Terug naar boven

2.4 Stakeholderdialoog en materialiteit


Stakeholders zijn belangrijk voor Accell Group en hebben invloed op het beleid. Wij zijn voortdurend in gesprek met stakeholders en zorgen dat de dialoog navolging krijgt. We toetsen minimaal eens in de twee jaar of de materiële thema’s bijgesteld moeten worden. Naast het reguliere contact is er eens per jaar een dialoogsessie met de stakeholders of een consultatie over een bepaald thema.

Lokaal en regionaal belang


In 2015 zijn Accell Group ondernemingen in gesprek gegaan met lokale overheden en belangengroepen over de betekenis van Accell Group voor de regio. Uit die contacten bleek duidelijk dat Accell Group ondernemingen zeer gewaardeerd worden om hun economische bijdrage aan de regio. Zeker voor de kleinere steden is deze van groot belang, vooral vanwege het aanbod aan arbeidsplaatsen. Gewaardeerd wordt dat Accell ondernemingen jongeren aantrekken en werkgelegenheid bieden aan laag opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lokale overheden ervaren de relatie met Accell Group als plezierig en hopen zonder uitzondering dat de ondernemingen nog lang in hun stad of regio gevestigd blijven. Zij zien de innovatiestrategie van Accell Group als cruciaal om een langetermijnperspectief voor de ondernemingen te waarborgen. In 2015 is een nieuw materieel thema toegevoegd: (lokale) werkgelegenheidStakeholders

Hieronder een overzicht van de belangrijkste stakeholders van Accell Group. Per groep is gespecificeerd hoe vaak en op welke wijze de reguliere contacten verlopen. In hoofdstuk Maatschappij en Milieu (pagina 61 e.v.) is te lezen welke materiële thema’s voor onze stakeholders prioriteit hebben.


Medewerkers

Personen met een vast, tijdelijk of flexibel contract bij Accell Group of één van de Accell ondernemingen.

Communicatie
Regulier overleg wordt ondersteund met interne nieuwsbrieven. Twee keer per jaar brengt Accell Group een speciale MVO nieuwsbrief uit.
De nieuwsbrieven en het jaarverslag zijn voor medewerkers de belangrijkste informatiebronnen om de ontwikkelingen binnen de groep te volgen.


Dealernetwerk

Gespecialiseerde fiets- en sportvakhandel die fietsen en onderdelen en -accessoires van Accell Group verkoopt.

Communicatie
Accell ondernemingen hebben vrijwel dagelijks contact met dealers uit het netwerk via de bezoeken van hun salesmedewerkers. Jaarlijks organiseren zij evenementen voor hun dealers. Daarnaast ontmoeten ze elkaar op (inter)nationale fietsbeurzen.


Consumenten - fietsers

Personen die nu of in de toekomst een fiets van Accell Group bezitten.

Communicatie
De doelgroep consumenten bereiken we naast online mediakanalen vooral via de gespecialiseerde fiets- en sportvakhandel. Deze voorzien we van informatiemateriaal, zoals brochures. Informatie- en productbehoeften onder deze doelgroep brengen we door dealerbezoeken en met dealer- en consumentenpanels in kaart.


Aandeelhouders - analisten - toezichthouders

Huidige en potentiële aandeelhouders, analisten en toezichthouders zoals AFM en DNB.

Communicatie
Accell Group organiseert regelmatig contactmomenten met deze doelgroep, zoals sessies voor analisten en beleggers en de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. We zijn aanwezig op conferenties en roadshows. Daarnaast publiceren we de (half)jaarcijfers, trading updates, overige relevante berichten en uiteraard het jaarverslag zelf.


(Lokale) Overheden

Overheden die over (inter)nationale wetgeving gaan en van provincies en gemeenten waar Accell Group gevestigd is.

Communicatie
Accell Group zoekt actief de dialoog op met diverse overheden als daar direct of indirect aanleiding voor is.


Brancheorganisatie - belangengroepen

Nationale en internationale brancheorganisaties zoals WFSGI, EBMA, CONEBI, RAI vereniging (NL) en Univelo (FR).
Nationale en internationale groeperingen die betrokkenheid hebben bij producten van Accell Group zoals ECF, de fietsersbond (NL), ADAC (DE).

Communicatie
Accell Group en haar ondernemingen hebben zitting in diverse besturen. Daarnaast ontmoet men elkaar bij fiets-events en -beurzen.


Leveranciers

Ondernemingen die direct of indirect fietsen, fietsonderdelen en -accessoires of diensten aan Accell Group leveren.

Communicatie
Accell Group ondernemingen hebben frequent contact met leveranciers via hun inkooporganisatie. Accell Group heeft regelmatig overleg met de belangrijkste leveranciers. Ook (inter)nationale beurzen leveren goede contacten op.


Accell Group ondernemingen

Ondernemingen die momenteel, of in de toekomst, onderdeel uitmaken van Accell Group.

Communicatie
Naast het dagelijks regulier contact is er per aandachtsgebied 2 tot 3 keer per jaar specifiek groepsoverleg tussen Accell Group en haar ondernemingen. Zoals General Managers Meeting (GMM), R&D, marketing, after-market, productie, inkoop en controllers (financiën).
Waardeketen

De belangrijkste activiteit van Accell ondernemingen is het ontwikkelen en vermarkten van fietsen en onderdelen en accessoires. In een aantal ondernemingen vinden ook productieactiviteiten plaats, zoals assemblage en het lakken van fietsen.

Naast de eigen productieactiviteiten wordt een groot deel ingekocht. Het betreft vooral ontwerpen die wij zelf ontwikkeld hebben, maar ook standaardonderdelen. Transport besteden we vrijwel volledig uit aan logistieke partners en vindt plaats per vrachtwagen, boot en trein. De verkoop van de fietsen aan de consument verloopt primair via de vakhandel.Figuur: Waardeketen
De materiële thema’s voor Accell Group zijn samen met stakeholders bepaald, waarbij naar de hele waardeketen is gekeken. In dit proces zijn de volgende stappen genomen:

  1. Vaststellen van mogelijk relevante onderwerpen door middel van literatuuronderzoek, GRI indicatoren, ISO 26000 en gesprekken met stakeholders.

  2. Toetsen van het belang van elk onderwerp door middel van stakeholderconsultatie en –dialoog.

  3. Prioriteren van onderwerpen door het management van Accell Group waarbij de belangen van stakeholders en bedrijf in overweging worden genomen, alsmede de mate waarin Accell Group invloed heeft op een onderwerp.

  4. Bepalen van de indicatoren voor rapportage.