen- en optieregeling voor de Raad van Bestuur. Bij volledige uitoefening/ toekenning van de tot nu toe verleende optierechten en voorwaardelijke aandelen neemt het aantal geplaatste aandelen toe met 0,5%. Volgens het beleid van de vennootschap worden toegekende rechten niet afgedekt door het inkopen van eigen aandelen door de vennootschap. Op het moment van de uitoefening van de opties worden, in geval van zogenaamde equity-settlement, door de vennootschap nieuwe aandelen uitgegeven.

De reële waarde van de optieregeling is bepaald op basis van een optiewaarderingsmodel (Black-Scholes-Merton). Bij de bepaling van de reële waarde is geen rekening gehouden met aan de transacties verbonden dienstverleningsvoorwaarden en niet-marktgerelateerde prestatievoorwaarden. De factoren gebruikt bij de bepaling van de reële waarde op toekenningsdatum van de optieregeling zijn als volgt:

  2015 2014
 
Verwachte volatiliteit (gewogen gemiddelde) 25,53% 25,40%
Verwachte looptijd in jaren (gewogen gemiddelde) 3,8 3,8
Verwachte dividenden 4,50% 4,10%
Risicovrije rentevoet (gebaseerd op staatsobligaties) 0,42% 1,85%

De verwachte volatiliteit is gebaseerd op een beoordeling van de historische volatiliteit van de aandelenkoers van Accell Group N.V., met name over de historische periode die samenvalt met de verwachte looptijd. De verwachte looptijd van de instrumenten is gebaseerd op historische ervaringen en gedrag van optiehouders in het algemeen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal en de ontwikkeling in de uitstaande optierechten:

  Aantal op 31-12-14 Aantal op 31-12-15 Toekennings- datum Looptijd Uitoefen- prijs Reële waarde op toekennings- datum Gemiddelde aandelen- koers bij uit- oefening
Optie-series
Uitgegeven in 2010 25.640 0 19-02-10 3-5 year € 16,65 € 2,84 n/a
Uitgegeven in 2011 24.480 24.480 24-02-11 3-5 year € 19,39 € 3,57 n/a
Uitgegeven in 2014 7.950 7.950 26-2-2014 3-8 year € 14,13 € 2,13 n/a
Uitgegeven in 2015 0 28.150 4-3-2015 3-8 year € 15,92 € 1,90 n/a

Enkel de in 2011 uitgegeven opties zijn uitoefenbaar per 31 december 2015.

De verleende optierechten zijn als volgt verdeeld:

  Aantal per 01-01-15 Verleend in 2015 Vervallen in 2015 Aantal per 31-12-15 Gemiddelde uitoefenprijs beginperiode Gemiddelde uitoefenprijs per ultimo Gewogen gemiddelde resterende looptijd per ultimo
Bestuurders
R.J. Takens 23.780 11.750 10.480 25.050 € 17,45 € 17,07 4,24
H.H. Sybesma 18.810 9.000 8.320 19.490 € 17,46 € 17,10 4,18
J.M.Snijders Blok 15.480 7.400 6.840 16.040 € 17,47 € 17,10 4,18
  58.070 28.150 25.640 60.580      

Voor de toekenning van de opties aan de bestuurders baseert de Raad van Commissarissen zich op de realisatie van de met de Raad van Bestuur overeengekomen doelstellingen en de verwachte bijdrage van de leden van de Raad van Bestuur aan de verdere ontwikkeling van de vennootschap. Na toekenning zijn de optierechten onvoorwaardelijk.

Personeelsleden

In 2015 heeft Accell Group N.V. gemiddeld 26 personeelsleden in dienst (2014: 25).

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten bedragen in 2015 € 4,1 miljoen, € 0,2 miljoen en € 0,5 miljoen (2014: € 3,6 miljoen, € 0,2 miljoen en € 0,4 miljoen).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De rechtspersoon maakt deel uit van de fiscale eenheid “Accell Group N.V.” en is uit dien hoofde aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

De vennootschap heeft zich op grond van artikel 2:403 lid 1 onder f BW hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de Nederlandse dochterondernemingen. Daartoe strekkende verklaringen zijn ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister waar de rechtspersoon, waarvoor de aansprakelijkheidsstelling is geschied, zijn zetel heeft.

Raad van Commissarissen
A.J. Pasman, voorzitter
J. van den Belt, vice-voorzitter
P.B. Ernsting
A. Kuiper

Raad van Bestuur
R.J. Takens, CEO
H.H. Sybesma, CFO
J.M. Snijders Blok, COO 
J.J. Both, CSCO

Heerenveen, 14 maart 2016