Terug naar boven

6.2.1 Bericht van de voorzitter van de Raad van Commissarissen

Accell Group heeft ook dit jaar weer een duidelijke verbetering in haar resultaten laten zien. Accell opereert in een steeds dynamischer wordende markt met toenemende concurrentie en een steeds sneller veranderend wensenpatroon van consumenten. Deze ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de capabilities van de organisatie om daarin succesvol te opereren. Met een goed gevoel kijken we terug op de positieve omzet- en resultaat ontwikkeling van het afgelopen jaar. Accell Groep heeft laten zien op veranderingen in te kunnen spelen en over de schaalgrootte, slagkracht en het innovatie vermogen te beschikken om in deze markten uit te blinken. De ontwikkeling van het werkkapitaal en dan met name de voorraadontwikkeling in de laatste maanden van het jaar is een voortdurende bron van zorg en aandacht geweest. Verdere verbeteringen in logistieke processen zullen hier verbeteringen laten zien.

In het afgelopen jaar heeft de Raad van Commissarissen in het bijzonder aandacht gegeven aan het proces van het consequent en consistent uit diepen en uitbouwen van de strategie. De toegenomen omvang en complexiteit van de onderneming vraagt om specifieke aandacht en professionaliteit van de HR functie. Met de aanstelling van een nieuwe HR Directeur is een start gemaakt met het verder professionaliseren van het HR beleid. Daarnaast stonden ook het efficiënter inrichten en optimaliseren van de Supply Chain en het bewaken van de activiteiten in de verschillende landen, met name in de Verenigde Staten, hoog op de agenda.

Om toonaangevend te blijven in het ontwikkelen en verkopen van duurzame consumentengoederen zoals fietsen, blijft het voor Accell Group van belang overgenomen bedrijven of bedrijfsonderdelen goed te integreren in de bestaande activiteiten, en waar mogelijk de activiteiten verder uit te bouwen of nieuwe markten te betreden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is het noodzakelijk voorop te blijven lopen met technologische ontwikkelingen. Dit geldt met name voor het segment elektrische fietsen, voor duurdere sportieve fietsen en een combinatie van beide, de performance E-mountainbikes, een relatief nieuwe en speciale categorie elektrische fietsen. Binnen Accell Group is op continue basis veel aandacht voor innovatie en worden werknemers gestimuleerd met goede en nieuwe ideeën te komen.

Naast de blijvende focus op innovatie heeft Accell Group het afgelopen jaar goede stappen gezet om de Supply Chain verder in te richten en verder te optimaliseren. Met de benoeming van de heer J.J. Both als Bestuurslid en Chief Supply Chain Officer is invulling gegeven aan de wens de Supply Chain als een centraler onderdeel van de activiteiten te gaan beschouwen. In het afgelopen jaar heeft de heer J.J. Both de Supply Chain in kaart gebracht en is een start gemaakt met het creëren van een nauwere samenwerking tussen de merkenbedrijven van Accell Group en zo synergie voordelen te realiseren.

Ondanks de goede financiële resultaten in het afgelopen jaar zal Accell Group in het veranderende omgevingsveld, gegeven haar leidende positie, extra aandacht geven aan een aantal strategische keuzes, ten einde haar positie verder uit te bouwen en te verstevigen. Zo zal er onder andere aandacht zijn voor het anders inrichten van de Supply Chain en het verder uitbouwen van de internationale HR functie. Doorlopend werden de activiteiten in de verschillende landen waarin Accell actief is besproken en geëvalueerd en wordt de voortgang gemonitord. In dit kader hebben de activiteiten in de Verenigde Staten in het afgelopen jaar bijzondere aandacht gehad. Hoewel we overtuigd zijn van het potentieel in de Verenigde Staten en bijvoorbeeld de markt van elektrische fietsen langzaam in beweging komt, is duidelijk geworden dat onze propositie om succesvol op de Amerikaanse markt te opereren anders ingericht dient te worden. In het komend jaar zal er vanuit de Raad van Commissarissen wederom veel aandacht zijn voor het proces om de activiteiten in de Verenigde Staten beter te laten renderen.

Een onderdeel dat blijvend hoog op de agenda staat, maar in het komend jaar extra aandacht vereist, zijn de interne controle procedures. Begin dit jaar is Accell Group geconfronteerd met een ernstig geval van diefstal door een van haar medewerkers in Taiwan. De Raad van Commissarissen heeft -kort op de bal opererend- aan international forensisch accountantsbureau opdracht gegeven een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Naar aanleiding van dit onderzoek is een herstelplan opgesteld ter verdere aanscherping van de interne controle procedures, zodat dergelijke voorvallen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Terugkijkend op het afgelopen jaar kan worden gesteld dat het jaar 2015 enerzijds heeft geleid tot een positieve omzet- en resultaat ontwikkeling en anderzijds aanzet geeft tot een versnelling van een aantal veranderingsprocessen die ertoe moeten leiden dat Accell Group haar leidende positie in de komende jaren verder kan uitbouwen. Uiteraard was dit nooit gelukt zonder de tomeloze inzet, expertise en toewijding van de medewerkers van Accell Group. Mijn dank gaat daarom uit naar iedereen die aan deze resultaten heeft bijgedragen. Ik ga er van uit dat met alle goede stappen die het afgelopen jaar zijn gezet en die dit komende jaar zullen worden voortgezet, het jaar 2016 eveneens tot goede resultaten zal leiden.
 

Heerenveen, 14 maart 2016

Namens de Raad van Commissarissen,

A.J. Pasman
Voorzitter