Terug naar boven

7 Jaarrekening

7.1 Geconsolideerde balans

Voor winstbestemming (in duizenden euro's)

  notes   31-12-15   31-12-14   01-01-14
          herzien1   herzien1
 
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 9 69.771   68.071   65.121  
Goodwill 10 58.189   55.561   46.505  
Overige immateriële vaste activa 11 45.056   42.957   40.066  
Deelnemingen 12 4.981   4.991   4.526  
Uitgestelde belastingvorderingen 19 6.653   7.410   11.285  
Pensioenvordering 18 20.186   19.763   11.178  
Overige financiële vaste activa 13 0   2.183   2.463  
      204.836   200.936   181.144
               
Vlottende activa
Voorraden 14 338.684   244.457   238.308  
Handelsvorderingen 15 134.570   133.252   99.495  
Overige financiële instrumenten 22 6.048   6.039   0  
Belastingvorderingen   9.899   14.979   8.864  
Overige vorderingen   21.452   18.602   18.622  
Liquide middelen   14.236   13.529   15.907  
      524.889   430.858   381.196
 
Activa aangehouden voor verkoop     0   0   19.711
 
Totaal activa     729.725   631.794   582.051
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120.De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.

  notes   31-12-15   31-12-14   01-01-14
          herzien1   herzien1
 
PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 16 253   249   244  
Reserves   273.402   254.358   220.759  
Resultaat boekjaar   32.286   26.500   19.020  
      305.941   281.107   240.023
 
Langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen 17 58.963   70.865   103.313  
Pensioenvoorzieningen 18 6.170   6.621   5.506  
Uitgestelde belastingverplichtingen 19 9.560   12.721   12.108  
Voorzieningen 20 6.606   5.896   5.330  
Uitgestelde opbrengsten 21 2.005   2.560   2.462  
      83.304   98.663   128.719
               
Kortlopende verplichtingen
Rentedragende leningen en bankkredieten 17 155.242   94.971   96.087  
Handelsschulden   135.585   108.502   71.238  
Overige financiële instrumenten 22 3.209   4.385   9.027  
Belastingschulden   19.821   22.192   12.455  
Voorzieningen 20 5.937   5.695   6.635  
Uitgestelde opbrengsten 21 910   550   650  
Overige schulden   19.776   15.729   16.547  
      340.480   252.024   212.639
 
Passiva aangehouden voor verkoop     0   0   670
 
Totaal passiva     729.725   631.794   582.051
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120.De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.

7.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in duizenden euro's)

  notes   2015   2014
          herzien1
 
Netto-omzet 1   986.402   882.404
           
Kosten grond- en hulpstoffen   673.412   614.105  
Kostengedeelte van de voorraadmutatie   -1.310   1.130  
Personeelskosten 2 119.320   107.413  
Afschrijvingen 3 10.058   8.903  
Overige bedrijfskosten 4 122.388   106.050  
      923.868   837.601
      62.534   44.803
           
Incidentele last Taiwan 5   -4.000   0
Reorganisatiekosten     0   -1.616
Verkoop van bedrijfsactiviteiten en acquisitiekosten     0   951
Bedrijfsresultaat     58.534   44.138
           
Aandeel in resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen en gerelateerde bijzondere waardeverminderingen 12 -930   387  
Financiële baten 6 616   272  
Financiële lasten 6 -9.689   -9.031  
      -10.003   -8.372
           
Resultaat voor belastingen     48.531   35.766
           
Belastingen 7   -16.245   -9.266
           
Nettowinst     32.286   26.500
 
Winst per aandeel (in euro)
Winst per aandeel 8   1,29   1,06
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen     25.116.249   24.685.681
Winst per aandeel (verwaterd)     1,28   1,05
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (verwaterd)     25.267.645   24.828.198
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120.

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.

7.3 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten

(in duizenden euro's)

  2015 2014
    herzien1
 
Nettowinst 32.286 26.500
     
Items die naderhand niet naar de winst- en verliesrekening gereclassificeerd worden    
Herberekening pensioenverplichtingen -1.858 5.111
Mutatie belastinglatenties 622 -1.051
  -1.236 4.060
Items die naderhand mogelijk naar de winst- en verliesrekening gereclassificeerd worden    
Reële waardeaanpassing financiële instrumenten -1.616 14.997
Omrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten 4.069 6.193
Mutatie belastinglatenties 380 -3.635
  2.833 17.555
     
Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 33.883 48.115
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120.

7.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden euro's)

  notes 2015 2014
      herzien1
Kasstroom inzake operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat   58.534 44.138
Afschrijvingen 3 10.058 8.915
Op aandelen gebaseerde beloningen 2 355 266
Operationele kasstroom voor werkkapitaal en voorzieningen   68.947 53.319
Mutatie voorraden   -83.485 -396
Mutatie vorderingen   -7.073 -29.777
Mutatie handelsschulden en overige schulden   23.577 38.396
Mutatie voorzieningen en uitgestelde opbrengsten   -1.284 -5.379
    -68.265 2.844
Operationele kasstroom   682 56.163
Betaalde rente   -9.976 -9.183
Betaalde vennootschapsbelasting   -9.750 -8.754
Netto kasstroom uit operationele activiteiten   -19.044 38.226
Kasstroom inzake investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   707 270
Investeringen materiële vaste activa 9 -10.529 -10.464
Desinvesteringen materiële vaste activa 9 385 483
Investeringen immateriële vaste activa 11 -1.082 -382
Kasstroommutaties in financiële vaste activa   292 740
Verkoop bedrijfsactiviteiten   0 23.397
Bedrijfscombinaties 23 -1.819 -13.970
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten   -12.046 74
 
Vrije kasstroom 2   -31.090 38.300
Kasstroom inzake financieringsactiviteiten
Opname langlopende leningen   0 54
Aflossing langlopende leningen   -12.631 -33.256
Opname/aflossing bankkredieten   52.362 -1.024
Dividenduitkering 24 -8.654 -7.238
Aandelen- en optieregelingen   -116 -53
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten   30.961 -41.517
 
Netto kasstroom   -129 -3.217
Effect valutaomrekening liquide middelen   836 839
Liquide middelen per 1 januari   13.529 15.907
Liquide middelen per 31 december   14.236 13.529
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120.
2) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom uit operationeleen investeringsactiviteiten en is geen financiële prestatie-indicator gedefinieerd in IFRS.


De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.

7.5 Geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen vermogen

(in duizenden euro's)

  Geplaatst kapitaal Agio- reserve Hedging reserve Omrekenings- reserve Overige wettelijke reserves Overige reserves Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen
Stand per 1 januari 2014 244 44.442 -9.047 -12.735 1.530 196.529 19.020 239.983
 
Foutenherstel Engels pensioenfonds           40   40
Herziene stand per 1 januari 2014 244 44.442 -9.047 -12.735 1.530 196.569 19.020 240.023
                 
Mutatie wettelijke reserve immateriële vaste activa         -359 359   0
Herberekening pensioenverplichtingen           5.111   5.111
Reële waardeaanpassing financiële instrumenten     14.997         14.997
Mutatie belastinglatenties     -3.635     -1.051   -4.686
Valutaresultaat op omrekening buitenlandse activiteiten       6.193       6.193
Overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 11.362 6.193 -359 4.419 0 21.615
Resultaat boekjaar           19.020 7.480 26.500
Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 11.362 6.193 -359 23.439 7.480 48.115
                 
Waardering van op aandelen gebaseerde beloningen           266   266
Dividenduitkering           -7.238   -7.238
Stockdividend 5 -5           0
Optie-uitoefening en aandelenregeling   -53           -53
Overige mutaties         250 -256   -6
Herziene stand per 31 december 2014 249 44.384 2.315 -6.542 1.421 212.780 26.500 281.107
  Geplaatst kapitaal Agio- reserve Hedging reserve Omrekenings- reserve Overige wettelijke reserves Overige reserves Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen
Stand per 1 januari 2015 249 44.384 2.315 -6.542 1.421 212.780 26.500 281.107
 
Mutatie wettelijke reserve immateriële vaste activa         -80 80   0
Herberekening pensioenverplichtingen           -1.858   -1.858
Reële waardeaanpassing financiële instrumenten     -1.616         -1.616
Mutatie belastinglatenties     380     622   1.002
Valutaresultaat op omrekening buitenlandse activiteiten       4.069       4.069
Overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 -1.236 4.069 -80 -1.156 0 1.597
Resultaat boekjaar           26.500 5.786 32.286
Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 -1.236 4.069 -80 25.344 5.786 33.883
                 
Waardering van op aandelen gebaseerde beloningen           355   355
Dividenduitkering           -8.654   -8.654
Stockdividend 4 -4           0
Optie-uitoefening en aandelenregeling   -116           -116
Overige mutaties           -634   -634
Stand per 31 december 2015 253 44.264 1.079 -2.473 1.341 229.191 32.286 305.941


7.6 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015

Algemene informatie

Accell Group N.V. (“Accell Group”) te Heerenveen staat aan het hoofd van een groep van rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is opgenomen op pagina 139 van de jaarrekening. Accell Group is met haar groep van ondernemingen op internationaal niveau actief met het ontwerp, de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige fietsen, fietsonderdelen en -accessoires en fitnessapparatuur.

De geconsolideerde jaarrekening 2015 van Accell Group is opgesteld in overeenstemming met de door de International Accounting Standards Board (IASB) vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden die van toepassing zijn op 31 december 2015.

De financiële gegevens van de vennootschap Accell Group N.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening.

Grondslagen voor financiële verslaglegging

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, tenzij anders aangegeven.

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor alle gepresenteerde perioden in deze geconsolideerde jaarrekening.

Toepassing van nieuwe en gewijzigde International Financial Reporting Standards (IFRSs)


Aanpassingen van IFRSs die van kracht en vereist zijn vanaf het huidige jaar
Per 1 januari 2015 zijn geen nieuwe standaarden van kracht geworden. Accell Group heeft de volgende aanpassingen van IFRSs, die van kracht en vereist zijn vanaf het financiële jaar 2015, toegepast:

 • aanpassing aan IAS 19 Toegezegde pensioenregelingen: Werknemersbijdragen; en
 • jaarlijkse verbeteringen aan IFRSs (2010-2012); en
 • jaarlijkse verbeteringen aan IFRSs (2011-2013).

De toepassing van de wijzigingen heeft geen materiële invloed op de verantwoorde toelichting of bedragen in de geconsolideerde jaarrekening van Accell Group.

Nieuwe en gewijzigde IFRSs die nog niet (verplicht) van kracht zijn
Elk van de volgende nieuwe standaarden, aanpassingen en interpretaties is van kracht (en goedgekeurd door de EU) vanaf 1 januari 2016, tenzij anders vermeld. 

Op dit moment verwacht Accell Group dat de volgende aanpassingen van IFRSs van toepassing zijn of kunnen zijn, maar waarvan de toepassing geen materiële invloed zal hebben op het geconsolideerde resultaat of financiële positie van Accell Group:

 • Aanpassing van IFRS 11 (Verwerving van een belang in een gezamenlijke bedrijfsactiviteit), IAS 1 (Wijziging met betrekking tot informatieverschaffing) en IAS 16 en IAS 38 (Toegelaten afschrijvingsmethoden); en
 • Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS (2012-2014).

De volgende nieuwe en gewijzigde standaarden zijn naar verwachting niet van toepassing voor Accell Group:

 • IFRS 14 Uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering; en
 • Aanpassing van IAS 16 en IAS 41 (Agrarisch: dragende planten), IAS 27 (Equity methode in de enkelvoudige jaarrekening) en IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28 (Beleggingsentiteiten: uitzondering voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening).

Accell Group is momenteel de impact van de volgende nieuwe standaarden, die nog niet van kracht zijn, aan het beoordelen en het kwantificeren van de potentiële impact heeft nog niet plaats gevonden:

 • IFRS 9 Financiële Instrumenten (van kracht vanaf het jaar eindigend 31 december 2018); en
 • IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (van kracht vanaf het jaar eindigend 31 december 2018); en
 • IFRS 16 Leases (van kracht vanaf het jaar eindigend 31 december 2019).
Foutenherstel pensioenvordering

De waardering van de Engelse pensioenregeling is in de balans aangepast als uitvloeisel van een aanbeveling van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) ten aanzien van de toepassing van de verslaggevingsstandaarden rondom pensioenen. In de voorgaande jaarrekeningen heeft Accell Group een mate van voorzichtigheid betracht bij de waardering van de Engelse pensioenregeling. Gezien het langdurige karakter en de onzekerheden bij de waardering van dergelijke regelingen, was het geactiveerde economische voordeel door Accell Group begrensd op het totaal van de door de onderneming gedane jaarlijkse stortingen in het Engelse pensioenfonds. Volgens de AFM dient echter het maximale economische voordeel, zoals berekend conform IAS 19 en IFRIC 14, in de balans te worden opgenomen en volstaat het niet om middels een toelichting te wijzen op het waarderingsoverschot. Accell Group heeft in de jaarrekening 2015 de waardering van de pensioenvordering inzake de Engelse pensioenregeling aangepast, inclusief een aanpassing van de financiële informatie over 2014. Op grond van IAS 8 (foutenherstel) en IFRS 3.50 dient de correctie van de waardering van de Engelse pensioenregeling vanaf de Raleigh acquisitiebalans 2012 te worden doorgevoerd; de aanpassing heeft derhalve een verlaging van de goodwill tot gevolg. Daarnaast leidt deze aanpassing, op grond van IAS 19.123 en IAS 19.124, tot een pensioenrentebate in de winst- en verliesrekening. Op de aanpassing rust ook een latente belastingverplichting. De volgende aanpassingen zijn verwerkt:

  31-12-14 31-12-14 01-01-14 01-01-14
  herzien   herzien  
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Geconsolideerde balans
Goodwill 55.561 63.654 46.505 53.652
Pensioenvordering 19.763 2.521 11.178 1.564
Totaal activa 631.794 622.645 582.051 579.584
Eigen vermogen 281.107 275.911 240.023 239.983
Uitgestelde belastingverplichtingen 12.721 8.768 12.108 9.681
Totaal passiva 631.794 622.645 582.051 579.584

  31-12-14 31-12-14    
  herzien      
  € x 1.000 € x 1.000    
 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Overige bedrijfskosten 106.050 106.571    
Belastingen -9.266 -9.162    
Nettowinst 26.500 26.083    
 
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten
Nettowinst 26.500 26.083    
Herberekening pensioenverplichtingen 5.111 -1.406    
Mutatie belastinglatenties -1.051 370    
Omrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten 6.193 6.550    
Totaal van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 48.115 42.959    

Consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van Accell Group en haar dochterondernemingen als zijnde de groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop Accell Group (direct of indirect) een beslissende zeggenschap heeft op het financiële en het operationele beleid.

De financiële gegevens van gedurende het verslagjaar verkregen dochterondernemingen worden geconsolideerd vanaf het moment dat Accell Group beslissende zeggenschap verkrijgt. De financiële gegevens van gedurende het verslagjaar gedesinvesteerde dochterondernemingen worden geconsolideerd tot het moment dat Accell Group niet langer beslissende zeggenschap heeft. Indien noodzakelijk worden de financiële gegevens van de dochter-ondernemingen aangepast teneinde de grondslagen in lijn te brengen met de grondslagen van Accell Group.

De financiële gegevens van de geconsolideerde dochterondernemingen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Eventuele ongerealiseerde winsten en verliezen op onderlinge transacties worden bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.

Deelnemingen en joint ventures waarin een belang van 50% of minder wordt gehouden en Accell Group geen beslissende zeggenschap heeft, worden gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode dan wel tegen het proportionele belang in de reële waarde. Ongerealiseerde winsten op onderlinge transacties worden geëlimineerd naar rato van het belang van Accell Group in de deelneming. Ongerealiseerde verliezen worden eveneens naar rato geëlimineerd voor zover er geen aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering.

Een lijst van geconsolideerde dochterondernemingen en niet-geconsolideerde deelnemingen is opgenomen onder toelichting 12 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Bedrijfscombinaties

Overnames van dochterondernemingen worden verantwoord met gebruikmaking van de overnamemethode. Op overnamedatum worden de uitgaven van de overname gewaardeerd op het totaal van de reële waarde van de verkregen activa, de aangegane of de verwachte schulden en de door Accell Group uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten in ruil voor de beslissende zeggenschap over de overgenomen onderneming.

Identificeerbare activa, schulden en voorwaardelijke verplichtingen  van  de  overgenomen  ondernemingen, welke voldoen aan de criteria voor verantwoording onder IFRS 3, worden opgenomen tegen de reële waarde op overnamedatum. De veranderingen in de reële waarde van voorwaardelijke verplichtingen worden via de winst- en verliesrekening verwerkt. Acquisitiegerelateerde kosten worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

Vreemde valuta

De resultaten en financiële positie worden weergegeven in euro, zijnde de functionele valuta van Accell Group en de rapporteringsvaluta voor de geconsolideerde jaarrekening. Vorderingen, schulden en verplichtingen luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.

Teneinde valutarisico’s af te dekken heeft Accell Group valutaderivaten afgesloten. De grondslagen inzake de valutaderivaten worden nader toegelicht onder “financiële instrumenten”.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum voor zover deze valuta geen onderdeel zijn van afdekkingsinstrumenten. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

De omrekening van de activa en passiva van buitenlandse dochterondernemingen geschiedt tegen de per balansdatum geldende valutakoersen. De winst- en verliesrekeningen van buitenlandse dochterondernemingen worden omgerekend tegen de over het verslagjaar geldende gewogen gemiddelde maandkoersen. De bij de omrekening ontstane verschillen worden ten gunste of ten laste van de omrekeningsreserve in het eigen vermogen gebracht. Deze omrekeningsverschillen worden bij afstoting verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Schattingen

Accell Group maakt bepaalde schattingen en veronderstellingen bij de totstandkoming van de geconsolideerde jaarrekening. Deze schattingen en veronderstellingen zijn van invloed op de activa en passiva, de vermelding van niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op de baten en lasten in de periode waarover wordt gerapporteerd.

Belangrijke schattingen en veronderstellingen hebben vooral betrekking op voorzieningen, pensioenen en uitgestelde beloningen, goodwill en overige immateriële  vaste  activa, uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en veronderstellingen.

Alle veronderstellingen, verwachtingen en prognoses die gebruikt worden als basis voor schattingen in de geconsolideerde jaarrekening vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de vooruitzichten van Accell Group. Deze schattingen weerspiegelen slechts de opvattingen van Accell Group op de data waarop ze tot stand zijn gekomen. Schattingen hebben betrekking op bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de toekomstige resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van die welke geraamd waren.

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten worden verantwoord tegen de reële waarde van de ontvangen vergoeding of vordering en geven de vorderingen weer inzake de verkoop van goederen die in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Accell Group zijn geleverd, onder aftrek van verleende kortingen en omzetbelastingen. Accell Group verantwoordt de omzet op het moment dat de waarde van de vergoeding op betrouwbare wijze kan worden bepaald en het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar Accell Group zullen vloeien. De omzet met betrekking tot de levering van fietsen, fietsonderdelen en -accessoires en fitnessapparatuur vindt plaats op het moment dat de goederen zijn geleverd en/of het eigendomsrecht is overgedragen. De opbrengsten uit hoofde van levering van diensten worden verwerkt naar rato van de prestaties die op de verslagdatum zijn verricht.

Belastingen naar de winst

Belastingen naar de winst bestaan uit acute belastingen en uitgestelde belastingen. De acute belasting is gebaseerd op het fiscale resultaat van het jaar en wordt berekend tegen de actuele tarieven per balansdatum. Verschillen tussen commerciële en fiscale resultaten worden veroorzaakt door tijdelijke en permanente verschillen. De uitgestelde belastingvorderingen en -schulden worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens de in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en volgens fiscale grondslagen.

De boekwaarde van uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke balansdatum beoordeeld en verlaagd indien en voor zover het niet waarschijnlijk is dat er voldoende toekomstige fiscale winsten zullen zijn.

Uitgestelde belastingen worden berekend tegen het tarief dat waarschijnlijk op het moment van afwikkeling van toepassing zal zijn. Uitgestelde belastingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord, behalve indien deze gerelateerd zijn aan posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt. In dat geval worden ook de uitgestelde belastingen in het eigen vermogen verwerkt.

Uitgestelde belastingvorderingen en -schulden worden gesaldeerd als er een wettelijk afdwingbaar recht toe bestaat en indien de belastingen door dezelfde fiscale autoriteit worden geheven.

Op aandelen gebaseerde beloningen

De vennootschap kent een aandelen- en optieregeling voor de Raad van Bestuur. Voor de toekenning van de aandelen en opties aan de bestuurders baseert de Raad van Commissarissen zich op de realisatie van de met de Raad van Bestuur overeengekomen doelstellingen en de verwachte bijdrage van de leden van de Raad van Bestuur aan de verdere ontwikkeling van de vennootschap. De opties die worden toegekend zijn onvoorwaardelijk, dienen na toekenning minimaal drie jaar te worden aangehouden en hebben een looptijd van maximaal acht jaar. De aandelen die vanaf 2009 worden toegekend zijn voorwaardelijk. Twee jaar na de voorwaardelijke toekenning wordt bepaald welk percentage van de voorwaardelijk toegekende aandelen definitief wordt toegekend. Dat percentage is onder andere afhankelijk van het aandeelhoudersrendement van Accell Group in vergelijking met het aandeelhoudersrendement van de aandelen behorende tot de Amsterdam Midkap Index van Euronext Amsterdam over een periode van drie aaneengesloten jaren gemeten. Na definitieve toekenning moeten de aandelen minimaal twee jaar worden aangehouden.

Tevens kent de vennootschap een aandelenregeling voor directeuren van dochterondernemingen die een significante bijdrage leveren aan het resultaat van Accell Group. Aan de directeuren worden, na afsluiting van het boekjaar, voorwaardelijke aandelen toegekend indien de vooraf vastgestelde doelstellingen over het boekjaar zijn behaald. De definitieve toekenning van de aandelen volgt als de betreffende directeur na drie jaar nog volledig in dienst is.

De aandelen- en optieregeling(en) kwalificeren als in eigen-vermogensinstrumenten af te wikkelen, op aandelen gebaseerde betalingstransacties en worden op het moment van toekenning gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze reële waarde wordt lineair in de kosten verantwoord over de toekenningsperiode, gebaseerd op de schatting van de vennootschap van de aandelen die uiteindelijk zullen worden toegekend en aangepast voor het effect van niet-marktconforme toekenningsvoorwaarden. De reële waarde van de optierechten wordt bepaald door gebruikmaking van een optiewaarderingsmodel (Black-Scholes-Merton). De verwachte looptijd gehanteerd in het model wordt aangepast, naar beste inschatting van de vennootschap, voor effecten van niet-overdraagbaarheid, uitoefenbeperkingen en gedragsoverwegingen.

Lease-overeenkomsten

Lease-overeenkomsten worden als financiële lease-overeenkomsten geclassificeerd, indien de economische voor- en nadelen verbonden aan het onderliggende actief in belangrijke mate voor rekening en risico van Accell Group zijn. Alle overige lease-overeenkomsten worden geclassificeerd als operationele lease-overeenkomsten.

Leasebetalingen uit hoofde van operationele lease-overeenkomsten worden lineair over de looptijden van de overeenkomsten ten laste van het resultaat verantwoord.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden verantwoord tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Ontvangen subsidies, welke direct gerelateerd zijn aan materiële vaste activa, worden in mindering gebracht op de kostprijs.


Afschrijvingen worden berekend volgens de  lineaire  methode.  Hierbij  wordt  de  kostprijs,  verminderd  met  een eventuele restwaarde, toegerekend aan de verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.Het resultaat op desinvesteringen van materiële vaste activa wordt bepaald als het verschil tussen de verkoop- opbrengst en de boekwaarde van het actief en wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa exclusief goodwill

Op elke balansdatum wordt door Accell Group beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat vaste activa aan bijzondere waardeverminderingen onderhevig kunnen zijn. Indien dergelijke indicaties bestaan, wordt de realiseerbare waarde van het desbetreffende actief geschat, om te bepalen in welke mate er eventueel sprake is van een bijzondere waardevermindering. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, bepaald.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde, zijnde de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen uit het gebruik van het bedrijfsmiddel en de uiteindelijke desinvestering. Voor de bepaling van de contante waarde wordt gebruik gemaakt van een verdisconteringspercentage voor belastingen die een goede weergave vormt van de huidige marktbeoordeling van de tijdswaarde van het geld en de specifieke risico’s van het actief.

Een bijzondere waardevermindering wordt ten laste van het resultaat verantwoord in de periode waarin zij zich voordoet, tenzij er sprake is van een geherwaardeerd actief. In dat geval wordt de bijzondere waardevermindering behandeld als een afname van de herwaardering.

Goodwill

Goodwill vertegenwoordigt het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa, schulden en voorwaardelijke verplichtingen op het moment van verkrijging van de dochter- onderneming. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Voor het vaststellen van een bijzondere waardevermindering wordt de goodwill toegerekend aan die (groep van) kasstroomgenererende eenheden van Accell Group, waarvan wordt verwacht dat het synergievoordeel zal hebben van de combinatie. De goodwill wordt jaarlijks aan een beoordeling van bijzondere waardevermindering onderworpen, danwel vaker indien er indicaties zijn dat een bijzondere waardevermindering noodzakelijk is. Indien de realiseerbare waarde van de (groep van) kasstroomgenererende eenheden lager is dan de boekwaarde, wordt de bijzondere waardevermindering in mindering gebracht op de goodwill.

De realiseerbare waarde van een kasstroomgenererende eenheid wordt bepaald op basis van de bedrijfswaarde, die wordt afgeleid uit de te verwachten kasstromen. Deze kasstromen zijn mede gebaseerd op de behaalde bedrijfsresultaten in het verleden. Bijzondere waardeverminderingen van goodwill worden in toekomstige periodes niet teruggedraaid.

Bij afstoting van een dochteronderneming en/of activiteiten wordt de daaraan gerelateerde goodwill meegenomen in de bepaling van het afstotingsresultaat.

Overige immateriële vaste activa

Merkrechten, patenten en klantenbestanden

Bij acquisitie van dochterondernemingen activeert Accell Group specifiek identificeerbare immateriële vaste activa afzonderlijk van goodwill, zoals merkrechten, patenten en klantenbestanden. Afzonderlijk verworven immateriële vaste activa worden tegen reële waarde gewaardeerd. Immateriële vaste activa met een beperkte levensduur, zoals patenten en klantenbestanden, worden lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur, die over het algemeen voor patenten op vijf jaar en voor klantenbestanden op tien tot twintig jaar worden geraamd.

De activa met een onbepaalbare levensduur, zoals merkrechten, worden niet afgeschreven, maar beoordeeld op bijzondere waardevermindering zoals beschreven onder goodwill. Merkrechten hebben een onbepaalbare levensduur, omdat de overgenomen merken zich bevinden in het midden- en hogere segment met een veelal lange historie en traditie in de lokale en internationale markten waarin ze opereren.

Software

Software wordt geclassificeerd als immaterieel vast actief of als materieel vast actief, afhankelijk van welk element het meest significant is. Indien software geen integraal onderdeel is van de gerelateerde hardware, wordt software als immaterieel vast actief geclassificeerd. Afschrijving van software begint vanaf het moment van ingebruikname en vindt op lineaire wijze plaats over de verwachte economische levensduur van drie tot vijf jaar.

Ontwikkelingsuitgaven

Onderzoekskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord in de periode waarin ze zich voor- doen. Ontwikkelingsuitgaven worden geactiveerd indien aan alle onderstaande criteria wordt voldaan:

 • het actief is nauwkeurig omschreven en de uitgaven zijn afzonderlijk identificeerbaar;
 • de technische haalbaarheid van het actief is voldoende aangetoond;
 • het is waarschijnlijk dat toekomstige economische opbrengsten worden gegenereerd met het actief;
 • de ontwikkelingsuitgaven kunnen betrouwbaar worden gemeten.

Indien niet aan al deze criteria wordt voldaan, worden ontwikkelingsuitgaven in de winst- en verliesrekening verantwoord in de periode waarin ze worden gemaakt.

Afschrijving van geactiveerde ontwikkelingsuitgaven beginnen vanaf het moment van ingebruikname en vinden op lineaire wijze plaats over de verwachte economische levensduur. De verwachte economische levensduur is geschat op drie tot vijf jaar.

Voorraden

Componenten ten behoeve van productie en handelsgoederen worden verantwoord tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs bestaat uit de inkoopwaarde vermeerderd met een opslag voor inkomende transport- en invoerkosten. De lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Halffabrikaat en gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, directe loon- en machinekosten en overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Voorraden onderweg betreffen verscheepte goederen, waarvan Accell Group per balansdatum het economisch eigendom heeft verkregen en welke nog niet ontvangen zijn. Voorraden onderweg zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs.

Activa aangehouden voor verkoop

Vaste activa (of groepen activa en verplichtingen die worden afgestoten) worden aangemerkt als 'aangehouden voor verkoop' als het in hoge mate waarschijnlijk is dat hun boekwaarde naar verwachting hoofdzakelijk via verkoop zal worden gerealiseerd en niet via het voortgezette gebruik ervan.

Voor verkoop aangehouden activa worden gewaardeerd op de laagste van de boekwaarde en de reële waarde onder aftrek van verkoopkosten. Bij classificatie van activa voor verkoop worden eventuele bijzondere waardeverminderingen ten laste van het resultaat gebracht.

Eigen vermogen

Gewone aandelen worden geclassificeerd als eigen vermogen. Bij een mutatie als gevolg van de uitgifte van eigen aandelen wordt het bedrag van de ontvangen vergoedingen, onder aftrek van de direct toerekenbare kosten, verwerkt als mutatie in het eigen vermogen onder het aandelenkapitaal en de agio-reserve.

Financiële instrumenten

Handelsvorderingen

Handelsvorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Na de eerste verwerking worden ze gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs waarbij gebruik gemaakt wordt van de ‘effectieve rentemethode’ verminderd met een eventuele voorziening voor bijzondere waardevermindering. De rente- opbrengsten worden opgenomen op basis van het effectieve rentepercentage, tenzij het effect hiervan op de kortlopende vorderingen niet materieel is. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Gegeven het kortlopende karakter is de nominale waarde bij benadering zowel gelijk aan de reële waarde als aan de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening- courant schulden bij kredietinstellingen zijn opgenomen onder de kortlopende verplichtingen. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bankleningen

Rentedragende bankleningen worden bij de eerste verwerking verantwoord tegen reële waarde. Mits materieel worden transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de leningen in de waardering bij de eerste verwerking meegenomen. Deze schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs waarbij gebruik gemaakt wordt van de ‘effectieve rentemethode’. Gegeven de karakteristieken van de bankleningen is de nominale waarde bij benadering zowel gelijk aan de reële waarde als aan de geamortiseerde kostprijs.

Handelsschulden

Verplichtingen aan handelscrediteuren worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs waarbij gebruik gemaakt wordt van de ‘effectieve rentemethode’. Gegeven het kortlopende karakter is de nominale waarde bij benadering zowel gelijk aan de reële waarde als aan de geamortiseerde kostprijs.

Overige financiële instrumenten

Overige financiële instrumenten, waaronder de door Accell Group gehanteerde renteswaps, valutatermijncontrac- ten, -swaps en opties, worden tegen reële waarde in de balans opgenomen. De reële waarde is bepaald op basis van de netto contante waarde van de toekomstige geldstromen dan wel het binomiale optiewaarderingsmodel.

Kasstroomafdekking

De positieve of negatieve waarde van het afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het een effectieve afdekking is, wordt in het eigen vermogen als hedging reserve opgenomen. Het niet-effectieve deel wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Indien de afdekking tot de opname van een niet-financieel actief of niet-financiële verplichting leidt, worden de bedragen die zijn opgenomen in het eigen vermogen (conform IAS 39.98b) overgeboekt in de eerste kostprijs van het bijbehorende actief of verplichting.

Indien een afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht of als een afdekking niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting, blijven de in het eigen vermogen gecumuleerde resultaten in het eigen vermogen staan en worden deze in de winst- en verliesrekening verantwoord op het moment dat de toekomstige transactie plaatsvindt. Indien een toekomstige transactie naar verwachting niet meer plaats zal vinden, worden de in het eigen vermogen gecumuleerde resultaten direct naar de winst- en verliesrekening overgeboekt.

Om de afdekkingsinstrumenten te classificeren als een kasstroomafdekking worden door Accell Group de volgende criteria gebruikt:

 • de afdekking wordt verwacht effectief te zijn in het bereiken van de compensatie van aan het afgedekte risico toe te rekenen veranderingen in de verwachte toekomstige kasstromen;
 • de effectiviteit van de hedgetransactie kan op betrouwbare wijze worden gemeten;
 • de vereiste documentatie over het verband tussen het afgedekte risico en het hedge-instrument is aanwezig bij het begin van deze afdekking;
 • de vastgelegde transacties moeten zeer waarschijnlijk plaatsvinden;
 • de hedge is gedurende de looptijd beoordeeld en er is vastgesteld dat de hedge effectief is gedurende de verslagperiode.
Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen uit hoofde van gebeurtenissen op of voor balansdatum, waarbij het waarschijnlijk is dat de onderneming deze verplichtingen zal moeten  voldoen en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van Accell Group van de verwachte uitgaven op balansdatum, waarbij, voor zover materieel, verdiscontering naar contante waarde plaatsvindt.

Voorziening voor pensioenen

Toegezegde pensioenregelingen

De voorziening voor pensioenen wordt verantwoord voor de verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioen- regelingen. Hierbij zijn pensioenaanspraken toegezegd afhankelijk van aspecten als leeftijd, dienstjaren en salaris. De pensioenaanspraken worden verdisconteerd om de contante waarde te bepalen en de reële waarde van de activa wordt hierop in mindering gebracht. De actuariële berekeningen worden overeenkomstig de ‘projected unit credit’ methode door erkende actuarissen uitgevoerd. De verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen worden voor iedere regeling afzonderlijk berekend. Indien een pensioenregeling een overschot heeft, wordt deze als pensioenvordering gepresenteerd.

Accell Group verantwoordt winsten en verliezen op de afwikkeling van een toegezegde pensioenregeling op het moment dat de afwikkeling plaatsvindt. Actuariële verliezen en winsten worden in het overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten verwerkt.

Toegezegde pensioenregelingen verwerkt als toegezegde bijdrageregelingen

Het merendeel van de Nederlandse werkmaatschappijen heeft haar pensioenregelingen ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro. Veelal kwalificeren regelingen van bedrijfstakpensioenfondsen als toegezegde pensioenregelingen. Het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro heeft Accell Group geïnformeerd dat de pensioenregeling kwalificeert als toegezegde bijdrageregeling. Dienovereenkomstig verwerkt Accell Group deze regeling als toegezegde bijdrageregeling in de jaarrekening. De pensioenkosten zijn gelijk aan de te betalen pensioenpremie voor de periode.

Toegezegde bijdrageregelingen

Verplichtingen inzake toegezegde bijdrage pensioenregelingen worden als kosten verantwoord zodra ze verschul- digd zijn. Betalingen inzake overheidspensioenregelingen worden behandeld als betalingen inzake toegezegde bijdrageregelingen als de verplichtingen van Accell Group gelijk zijn aan de verplichtingen onder een toegezegde bijdrage pensioenregeling.

Voorziening voor uitgestelde beloningen

Overige uitgestelde personeelsbeloningen, waaronder jubileumuitkeringen, worden verantwoord op basis van actuariële berekeningen.

Voorzieningen voor garantieverplichtingen

De voorziening garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting voortvloeien uit per balansdatum lopende garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. Voor zover materieel vindt verdiscontering plaats naar contante waarde. Garantieclaims worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uitsluitend uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De betaalde verkrijgingsprijs voor verworven deelnemingen alsook de ontvangen dividenden en eventuele verkoopprijs van deelnemingen zijn opgenomen onder  de  kasstroom  uit  investeringsactiviteiten  evenals  de  ontvangsten  uit hoofde van interest. Verkregen liquide middelen bij verwerving van een deelneming worden in mindering gebracht op de betaalde verkrijgingsprijs. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De gevolgen van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten die in vreemde valuta worden aangehouden of verschuldigd zijn, worden in het kasstroomoverzicht gepresenteerd om een aansluiting te bieden tussen de liquide middelen aan het begin en aan het eind van de periode.

Gesegmenteerde informatie

Op basis van IFRS 8 dient Accell Group afzonderlijk operationele segmenten te rapporteren die regelmatig door de hooggeplaatste functionaris, die belangrijke operationele beslissingen neemt, worden beoordeeld teneinde beslissingen over de aan het segment toe te kennen middelen te kunnen nemen en de financiële prestatie van het segment te evalueren. Op basis van het bovenstaande maakt Accell Group vanaf boekjaar 2015 onderscheid in de volgende operationele segmenten, te weten Fietsen en Onderdelen & accessoires.

Het segment Fietsen, gericht op het midden en hogere segment van de markt, omvat onder andere kinderfietsen, comfortabele en luxe stadsfietsen, sportieve fietsen en elektrische fietsen. Het segment Onderdelen & accessoires richt zich op het midden en hogere segment van de aftermarket voor fietsonderdelen en -accessoires en de resterende fitnessactiviteiten. De werkmaatschappijen worden niet afzonderlijk geïdentificeerd als operationeel segment maar samengevoegd in een operationeel segment, omdat werkmaatschappijen vergelijkbare economische kenmerken vertonen en tevens vergelijkbaar zijn in de aard van producten, diensten en productieprocessen, de cliënten van hun producten en diensten en distributiekanalen van hun producten of diensten. Een aantal werkmaatschappijen in het segment Fietsen realiseert ook in beperkte mate gerelateerde omzet in fietsonderdelen en -accessoires. Een aantal werkmaatschappijen in het segment Onderdelen & accessoires realiseert ook in beperkte mate fietsomzet. Interne verrekenprijzen tussen de bedrijfssegmenten worden op zakelijke basis bepaald op een wijze die vergelijkbaar is met derden.

De geografische segmenten zijn gebaseerd op de fysieke plaats van de activa. De in de geografische segmenten gerapporteerde verkopen aan externe klanten is gebaseerd op de geografische locatie van de klanten.

7.7 Toelichtingen

1.  Netto-omzet

Omzet- en resultaatverdeling per segment:

Deze verdeling is bepaald op bedrijfssegmenten, aangezien het risico- en rendementprofiel van Accell Group voornamelijk wordt bepaald door verschillen in de activiteiten en de producten die worden voortgebracht. Vanwege de verkoop van een substantieel deel van de fitnessactiviteiten in 2014, is de segmentering in 2015 nader onderverdeeld in Fietsen en Onderdelen & accessoires. De resterende fitnessactiviteiten zijn opgenomen in het segment Onderdelen & accessoires.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van informatie over elk van de te rapporteren segmenten. De segmentwinst vóór belastingen wordt gebruikt om de performance te meten, omdat het management deze informatie het meest relevant acht voor de beoordeling van de resultaten van de segmenten ten opzichte van andere entiteiten die in deze sectoren actief zijn.


De segmentinformatie is als volgt samengesteld:

  Netto-omzet Intersegmentomzet Segmentresultaat
  2015 2014 2015 2014 2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
            herzien
 
Fietsen 719.021 658.144 25.825 16.178 60.255 46.277
Onderdelen & accessoires 267.381 224.260 22.033 18.176 16.834 11.507
Eliminatie intersegmentomzet     -47.858 -34.354    
Incidentele last Taiwan         -4.000  
Reorganisatiekosten           -1.616
Verkoop van bedrijfsactiviteiten en acquisitiekosten           951
Subtotaal segmenten 986.402 882.404 0 0 73.089 57.119
             
Aandeel in resultaat niet geconsolideerde deelnemingen         -930 387
Niet gealloceerde kosten         -14.555 -12.981
Financiële baten         616 272
Financiële lasten         -9.689 -9.031
             
Resultaat voor belastingen         48.531 35.766


Activa en passiva per segment:


  Activa Passiva
  2015 2014 2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
    herzien   herzien
 
Fietsen 549.081 486.311 345.901 277.126
Onderdelen & accessoires 170.834 129.199 66.296 61.930
Niet gealloceerde corporate 9.810 16.284 11.587 11.631
         
Subtotaal segmenten 729.725 631.794 423.784 350.687
Eigen vermogen     305.941 281.107
Balanstotaal     729.725 631.794

  Afschrijvingen Investeringen
  2015 2014 2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Fietsen 6.916 5.944 6.883 5.830
Onderdelen & accessoires 2.529 2.322 5.036 15.004
Niet gealloceerde corporate 613 637 1.005 538
         
Totaal segmenten 10.058 8.903 12.924 21.372


Geografische informatie:

De geografische segmenten zijn gebaseerd op de fysieke plaats van de activa. De in de geografische segmenten gerapporteerde verkopen aan externe klanten is gebaseerd op de geografische locatie van de klanten.

  Netto-omzet Vaste activa 1)
  2015 2014 2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
        herzien
 
Nederland 222.366 236.736 31.677 30.451
Duitsland 227.271 198.449 50.188 50.785
Overig Europa 367.634 298.172 72.249 70.114
Noord-Amerika 138.308 117.409 13.265 13.115
Overige landen 30.823 31.638 10.618 9.298
  986.402 882.404 177.997 173.763
1) De vaste activa bevatten conform IFRS 8.33b geen belastingvorderingen en pensioenvorderingen

2.  Personeelskosten

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
    herzien
 
Lonen en salarissen 97.849 86.725
Sociale lasten 13.600 12.868
Pensioenpremies 5.305 5.386
Winstdeling 2.211 2.168
Op aandelen gebaseerde beloningen 355 266
  119.320 107.413


De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is toegelicht in de enkelvoudige jaarrekening.

Op aandelen gebaseerde beloningen

In 2015 zijn onvoorwaardelijke optierechten toegekend aan de Raad van Bestuur. De optieregeling van de Raad van Bestuur is toegelicht in de enkelvoudige jaarrekening.

Accell Group kent ook een aandelenregeling waarbij voorwaardelijke aandelen kunnen worden toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en aan directeuren van dochterondernemingen die een significante bijdrage leveren aan het resultaat van Accell Group. De beide aandelenregeling betreffen betalingsovereenkomsten die non-vesting conditions bevatten. De reële waarde op toekenningsdatum wordt bepaald met inachtneming van deze voorwaarden en er vindt nadien geen aanpassing van de reële waarde plaats voor verschillen tussen verwachte en daadwerkelijke uitkomsten. De voorwaarden zijn verdisconteerd in de reële waarde op toekenningsdatum door een korting toe te passen op de verkregen waardering.

Hieronder is een overzicht opgenomen van deze voorwaardelijke toegekende aandelen:

  Aantal Toekennings- datum Looptijd Aandelen- koers op toekennings- datum Reële waarde op toekennings- datum
Voorwaardelijke aandelen
Voorwaardelijk toegekend in 2014 39.142 26-2-2014 2 jaar € 14,13 € 230.000
Voorwaardelijk toegekend in 2015 46.069 4-3-2015 2-3 jaar € 15,92 € 381.000


De reële waarde wordt lineair ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht in de periode tussen toekenning en het moment dat de aandelen onvoorwaardelijk worden, waarbij aanpassing plaatsvindt voor het verwachte aantal uit te keren aandelen. Dientengevolge is € 302.000 ten laste van het resultaat 2015 gebracht.

3.  Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn als volgt samengesteld:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Afschrijvingslasten immateriële vaste activa 964 1.080
Bijzondere waarde vermindering immateriële vaste activa 546 217
Afschrijvingslasten materiële vaste activa 8.575 7.618
Boekverlies bij verkoop materiële vaste activa -27 -12
  10.058 8.903


4.  Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten bevatten de kosten gerelateerd aan de algemene en specifieke bedrijfsactiviteiten van Accell Group.

Conform IAS 38.126 en IAS 17.35c wordt hieronder een specificatie gegeven van de ontwikkelkosten en leasekosten.

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Externe kosten voor onderzoek en ontwikkeling 2.284 1.904
Leasekosten 2.715 2.942
  4.999 4.846


5.  Incidentele last Taiwan

Als incidentele last is een last opgenomen van € 4 miljoen voor de schade die wordt geleden als gevolg van de recentelijk ontdekte diefstal van liquide middelen bij Accell Asia Taiwan.

6.  Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn als volgt samengesteld:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Rentebaten 616 272
Rentelasten -7.650 -7.634
Bankkosten -2.272 -1.958
Valutakoersverschillen 233 561
  -9.073 -8.759

Het beleid inzake rente- en valutarisico’s is opgenomen onder toelichting 22. Financiële instrumenten en risicobeheer.

7.  Belastingen

De belastingen verantwoord in de winst- en verliesrekening kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  2015 2014
    herzien
  € x 1.000 € x 1.000
 
Acute belastingen 17.085 9.691
Latente belastingen -840 -425
Belastingen in winst- en verliesrekening 16.245 9.266
     
Belastingen op basis van gewogen gemiddelde toepasselijke tarief 12.108 9.036
Fiscaal niet-aftrekbare bedragen 1.411 482
Deelnemingsvrijstelling -106 -439
Voordeel uit belastingfaciliteiten -1.029 -924
Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen 4.988 1.245
Aanpassingen van acute belastingen inzake voorgaande jaren -51 -125
Aanpassingen van latente belastingen inzake voorgaande jaren -1.076 -9
Belastingen in winst- en verliesrekening 16.245 9.266


De effectieve belastingdruk betreft de gerapporteerde belastinglasten welke kunnen worden toegerekend aan het boekjaar, gedeeld door het resultaat voor belastingen. De effectieve belastingdruk in 2015 bedraagt 33,5% (2014: 26,0%). De belastingdruk wordt negatief beïnvloed door het incident in Taiwan en het niet verder activeren van fiscaal compensabele verliezen in Noord-Amerika.8.  Winst per aandeel

De berekening van de winst per aandeel en de verwaterde winst per aandeel is gebaseerd op de volgende gegevens:

  2015 2014
    herzien
 
Winst t.b.v. winst per aandeel (nettowinst toekomend aan de aandeelhouders van Accell Group N.V.) € 32.286.000 € 26.500.000
     
Aantal uitstaande aandelen per ultimo 25.270.327 24.864.956
     
Gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen t.b.v. winst per aandeel 25.116.249 24.685.681
Mogelijk effect aandelenopties en voorwaardelijke aandelen op aandelenuitgifte 151.396 142.517
     
Gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (verwaterd) 25.267.645 24.828.198
     
Gerapporteerde winst per aandeel € 1,29 € 1,07
Gerapporteerde winst per aandeel (verwaterd) € 1,28 € 1,07
     
Correctiefactor conform IAS33 1,00 0,98422
     
Winst per aandeel boekjaar € 1,29 € 1,06
Winst per aandeel boekjaar (verwaterd) € 1,28 € 1,05


9.  Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

  Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en overige activa Totaal materiële vaste activa
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Verkrijgingsprijs
Stand per 1 januari 2014 63.328 96.596 159.924
Investeringen 1.953 8.511 10.464
Investeringen als gevolg van acquisities 0 92 92
Desinvesteringen -162 -321 -483
Valuta omrekeningsverschillen 115 380 495
Stand per 1 januari 2015 65.234 105.258 170.492
Investeringen 445 10.084 10.529
Investeringen als gevolg van acquisities 0 292 292
Desinvesteringen -920 -180 -1.100
Valuta omrekeningsverschillen 316 238 554
Stand per 31 december 2015 65.075 115.692 180.767
 
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 1 januari 2014 18.573 76.230 94.803
Afschrijvingen 1.264 6.354 7.618
Stand per 1 januari 2015 19.837 82.584 102.421
Afschrijvingen 1.198 7.377 8.575
Stand per 31 december 2015 21.035 89.961 110.996
 
Boekwaarde
Stand per 1 januari 2015 45.397 22.674 68.071
Stand per 31 december 2015 44.040 25.731 69.771


Bedrijfsgebouwen en terreinen met een boekwaarde van € 3,7 miljoen per 31 december 2015 zijn als onderpand verstrekt ter zekerheidsstelling van de trustees van het Engelse pensioenfonds.

Naast de reguliere investeringen bij de dochterondernemingen is er in 2015 geïnvesteerd in de huisvesting bij de Nederlandse locaties en aanvullende investeringen in een geautomatiseerd magazijnsysteem voor de levering van onderdelen.


10.      Goodwill

Het verloop van de goodwill is als volgt:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
    herzien
Kostprijs
Stand per 1 januari 57.867 48.811
Toevoegingen als gevolg van acquisities 1.021 7.398
Valuta omrekeningsverschillen 1.607 1.658
Stand per 31 december 60.495 57.867
Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2.306 2.306
Bijzondere waardevermindering 0 0
Stand per 31 december 2.306 2.306
Boekwaarde
Stand per 1 januari 55.561 46.505
Stand per 31 december 58.189 55.561


De goodwill wordt jaarlijks aan een beoordeling van bijzondere waardevermindering onderworpen, of vaker als er indicaties zijn van een bijzondere waardevermindering. Ten behoeve van deze beoordeling wordt goodwill toegerekend aan kasstroomgenererende eenheden. Toerekening vindt plaats naar die (groep van) kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting zullen profiteren van de bedrijfscombinatie waarin de goodwill is opgetreden. De kasstroomgenererende eenheden die bij de beoordeling worden gehanteerd sluiten aan bij de operationele segmenten.

De boekwaarde van de goodwill (met onbepaalbare levensduur) is op segmentniveau als volgt verdeeld:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
    herzien
 
Fietsen 40.494 39.493
Onderdelen & accessoires 17.695 16.068
  58.189 55.561


De volgende belangrijke veronderstellingen zijn gehanteerd bij de bepaling van de bedrijfswaarde van de segmenten Fietsen en Onderdelen & accessoires en zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden in de specifieke markten en landen:

 • omzetontwikkeling, op basis van historisch gemiddelde van de laatste 3 jaar, voor Fietsen respectievelijk Onderdelen & accessoires van 10,1% (2014: 7,6%) respectievelijk van 3,8% (2014: 4,1%).
 • operationele marge, op basis van gemiddelde van de laatste 3 jaar, voor Fietsen respectievelijk Onderdelen & accessoires van 5,7% (2014: 5,3%) respectievelijk van 4,1% (2014: 4,0%).
 • werkkapitaalontwikkeling, op basis van de historisch gemiddelde verhoudingsgetallen ten opzichte van de omzet in de laatste 3 jaar, voor Fietsen respectievelijk Onderdelen & accessoires van 34% (2014: 33%) respectievelijk van 27% (2014: 27%).
 • een constante groeivoet van 1,7% (2014: 3,0%) is gehanteerd voor de raming van de oneindige kasstroom na de initiële periode van 5 jaar.
 • kasstromen worden verdisconteerd met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet na belastingen van 7,4% (2014: 7,5%).

De gehanteerde vermogenskostenvoet komt overeen met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet voor belastingen van 9,6% (2014: 9,8%).

Uit de beoordeling van de bijzondere waardevermindering in 2015 blijkt dat er sprake is van een substantiële overwaarde van de goodwill. Accell Group is van mening dat veranderingen in de gehanteerde belangrijke veronderstellingen redelijkerwijs niet zullen leiden tot overschrijding van de boekwaarde ten opzichte van de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheden.

11.      Overige immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:

  Merkrechten en patenten Klanten- bestanden en licenties Overige Totale overige immateriële vaste activa
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Verkrijgingsprijs
Stand per 1 januari 2014 38.950 2.960 3.038 44.948
Investeringen 103 0 279 382
Investeringen als gevolg van acquisities 0 3.000 36 3.036
Valuta omrekeningsverschillen 685 85 0 770
Stand per 1 januari 2015 39.738 6.045 3.353 49.136
Investeringen 7 0 1.075 1.082
Investeringen als gevolg van acquisities 0 0 0 0
Valuta omrekeningsverschillen 2.716 -186 -3 2.527
Stand per 31 december 2015 42.461 5.859 4.425 52.745
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 1 januari 2014 2.703 290 1.889 4.882
Afschrijvingen 67 272 741 1.080
Bijzondere waardevermindering 217 0 0 217
Stand per 1 januari 2015 2.987 562 2.630 6.179
Afschrijvingen 104 396 464 964
Bijzondere waardevermindering 546 0 0 546
Stand per 31 december 2015 3.637 958 3.094 7.689
Boekwaarde
Stand per 1 januari 2015 36.751 5.483 723 42.957
Stand per 31 december 2015 38.824 4.901 1.331 45.056De merkrechten per 31 december 2015 betreft de waardering van met name de merken Raleigh en Diamondback vanuit de overname van Raleigh Cycle (€ 24,1 miljoen) alsmede Ghost (€ 9,4 miljoen). Daarnaast zijn de merkrechten van SBS, Brasseur, Hellberg, Currie en Van Nicholas gewaardeerd voor in totaal € 5,0 miljoen.

Merkrechten hebben een onbepaalbare levensduur aangezien er geen voorspelbare beperking aan de periode is waarin deze merken economisch gebruikt kunnen worden.

De boekwaarde van de merkrechten (met onbepaalbare levensduur) zijn op segmentniveau als volgt verdeeld:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Fietsen 37.983 35.838
Onderdelen & accessoires 500 500
  38.483 36.338


De merkrechten met onbepaalbare levensduur worden onderworpen aan een beoordeling van bijzondere waarde- vermindering. De belangrijkste uitgangspunten bij de beoordeling bestaan uit de gebudgetteerde verwachtingen ten aanzien van de omzet van de merken, de royaltyvergoedingen van de merken en de verdiscontering van kasstromen met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet na belastingen van 7,4% (2014: 7,5%). Deze beoordeling heeft eind 2015 geleid tot een bijzonderde waardeverminderingslast van € 0,5 miljoen voor merken van Accell North America, omdat de omzet van deze merken zijn teruggelopen.

De klantenbestanden en licenties betreffen het klantenbestand van Comet, een Fins klantenbestand en de waardering van het Turkse dealernetwerk. Tevens is in 2013 de verlenging van een licentie-overeenkomst met 10 jaar geactiveerd. De levensduur van het Turkse en het Spaanse klantenbestand worden geschat op 20 jaar en die van het Finse klantenbestand op 10 jaar, over de bestanden wordt vanaf respectievelijk 2012, 2015 en 2013 afgeschreven.

De overige immateriële vaste activa betreffen kosten voor ontwikkeling, die met name verband houden met de ontwikkeling in elektrische fietsen en voor software.

De afschrijvingskosten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de afschrijvingen. De resterende afschrijvingstermijn voor geactiveerde patenten bedraagt 3 jaar, voor het Turkse klantenbestand 16 jaar, voor het Spaanse klantenbestand 19 jaar, voor het Finse klantenbestand 7 jaar evenals voor de licentie-overeenkomst.

12.      Deelnemingen

In de geconsolideerde jaarrekening 2015 zijn naast Accell Group N.V. te Heerenveen, tevens de financiële gegevens van de onderstaande vennootschappen opgenomen.

  Deelnemingspercentage
Geconsolideerde deelnemingen
Accell Bisiklet A.S., Manisa, Turkije 100%
Accell Duitsland B.V., Heerenveen, Nederland 100%
Accell Germany GmbH, Sennfeld, Duitsland 100%
Accell Hunland Kft, Toszeg, Hongarije 100%
Accell IT Services B.V., Heerenveen, Nederland 100%
Accell Italia Srl., Milaan, Italië 100%
Accell Ltd, St. Peter Port, Guernsey 100%
Accell Nederland B.V., Heerenveen, Nederland 100%
Accell North America Inc, Kent, Washington, Verenigde Staten 100%
Accell Suisse AG, Alpnach Dorf, Zwitserland 100%
ATC Ltd (Taiwan Branch), Taipei, Taiwan 100%
Brasseur S.A., Luik, België 100%
Comet S.L., Urnieta, Spanje 100%
Currie Tech Corp., Simi Valley, Californië, Verenigde Staten 100%
Cycle Services Nordic ApS, Odense, Denemarken 100%
Cycles Lapierre S.A.S., Dijon, Frankrijk 100%
Cycles France-Loire S.A.S., Saint-Cyprien, Frankrijk 100%
Delta Metal Technology Ltd, Shenzhen, R.o.C. 100%
E. Wiener Bike Parts GmbH, Sennfeld, Duitsland 100%
Ghost-Bikes GmbH, Waldsassen, Duitsland 100%
Raleigh Canada Ltd, Oakville, Ontario, Canada 100%
Raleigh UK Ltd, Nottingham, Verenigd Koninkrijk 100%
Swissbike Vertriebs GmbH, Alpnach Dorf, Zwitserland 100%
Tunturi-Hellberg Oy Ltd, Turku, Finland 100%
Tunturi-Proway Oy Ltd, Turku, Finland 100%
Vartex AB, Varberg, Zweden 100%
Winora Staiger GmbH, Sennfeld, Duitsland 100%


Deelnemingen met een zeer gering effect op de geconsolideerde jaarrekening zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen. Een volledige lijst van deelnemingen is gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koop- handel te Leeuwarden.

  2015 2014
Niet-geconsolideerde deelnemingen
Jalaccell OÜ, Tallinn, Estland (i) 35% 35%
Babboe B.V., Utrecht, Nederland (ii) 38% 38%
Atala SpA, Monza, Italië (iii) 50% 50%
Von Backhaus ApS, Odense, Denemarken (iv) 40% 40%
(i) Jalaccell OÜ is een joint venture van Accell Fitness Division B.V. opgezet ten behoeve van de assemblage en opslag van fitnessapparatuur.
(ii) Babboe B.V. is een geassocieerde deelneming die zich bezig houdt met de marketing en verkoop van bakfietsen.
(iii) Atala SpA is een joint venture die fietsen onder eigen merk ontwerpt en verkoopt.
(iv) Von Backhaus ApS is een geassocieerde deelneming die fietsen onder eigen merk ontwerpt en verkoopt.


Deze deelnemingen hebben een strategisch karakter. De stemrechten zijn gelijk aan het procentuele gehouden belang.

Het verloop van de niet-geconsolideerde deelnemingen is als volgt:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 4.991 4.526
Investering 0 0
Desinvestering 0 46
Dividend -292 -77
Resultaat 282 496
Stand per 31 december 4.981 4.991

Samengevatte financiële gegevens van het belang in de niet-geconsolideerde deelnemingen:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Totale activa 14.341 13.245
Totale verplichtingen 10.722 9.671
Totale omzet 20.132 19.748
Totaal aandeel resultaat en gerelateerde bijzondere waardeverminderingen -930 387


Gedurende 2015 heeft Accell Group een bijzondere waardevermindering verantwoord ten bedrage van € 1,2 miljoen op een uitstaande lening aan Jalaccell OÜ (zie ook toelichting 13. Overige financiële vaste activa). Tevens is een bijzondere waardevermindering ten bedrage van € 0,1 miljoen verantwoord op de boekwaarde van het belang in Jalaccell OÜ. Deze bijzondere waardevermindering van € 0,1 miljoen is verdisconteerd in de boekwaarde van de niet-geconsolideerde deelnemingen. De reden van de bijzondere waardeverminderingen is dat de nieuwe activiteiten van Jallaccell OÜ in de metaalindustrie onvoldoende economische basis verschaffen voor een volledige inning van de uitstaande lening.

13.      Overige financiële vaste activa


  Langlopend Kortlopend
  31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Leningen verstrekt aan verbonden partijen 0 2.183 828 125


Gedurende 2015 heeft Accell Group een bijzondere waardevermindering verantwoord ten bedrage van € 1,2 miljoen op een uitstaande lening aan Jalaccell OÜ (zie toelichting 12. Deelnemingen); de resterende € 0,8 miljoen wordt naar verwachting in 2016 ontvangen.

14.      Voorraden  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Voorraden onderweg 59.287 45.719
Componenten ten behoeve van productie 105.087 70.022
Halffabrikaat 3.091 2.819
Handelsgoederen en gereed product 171.219 125.897
  338.684 244.457


Voorraden onderweg betreffen verscheepte goederen, waarvan Accell Group per balansdatum het economisch eigendom heeft verkregen en welke nog niet ontvangen zijn.

Per balansdatum zijn voorraden met een boekwaarde van circa € 10,5 miljoen gewaardeerd tegen lagere netto-opbrengstwaarde. De afwaardering van de voorraden naar lagere opbrengstwaarde bedraagt in het boekjaar 2015 € 3,3 miljoen (2014: € 3,1 miljoen) en deze is als last verantwoord in de winst- en verliesrekening.

De kosten van voorraad die opgenomen zijn als last gedurende het boekjaar betreft € 719,2 miljoen (2014: € 659,3 miljoen).

15.      Handelsvorderingen


  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Handelsvorderingen 142.542 140.620
Voorziening voor bijzondere waardevermindering van vorderingen -7.972 -7.368
  134.570 133.252


De nominale waarde van de handelsvorderingen benadert de reële waarde. Handelsvorderingen zijn niet-rentedragend en hebben afhankelijk van het seizoen een betalingstermijn van 30-150 dagen. De voorziening voor bijzondere waardevermindering wordt bepaald middels een individuele beoordeling van vervallen handelsvorderingen. Om kredietrisico’s ten aanzien van handelsvorderingen te beheersen heeft Accell Group een kredietbeleid uitgewerkt. Het beleid inzake kredietrisico’s is opgenomen onder toelichting 22. Financiële instrumenten en risicobeheer.

De mutaties in de voorziening voor bijzondere waardevermindering van handelsvorderingen is als volgt:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 7.368 6.458
Verbruik -1.578 -1.697
Dotatie 2.810 2.438
Vrijval -659 -256
Valuta omrekeningsverschillen 31 425
Stand per 31 december 7.972 7.368


De ouderdomsanalyse van de handelsvorderingen is in onderstaand overzicht weergegeven.

  Bruto Bruto waarde afgewaardeerde debiteuren waarvan voorzien Netto
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Per 31 december 2015:        
Nog niet vervallen 109.235 119 67 109.168
Minder dan 90 dagen vervallen 13.754 2.725 371 13.383
90-150 dagen vervallen 4.677 2.341 408 4.269
meer dan 150 dagen vervallen 14.876 9.845 7.126 7.750
Totaal 142.542 15.030 7.972 134.570
Per 31 december 2014:        
Nog niet vervallen 115.176 181 80 115.096
Minder dan 90 dagen vervallen 10.633 1.888 225 10.408
90-150 dagen vervallen 2.328 1.242 283 2.045
meer dan 150 dagen vervallen 12.483 9.524 6.780 5.703
Totaal 140.620 12.835 7.368 133.252


Accell Group hanteert diverse specifieke en in beperkte mate individuele betalingscondities met haar afnemers die afhankelijk van de aard van de leveranties verschillen en ook per land kunnen verschillen. Door het seizoensmatige karakter van de activiteiten worden er aan klanten zogenaamde wintercondities geboden, waarbij de klanten kunnen kiezen voor een extra betalingskorting of een langere betalingstermijn. Dit is gebruikelijk in de branche.

16.      Eigen vermogen

Het geconsolideerde eigen vermogen is gelijk aan het enkelvoudige eigen vermogen. De toelichtingen en verloop- overzichten van het eigen vermogen zijn opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening.

17.      Rentedragende leningen


  Langlopend Kortlopend
  31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Term loans 58.888 70.619 12.500 12.500
Overige bankleningen 75 246 141 226
         
Bankkredieten 0 0 142.601 82.245
  58.963 70.865 155.242 94.971


Begin 2013 is Accell Group een financieringsovereenkomst aangegaan met een syndicaat van zes (internationale) banken voor een totale groepsfinanciering van € 300 miljoen. De in het syndicaat deelnemende banken zijn ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, ING Bank, Rabobank, BNP Paribas en HSBC. De oorspronkelijke financiering bestaat uit € 125 miljoen aan lange leningen (term loans) en een werkkapitaalfinanciering (revolving credit facility) van € 175 miljoen, waarvan € 65 miljoen aan seizoensfaciliteit. Op een deel van de term loans wordt regulier € 12,5 miljoen per jaar afgelost. In 2014 heeft een aanvullende aflossing  plaatsgevonden van € 20,5 miljoen, naar aanleiding van de verkoop van de activiteiten van Hercules en Tunturi Fitness. In 2015 is de werkkapitaalfinanciering uitgebreid met € 25 miljoen uit de zogenaamde 'accordion-facility' die onderdeel uitmaakt van de financieringsovereenkomst. De 'accordion-facility' bestaat uit in totaal € 50 miljoen, de overige € 25 miljoen zal in 2016 worden aangetrokken.

De rentevoet voor de lange leningen is vastgezet en bedraagt in 2015 circa 3,8%. Met de nieuwe overeenkomst zijn vrijwel alle oude financieringsafspraken vervallen, behalve de bestaande 10-jarige lening van de Deutsche Bank van € 15 miljoen. Deze lening is onderdeel gemaakt van de nieuwe faciliteit en de convenanten zijn geharmoniseerd, maar de lening heeft een resterende looptijd van 6 jaar en kent een (in principe vaststaand) rentepercentage van 5,8%, waarbij de in deze rente besloten liggende kredietopslag één keer per jaar wordt vastgesteld.

De financiering was in eerste instantie gecommitteerd voor 3 jaar met een mogelijkheid tot verlenging naar 5 jaar. Alle deelnemende banken hebben in de loop van 2014 met de verlenging tot 5 jaar ingestemd.

Accell Group heeft als zekerheid de handelsvorderingen en voorraden van haar Nederlandse, Duitse, Engelse en Amerikaanse werkmaatschappijen afgegeven aan de verstrekkers van de term loans. Het is niet toegestaan dat Accell Group deze activa inzet als zekerheden voor andere leningen of deze activa verkoopt aan derden als methode voor het verkrijgen van additionele financiering. Met betrekking tot de overige bankleningen zijn geen zekerheden verstrekt. Het rentepercentage van de resterende leningen bedraagt gemiddeld 3,0%.

Het beleid inzake renterisico’s is opgenomen onder toelichting 22. Financiële instrumenten en risicobeheer. Hierin worden tevens de financiële convenanten behandeld, zoals die zijn vastgelegd in de financieringsovereenkomst.
De langlopende rentedragende schulden dienen als volgt afgelost te worden:

  Looptijd korter dan 5 jaar Looptijd langer dan 5 jaar Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Term loans 56.388 15.000 71.388
Overige bankleningen 216 0 216
Subtotaal 56.604 15.000 71.604
Deel leningen met looptijd korter dan 1 jaar -12.641 0 -12.641
Stand per 31 december 2015 43.963 15.000 58.963


18.      Pensioenvoorzieningen en -vorderingen

Toegezegde pensioenregelingen


Accell Group draagt bij aan toegezegde gefinancierde pensioenregelingen voor deelnamegerechtigde werknemers. De toezegde pensioenregelingen hebben met name betrekking op de Engelse pensioenregeling, welke circa 85% van de pensioenverplichting en meer dan 90% van de fondsbeleggingen beslaat. De Engelse pensioenregeling is onderworpen aan de Engelse wetgeving en wordt door een separaat fonds geadministreerd dat juridisch gescheiden is van de Engelse dochteronderneming. De vertegenwoordigers van dit fonds (‘trustees’) worden aangesteld door de onderneming. De pensioenuitkeringen zijn gerelateerd aan het laatst verdiende loon op pensioendatum en aan het aantal dienstjaren. Sinds december 2002 is het toegezegde gedeelte van deze regeling bevroren en worden er in deze regeling geen nieuwe aanspraken toegekend. Uit de statuten van de Engelse pensioenregeling blijkt dat de onderneming een onvoorwaardelijk recht in de vorm van terugbetalingen heeft op het moment dat er sprake is van een overschot en het fonds geen verdere verplichtingen meer heeft c.q. dan wel op het moment dat de regeling geliquideerd wordt.

De Engelse pensioenregeling stelt de onderneming bloot aan actuariële risico’s, zoals marktrisico, renterisico en inflatierisico. Er is voor de onderneming geen sprake van ongebruikelijke, specifieke risico’s in de regeling. De beleggingsstrategie is om circa 33% van de pensioenbeleggingen aan te houden in veilige vastrentende waarden (aan de index gerelateerde Engelse staatsobligaties en obligaties in onder meer vastgoed) en circa 67% in beleggingen met een rendementsdoelstelling (bestaande uit gediversificeerde groeifondsen en obligatieportefeuilles). Deze strategie weerspiegelt het risicoprofiel van de pensioenverplichting en de houding van de trustees en de onderneming ten aanzien van de risico’s. De opbrengsten van de rendementsstrategie wordt niet alleen bereikt door directe investeringen in rendementsbeleggingen, maar de obligatieportefeuilles die aandelengerelateerd zijn staan blootstelling toe aan rendementen door het gebruik van futures welke gedekt worden door onderpand in de vorm van aan de index gerelateerde Engelse staatsobligaties.

De waardering van de Engelse pensioenregeling is in de balans aangepast als uitvloeisel van een aanbeveling van de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") ten aanzien van de toepassing van de verslaggevingsstandaarden rondom pensioenen, zie toelichting op pagina 120.

Daarnaast draagt Accell Group bij aan gefinancierde toegezegde pensioenregelingen voor deelnamegerechtigde werknemers in Canada en Taiwan, een bevroren niet-gefinancierde toegezegde pensioenregeling in Duitsland en een niet-gefinancierde toegezegde pensioenregeling in Hongkong. De toegezegde pensioenregelingen van Accell Group kennen geen werknemersbijdragen meer, omdat dit met name bevroren regelingen betreffen.

De overeenkomstig IAS 19 uitgevoerde actuariële berekeningen per 31 december 2015 zijn verricht door actuarissen van erkende pensioenadviesbureaus. Bij de bepaling van de toegekende aanspraken worden de volgende belangrijke uitgangspunten en veronderstellingen op basis van een gewogen gemiddelde gebruikt:

  2015 2014
 
Disconteringsvoet 3,4% 3.2%
Verwachte stijging van salarissen 2,9% 2.5%
Inflatie 2,4% 2.1%
Gemiddelde levensverwachting van gepensioneerden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (jaren):    
Mannen 20,8 20.8
Vrouwen 23,1 23.0
Gemiddelde levensverwachting van huidige werknemers vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (jaren):    
Mannen 22,2 22.1
Vrouwen 24,6 24.5


In de winst- en verliesrekening zijn de volgende bedragen met betrekking tot de toegezegde pensioenregelingen opgenomen:

  2015 2014
    herzien
  € x 1.000 € x 1.000
 
Huidige servicekosten 56 61
Servicekosten voor verstreken diensttijd 0 0
Administratiekosten 337 410
Netto rentekosten (baten) -597 -356
Totaal -204 115


In het overzicht van de gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten zijn de volgende bedragen met betrekking tot de toegezegde pensioenregelingen opgenomen:

  2015 2014
    herzien
  € x 1.000 € x 1.000
 
Herberekening van de netto pensioenverplichting:    
Rendement op fondsbeleggingen (met uitzondering van die bedragen die zijn opgenomen in de netto rentekosten) -264 7.711
Actuariële winsten en (verliezen) die ontstaan als gevolg van demografische veronderstellingen -1.952 1.681
Actuariële winsten en (verliezen) die ontstaan als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen -237 -9.798
Actuariële winsten en (verliezen) die ontstaan als gevolg van ervaringsaanpassingen 595 5.517
Aanpassingen van de limiet voor opgenomen activa 0 0
  -1.858 5.111


In de balans zijn de volgende bedragen met betrekking tot de toegezegde pensioenregelingen opgenomen:

  2015 2014
    herzien
  € x 1.000 € x 1.000
 
Pensioenvordering -20.186 -19.763
Pensioenvoorzieningen 6.170 6.621
Netto pensioenverplichting (vordering) -14.016 -13.142


De pensioenverplichtingen en de reële waarde van fondsbeleggingen zijn als volgt nader uit te splitsen:

Per 31 december 2014 Engelse regeling Overige Totaal
  herzien   herzien
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Contante waarde gefinancierde pensioenverplichting 75.348 6.886 82.234
Af: Reële waarde fondsbeleggingen -95.111 -6.971 -102.082
Tekort/ (overschot) -19.763 -85 -19.848
Contante waarde niet-gefinancierde pensioenverplichtingen 0 6.706 6.706
Fondsstatus -19.763 6.621 -13.142
Limiet voor opgenomen activa 0 0 0
Netto pensioenverplichting (vordering) per 31 december 2014 -19.763 6.621 -13.142
 
Per 31 december 2015 Engelse regeling Overige Totaal
 
Contante waarde gefinancierde pensioenverplichting 78.220 6.072 84.292
Af: Reële waarde fondsbeleggingen -98.406 -6.261 -104.667
Tekort/ (overschot) -20.186 -189 -20.375
Contante waarde niet-gefinancierde pensioenverplichtingen 0 6.359 6.359
Fondsstatus -20.186 6.170 -14.016
Contante waarde niet-gefinancierde pensioenverplichtingen   0 0
Netto pensioenverplichting (vordering) per 31 december 2015 -20.186 6.170 -14.016


De mutatie in de contante waarde van de pensioenverplichting is als volgt:

  Engelse regeling Overige Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2014 70.444 12.132 82.576
Huidige servicekosten 0 61 61
Rentekosten 3.211 445 3.656
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van demografische veronderstellingen -1.681 -116 -1.797
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen 8.101 1.697 9.798
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van ervaringsaanpassingen -5.423 185 -5.238
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen 4.321 267 4.588
Uitgekeerde bedragen -3.625 -1.079 -4.704
Stand per 31 december 2014 75.348 13.592 88.940
Huidige servicekosten 0 14 14
Rentekosten 2.543 351 2.894
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van demografische veronderstellingen 1.952 75 2.027
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen 354 -131 223
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van ervaringsaanpassingen -635 75 -560
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen 4.697 -298 4.399
Uitgekeerde bedragen -6.039 -1.247 -7.286
Toegezegde pensioenverplichting per 31 december 2015 78.220 12.431 90.651


De mutatie in de reële waarde van de fondsbeleggingen is als volgt:

  Engelse regeling Overige Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2014 81.622 6.626 88.248
Rente-opbrengsten 3.759 284 4.043
Herberekeningswinst (verlies):      
Rendement op fondsbeleggingen (exclusief bedragen die zijn opgenomen in de netto rentekosten) 7.456 410 7.866
Werkgeversbijdragen 1.232 337 1.569
Administratiekosten -339 -63 -402
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen 5.006 216 5.222
Uitgekeerde bedragen -3.625 -839 -4.464
Stand per 31 december 2014 95.111 6.971 102.082
Rente-opbrengsten 3.246 244 3.490
Herberekeningswinst (verlies):      
Rendement op fondsbeleggingen (exclusief bedragen die zijn opgenomen in de netto rentekosten) -194 115 -79
Werkgeversbijdragen 623 436 1.059
Administratiekosten -271 -156 -427
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen 5.930 -361 5.569
Uitgekeerde bedragen -6.039 -988 -7.027
Reële waarde van de fondsbeleggingen per 31 december 2015 98.406 6.261 104.667De reële waarde van de fondsbeleggingen is als volgt:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Liquide middelen 6.370 1.301
Aandelengerelateerde beleggingen    
Obligatiefondsen die aandelengerelateerd zijn 0 25.558
Gediversificeerde groeifondsen 25.030 19.287
Absoluut rendementsobligaties 17.913 17.153
Overige effecten 312 4.261
Subtotaal aandelengerelateerde beleggingen 43.255 66.259
Waardeschuldpapieren    
Aan de index gerelateerde Britse staatsobligaties 41.896 20.581
Obligaties in vastgoed 12.932 11.778
Overige obligaties 94 2.061
Subtotaal waardeschuldpapieren 54.922 34.420
Overig 120 102
Totaal 104.667 102.082


De reële waarden van bovengenoemde aandelengerelateerde beleggingen en waardeschuldpapieren worden vastgesteld op basis van genoteerde marktprijzen in actieve markten. Het werkelijk behaalde rendement op fonds- beleggingen was € 3,4 miljoen in 2015 (2014: € 11,9 miljoen).

De gemiddelde looptijd van de pensioenverplichting is 16 jaar per 31 december 2015 (2014: 16 jaar). Significante actuariële veronderstellingen bij de bepaling van de pensioenverplichting zijn de disconteringsvoet en de verwachte salarisstijging. De onderstaande gevoeligheidsanalyses zijn bepaald op basis van redelijkerwijs mogelijke veranderingen van de betreffende veronderstellingen per jaareinde. De analyse laat de onderlinge afhankelijkheid buiten beschouwing:

 • indien de disconteringsvoet 1% hoger is, zal de pensioenverplichting met € 9,4 miljoen afnemen (2014: € 10,3 miljoen);
 • indien de disconteringsvoet 1% lager is, zal de pensioenverplichting met € 15,2 miljoen toenemen (2014: € 10,0 miljoen);
 • indien de verwachte salarisstijging met 1% toeneemt, zal de pensioenverplichting met € 2,2 miljoen toenemen (2014: € 5,7 miljoen);
 • indien de verwachte salarisstijging met 1% afneemt, zal de pensioenverplichting met € 4,6 miljoen afnemen (2014: € 5,7 miljoen).

De gevoeligheidsanalyses zijn per jaareinde opgesteld met behulp van dezelfde methoden als de pensioenverplichting in de balans. De gevoeligheidsanalyses zijn wellicht niet representatief voor de werkelijke verandering in de pensioenverplichting. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat de veranderingen in veronderstellingen geïsoleerd plaats zullen vinden, omdat een aantal van de veronderstellingen met elkaar samenhangen.

De onderneming heeft bedrijfsgebouwen en terreinen als onderpand aan de trustees van het Engelse pensioenfonds verstrekt, zoals toegelicht onder toelichting 9. Materiële vaste activa. Daarnaast heeft de onderneming aan de trustees een groepsgarantie verstrekt, waarbij in het geval van een faillissement van de Engelse dochtermaatschappij, Accell Group garant staat voor eventuele tekorten in de Engelse pensioenregeling tot een maximum van £ 8,7 miljoen.

In 2016 zal Accell Group naar verwachting een bedrag van € 0,9 miljoen inzake alle toegezegde pensioenregelingen als bijdrage betalen.

Toegezegde bijdrageregelingen

Bedrijfstakpensioenfonds

De onderneming heeft circa 525 werknemers in Nederland, die deelnemen aan de regeling van het bedrijfstak- pensioenfonds Metalektro, vastgesteld in overeenstemming met de CAO van de bedrijfstak waarin Accell Group werkzaam is. Deze CAO heeft geen einddatum. Het bedrijfstakpensioenfonds heeft ongeveer 1.250 deelnemende bedrijven en 144.000 deelnemers die bijdragen aan de regeling. De bijdrage van Accell Group aan de regeling van het bedrijfstakpensioenfonds is minder dan 1,0% van het totaal van de bijdragen aan de regeling. De regeling beheerst haar risico’s op een wereldwijde basis, en niet op bedrijfs- of werknemersniveau, en is onderworpen aan Nederlandse wetgeving.

De Nederlandse Pensioenwet schrijft voor dat een bedrijfstakpensioenfonds haar regeling dient te monitoren op basis van specifieke criteria, waaronder de dekkingsgraad van de fondsbeleggingen ten opzichte van de pensioen- verplichtingen. Deze dekkingsgraad dient hoger te zijn dan 104,3%. Iedere onderneming die deelneemt aan een regeling van een Nederlands bedrijfstakpensioenfonds betaalt een premie die berekend wordt als percentage van het pensioengevend salaris, waarbij iedere onderneming hetzelfde percentage bijdraagt. De premie kan jaarlijks fluctueren gebaseerd op de dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenrechten van iedere werknemer zijn gebaseerd op het gemiddelde salaris van de werknemer tijdens het dienstverband.

De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is gedaald tot 97,7% per 31 december 2015 (31 december 2014: 102,0%). Als gevolg van de lage dekkingsgraad heeft Metalektro een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op alle pensioenfondsen in Nederland. Door de lage dekkingsgraad en als gevolg van de verplichtingen vanuit het herstelplan is de pensioenpremie 26,6% in 2015 (2014: 27,1%). De dekkingsgraad wordt berekend door de fondsbeleggingen te delen door de pensioenverplichting en is gebaseerd op de werkelijke marktrente.

Het bedrijfstakpensioenfonds heeft de onderneming geïnformeerd dat de regeling kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling. Zij geeft als reden hiervoor dat de aangesloten ondernemingen slechts een plicht hebben tot het betalen van de jaarlijks verschuldigde pensioenpremies. Er bestaat voor de aangesloten ondernemingen geen enkele verplichting om eventuele tekorten in het fonds aan te zuiveren. Evenmin bestaat er enige aanspraak op mogelijk aanwezige overschotten. Dienovereenkomstig verwerkt Accell Group deze regeling als toegezegde bijdrageregeling in de jaarrekening. De pensioenkosten van het bedrijfstakpensioenfonds zijn voor Accell Group voor iedere periode gelijk aan de te betalen pensioenpremie voor die periode.

Overige toegezegde bijdrageregelingen

De werknemers van de buitenlandse dochterondernemingen zijn over het algemeen aangesloten bij een door de lokale overheid uitgevoerde pensioenregeling. De dochterondernemingen zijn alleen verplicht een bepaald percentage van de salariskosten aan de lokale pensioenbeheerder af te dragen.

In 2015 is een last van € 5,3 miljoen uit hoofde van toegezegde bijdrageregelingen in de jaarrekening verantwoord.

19.      Uitgestelde belastingen

De uitgestelde belastingen zijn als volgt samengesteld:

  2015 2014
    herzien
  € x 1.000 € x 1.000
 
Uitgestelde belastingvorderingen 6.653 7.410
Uitgestelde belastingverplichtingen 9.560 12.721
Saldo uitgestelde belastingen -2.907 -5.311


Het verloop van de actieve en passieve belastinglatenties is als volgt:

  Compensabele verliezen deelnemingen Herwaardering materiële vaste activa Financiële instrumenten Merkwaardering Overige belasting- latenties Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Herziene stand 1 januari 2014 8.390 -1.778 2.895 -5.943 -4.388 -824
Mutatie a.g.v. acquisities 9 0 0 -840 -11 -842
Mutatie via overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 -3.635 0 -1.051 -4.686
Mutatie via resultaat -1.620 -35 0 358 1.722 425
Mutatie a.g.v. aanpassing belastingtarief 0 0 0 0 0 0
Transfer van/naar current tax 0 0 0 0 0 0
Valuta omrekeningsverschillen 631 20 0 -63 28 616
Herziene stand 31 december 2014 7.410 -1.793 -740 -6.488 -3.700 -5.311
Mutatie a.g.v. acquisities 0 0 0 0 -100 -100
Mutatie via overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 380 0 622 1.002
Mutatie via resultaat -1.829 18 0 254 2.397 840
Mutatie a.g.v. aanpassing belastingtarief 0 0 0 0 0 0
Transfer van/naar current tax 678 0 0 0 0 678
Valuta omrekeningsverschillen 394 -12 0 -208 -190 -16
Stand 31 december 2015 6.653 -1.787 -360 -6.442 -971 -2.907


Voor de waardering van uitgestelde belastingvorderingen wordt meegenomen of het waarschijnlijk is dat een deel of alle uitgestelde belastingvorderingen worden gerealiseerd. De uiteindelijke realisering van de uitgestelde belastingvorderingen is afhankelijk van het genereren van belastbaar inkomen in de periode waarin de belastingvorderingen gerealiseerd mogen worden en het genereren van uitgestelde belastingschulden als gevolg van tijdelijke verschillen.

Bij de beoordeling van het genereren van belastbaar inkomen in de periode waarin de belastingvorderingen gerealiseerd kunnen worden is gebruik gemaakt van fiscale planningsmogelijkheden. Voor de compensabele verliezen in Noord-Amerika geldt dat deze in 2015 niet verder zijn opgewaardeerd. De compensabele verliezen van Tunturi-Hellberg Oy Ltd zullen naar verwachting worden gerealiseerd binnen de termijn die loopt tot en met 2022.

Accell Group heeft bij enkele deelnemingen onvoldoende zekerheid dat de toekomstige belastingwinsten beschikbaar komen om compensabele verliezen van  € 63,8 miljoen (2014: € 49,7 miljoen) te compenseren. Daarom zijn voor deze verliezen geen uitgestelde belastingvorderingen opgenomen. De compensabele verliezen zijn grotendeels ontstaan bij Raleigh en bij de overname op nihil gewaardeerd.

Accell Group en haar 100% Nederlandse dochterondernemingen vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

20.      Voorzieningen


  Langlopend Kortlopend
  31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Uitgestelde beloningen 2.420 2.102 57 96
Garantieverplichtingen 2.784 2.928 4.526 3.381
Overige voorzieningen 1.402 866 1.354 2.218
  6.606 5.896 5.937 5.695


Het verloop van der voorzieningen is als volgt:

  Uitgestelde beloningen Garantie-verplichtingen Overige voorzieningen Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2015 2.198 6.309 3.084 11.591
Verbruik van de voorziening -62 -444 -1.542 -2.048
Dotatie aan de voorziening 456 1.627 1.314 3.397
Vrijval van de voorziening -12 -224 -101 -337
Valuta omrekeningsverschillen -103 42 1 -60
Stand per 31 december 2015 2.477 7.310 2.756 12.543De uitgestelde beloningen betreffen de voorzieningen voor toekomstige jubileumuitkeringen en uitbetalingen bij uitdiensttreding in sommige landen. De voorziening is gebaseerd op de contractuele verplichtingen en veronderstellingen met betrekking tot kans van sterfte en uitdiensttreding. De voorziening voor garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de kosten die naar verwachting voortvloeien uit per balansdatum lopende garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. De voorziening is gebaseerd op schattingen aan de hand van historische garantiegegevens.

De voorziening voor uitgestelde beloningen en garantieverplichtingen zullen naar verwachting een looptijd hebben tussen de 1 en 5 jaar. De overige voorzieningen betreffen met name de resterende voorzieningen voor de reorganisatie van de activiteiten in Nederland en Noord-Amerika en een voorziening die verband houdt met opgenomen voorzieningen bij acquisities. Deze voorzieningen zijn over het algemeen kortlopend.

21.      Uitgestelde opbrengsten


  Langlopend Kortlopend
  31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Uitgestelde opbrengsten 2.005 2.560 910 550


Uitgestelde opbrengsten betreffen ontvangsten uit hoofde van extra garantieaanspraken die in de komende vijf jaar gerealiseerd zullen worden.

22.      Financiële instrumenten en risicobeheer


Categorieën financiële instrumenten in de balans per 31 december:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
Activa
tegen geamortiseerde kostprijs
langlopende vorderingen 0 2.183
handelsvorderingen en overige vorderingen 156.022 151.854
liquide middelen 14.236 13.529
 
tegen reële waarde middels kasstroomafdekking
overige financiële instrumenten 6.048 6.039
 
Passiva
tegen geamortiseerde kostprijs
rentedragende verplichtingen 155.242 165.836
handelsschulden en overige schulden 155.361 124.231
 
tegen reële waarde middels kasstroomafdekking
overige financiële instrumenten 3.209 4.385De reële waarde van de overige financiële instrumenten wordt bepaald op basis van andere input dan genoteerde koersen/prijzen die waarneembaar zijn (level 2). Bij deze bepaling wordt gebruik gemaakt van algemeen geaccepteerde waarderingsmodellen. De hiermee vastgestelde waarde is gelijk aan de prijs waartegen het derivaat op een transparante markt vervreemd kan worden.

De overige financiële instrumenten bestaan uit:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Valutaderivaten - cashflow hedging 6.048 6.039
Rentederivaten - cashflow hedging -3.209 -4.385
  2.839 1.654


Financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde gebruik makend van de contante waarde van het kasstromenmodel. Dit waarderingsmodel gaat uit van de contante waarde van de verwachte betaling, contant gemaakt met behulp van een voor ('counterparty') risico's gecorrigeerde disconteringsvoet. Voor de waardering is gebruik gemaakt van waarneembare gegevens verkregen van externe partijen.

In 2015 is, uit hoofde van de reële waardeaanpassingen van instrumenten ter afdekking van valuta- en rentefluctuaties met betrekking tot toekomstige kasstromen, € 1,2 miljoen ten gunste van de hedging reserve verantwoord. Van kasstroomafdekkingen van renterisico’s wordt verwacht dat de onderliggende kasstromen plaatsvinden op het moment dat de rente verschuldigd is van de leningen met een 1- of 3-maands variabele rente. De kasstroomafdekkingen van de valuta- en rentederivaten zijn in 2015 als effectief beoordeeld.

Verloop van de hedging reserve:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2.315 -9.047
bedrag opgenomen in eigen vermogen 6.744 9.455
bedrag opgenomen in kostprijs voorraden -9.120 844
bedrag opgenomen in rentelasten 1.140 1.063
Stand per 31 december 1.079 2.315


Valutaderivaten

De valutaderivaten die per balansdatum zijn opgenomen worden gedurende het jaar 2015 geëffectueerd. De per balansdatum openstaande valutaderivaten zijn als volgt te specificeren:

    Contractwaarde Reële waarde
    2015 2014 2015 2014
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Valutaderivaat Valuta        
Put USD 126.267 40.538 5.376 5.513
Call USD 0 0 0 0
Put JPY 27.631 21.087 1.086 -626
Call JPY 0 0 0 0
Put CNY 7.317 9.526 -76 802
Call CNY 0 0 0 0
Put TWD 10.128 4.192 -305 338
Call TWD 0 0 0 0
Put GBP 0 0 0 0
Call GBP 3.600 0 118 0
Put TRY 2.950 1.300 -85 12
Call TRY 0 0 0 0
Put SEK 0 0 0 0
Call SEK 3.870 0 -66 0
        6.048 6.039

Rentederivaten

Accell Group heeft renteswaps afgesloten om de variabele rente op de leningen om te zetten naar een vaste rente. In 2008 en 2013 zijn renteswaps afgesloten, met respectievelijk een looptijd van 10 en 5 jaar, om de renterisico’s van de langlopende leningen te beheersen.

De per balansdatum openstaande rentederivaten zijn als volgt te specificeren:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Contractwaarde -2.353 -3.405
Reële waarde -3.209 -4.385


Het beleid van Accell Group ten aanzien van financierings-, liquiditeits-, krediet- en marktrisico’s (valuta en rente) is hieronder toegelicht.

Beheersing van financieringsrisico’s

De onderneming voert een financieringsbeleid waarbij de continuïteit van Accell Group voorop staat. Bij de beheersing van het kapitaal wordt hiermee rekening gehouden. Als gevolg van de groei van de onderneming in de afgelopen jaren heeft Accell Group in 2012 besloten om de financieringsstructuur te harmoniseren. Dit heeft geleid tot een volledige herfinanciering van de onderneming in 2013. Hierbij is het uitgangspunt geweest om een goede balans te vinden tussen lange termijn groepsfinanciering en de sterk schommelende seizoensfinanciering van het werkkapitaal. De financieringsovereenkomst vereist dat Accell Group op kwartaalbasis aan de door de kredietverstrekkers gestelde ratio’s voldoet; in 2015 is aan alle financiële convenanten voldaan.

De solvabiliteit op basis van het groepsvermogen bedraagt per 31 december 2015 41,9% (per 31 december 2014: 44,5%). Zoals onder de valuta- en renterisico’s is toegelicht, heeft de mutatie in de hedging reserve een effect op de solvabiliteit per jaareinde. Accell Group heeft geen invloed op de waardeontwikkeling van de hieraan ten grondslag liggende afgeleide financiële instrumenten.

Liquiditeitsrisico

Met betrekking tot de beheersing van het liquiditeitsrisico houdt Accell Group rekenschap met het sterk seizoensmatige karakter van de activiteiten. Bij de financiering van de groep wordt er derhalve een onderscheid gemaakt tussen lange termijn (kern)financiering en het seizoenskrediet. In de financieringsovereenkomst zijn financiële convenanten op kwartaalbasis opgenomen bestaande uit:

 • term loan/EBITDA ratio (schuldratio) per ultimo 2016 kleiner dan 2,25;
 • solvabiliteitsratio groter dan 30% per ultimo 2016 (waarbij het eigen vermogen en het balanstotaal per ultimo worden gecorrigeerd voor o.a. immateriële vaste activa en de bijbehorende latente belastingen);
 • rentedekking groter dan 5,5 per ultimo 2016;
 • met betrekking tot het seizoenskrediet mag het actuele gebruik niet meer bedragen dan de laagste van:
  1. de som van:
   1. de hoogste van 50% van de boekwaarde van de kwalificerende voorraden verminderd met de totale handelscrediteuren van de Group en nul; én
   2. 55% van de boekwaarde van de kwalificerende handelsdebiteuren; én
  2. het totaal van de verplichtingen van de C en D faciliteiten.

Ultimo boekjaar 2015 heeft Accell Group een totaal aan aangetrokken leningen en bankkrediet van € 214,2 miljoen; hiervan heeft 28% een langlopend karakter. Naast het bankkrediet heeft de groep per ultimo boekjaar nog € 185,2 miljoen aan overige kortlopende verplichtingen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het totaal aan financiële verplichtingen inclusief de geschatte rentebetalingen op langlopende leningen.

  Boekwaarde Contractuele kasstromen < 1jr 1- 5 jr > 5jr
  € miljoen € miljoen € miljoen € miljoen € miljoen
 
Langlopende verplichtingen 78,2 107,9 16,0 76,1 15,8
Kortlopende verplichtingen 327,8 323,7 323,7 - -


Kredietrisico

Bij de activiteiten van Accell Group is sprake van een verschillend kredietrisico. Het maximum kredietrisico is gelijk aan de balanswaarde van de handelsvorderingen en de overige vorderingen. De risico’s zijn beperkt doordat in 2015 individuele Europese debiteuren met een verwacht openstaand saldo groter dan € 0,1 miljoen veelal verzekerd zijn bij een kredietverzekeringsmaatschappij. Vanaf 2016 zijn een aantal Amerikaanse debiteuren op dezelfde wijze verzekerd. Er zijn geen zekerheden of garanties ontvangen ter afdekking van het kredietrisico, anders dan in veel gevallen de eigendomsvoorbehouden bij de levering van goederen. Bij de verkoop van fietsen en fietsonderdelen vindt verkoop plaats aan een breed netwerk van fietsspeciaalzaken, waarmee veelal reeds jarenlang zaken wordt gedaan. In het kredietbeleid is onder andere vastgelegd dat bij acceptatie van grote afnemers, de kredietwaardigheid van deze potentiële afnemer zowel intern als extern moet worden getoetst en tevens wordt een kredietlimiet vastgesteld.

Binnen Accell Group is geen sprake van een significante concentratie van kredietrisico’s, omdat er sprake is van een groot aantal afnemers. Er zijn geen afnemers die 10% of meer bijdragen aan de omzet.

De kredietrisico’s worden voortdurend bewaakt. Openstaande vorderingen na vervaldatum worden ultimo boekjaar individueel beoordeeld, leidend tot een onderbouwing voor de voorziening voor bijzondere waardevermindering van vorderingen.

Bij een totaal aan openstaande handelsvorderingen van € 142,5 miljoen, is de voorziening voor waardevermindering € 8,0 miljoen; in 2015 is de feitelijke uitval € 1,6 miljoen (2014: € 1,7 miljoen).

Marktrisico

Het marktrisico omvat valuta- en renterisico’s. Accell Group gebruikt verschillende instrumenten om valuta- en renterisico’s af te dekken, die voortvloeien uit de bedrijfs-, financierings- en investeringsactiviteiten. De treasury- activiteiten van Accell Group zijn gecentraliseerd en worden verricht in overeenstemming met de doelstellingen en regels die door Accell Group zijn vastgelegd. Het is het beleid van de vennootschap om alleen instrumenten aan te houden waarvoor een reële commerciële basis (transacties en verplichtingen) aanwezig is. De valuta- en renterisico’s van Accell Group zijn gedurende het jaar niet gewijzigd. Bovendien is de manier waarop Accell Group met deze risico’s omgaat, gedurende het boekjaar niet gewijzigd.

Beheersing valutarisico’s

Gezien het internationale karakter van de activiteiten loopt Accell Group risico’s bij aan- en verkopen in vreemde valuta. Dit betreft met name Amerikaanse dollars (USD), Japanse yen (JPY), Taiwanese dollars (TWD), Britse ponden (GBP), Canadese dollars (CAD), Turkse lira (TRY), Zweedse kronen (SEK), Hongaarse forint (HUF), Zwitserse franken (CHF) en Chinese Renminbi (CNY). Het beleid van Accell Group is erop gericht om de blootstelling aan alle significante valutarisico’s te beheersen, voornamelijk de verwachte inkopen in USD, JPY, CNY en TWD, door de valutarisico’s voor aanvang van ieder seizoen voor een belangrijk deel af te dekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van valutatermijncontracten, -swaps en/of -opties.

In verband met de afgesloten cashflow hedge transacties worden niet gerealiseerde resultaten op de derivaten tijdelijk in de hedging reserve van het eigen vermogen verwerkt. De cashflow hedge transacties zijn in 2015 effectief geweest. De hedging reserve muteert als gevolg van de waarde-ontwikkeling van de afgesloten valutaderivaten en renteswaps. Op deze waarde-ontwikkeling kan Accell Group geen invloed uitoefenen.

Wanneer de EUR/USD-koers en de EUR/JPY-koers 1% zouden afwijken van de huidige eindejaarskoers, zou dit leiden tot een mutatie in de waardering van de hedge-instrumenten van respectievelijk circa € 1,3 miljoen en circa € 0,3 miljoen in de hedging reserve van het eigen vermogen. Door het indekken van toekomstige cashflows en de toepassing van cashflow hedging wordt het eigen vermogen beïnvloed door de waarde-ontwikkeling van de hieraan ten grondslag liggende derivaten.

Alle afgeleide financiële instrumenten zijn afgesloten met ABN-AMRO Bank, Deutsche Bank, ING Bank, Rabobank of HSBC. Zolang de reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten positief is en deze nog niet zijn afgewikkeld, loopt de vennootschap kredietrisico op deze banken. Vanwege de goede kredietwaardigheid van deze banken wordt dit risico aanvaardbaar geacht.

Beheersing renterisico’s

Per 31 december 2015 is de variabele rente op alle langlopende rentedragende schulden afgedekt middels rente- swaps. Deze instrumenten zijn algemeen beschikbaar en worden niet als gespecialiseerd of bijzonder risicovol beschouwd.

Per 31 december 2015 is de looptijd van 28% van de rentedragende leningen langer dan één jaar. Een stijging of daling van honderd basispunten in de marktrente geldend voor kort bankkrediet zou hebben geleid tot een daling respectievelijk stijging van de winst voor belastingen met circa € 1,3 miljoen.

23.      Bedrijfscombinaties

In januari 2015 is 100% van de aandelen in Cycle Service Nordic ApS ("CSN") te Odense, Denemarken verworven. CSN is een distributeur van fietsonderdelen en -accessoires in Scandinavië. Het bedrijf heeft 40 medewerkers. De cijfers van CSN zijn vanaf 1 januari 2015 meegeconsolideerd.

De voorlopige samenstelling van de verworven netto-activa is als volgt:


  Reële waarde opgenomen bij overname Reële waarde- aanpassingen Boekwaarden
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Vaste activa 292 0 292
Overige activa 6.552 447 6.105
Liquide middelen 228 0 228
Overige schulden en overnameverplichtingen -6.046 -1.177 -4.869
  1.026    
Goodwill 1.021    
Liquide middelen verkregen -228    
Netto-investeringskasstroom verwerving van dochteronderneming 1.819    


CSN is verworven om de uitbreiding van de activiteiten op het gebied van fietsonderdelen en -accessoires voort te zetten. Het overnamebedrag voor de acquisities behelst effectief een premie voor verwachte synergie, groei van omzet en de gezamenlijke kennis van het personeel. Deze aspecten van de overname kunnen niet betrouwbaar worden gewaardeerd en niet afzonderlijk van het goodwill bedrag worden opgenomen. De betaalde goodwill is fiscaal niet aftrekbaar. De overige activa bestaan uit handelsvorderingen en overige vorderingen. CSN heeft in de periode van consolidatiedatum tot balansdatum € 14,5 miljoen aan de omzet bijgedragen. De bijdrage aan de nettowinst in het boekjaar 2015 is € 0,6 miljoen. De aan de acquisities gerelateerde kosten (externe juridische en due-diligence kosten) waren nihil.

24.      Dividend

Het dividend over het boekjaar 2014 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2015 vastgesteld op € 0,61 per aandeel dan wel een dividend in aandelen. Na afloop van de keuzeperiode bleek dat 43% van de aandeelhouders heeft gekozen voor stockdividend. Per 20 mei 2015 is € 8.654.000 aan contant dividend uitbetaald en zijn 398.702 aandelen uitgegeven en aan het uitstaande aandelenkapitaal toegevoegd.

Met betrekking tot het huidige boekjaar stelt de Raad van Bestuur voor om aan de aandeelhouders een keuze- dividend van € 0,72 per aandeel ter beschikking te stellen. Dit dividendvoorstel dient nog te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2016 en is nog niet als schuld in deze jaarrekening verantwoord.

25.      Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Operationele lease-, huur- en  overige verplichtingen

De vennootschap heeft financiële verplichtingen uit hoofde van langlopende verbintenissen, voortvloeiend uit leaseovereenkomsten inzake IT-apparatuur en auto’s en overige verplichtingen. De totale leaseverplichting bedraagt nominaal circa € 3,1 miljoen per jaar en heeft een resterende looptijd van gemiddeld 2,3 jaar, de totale overige verplichting bedraagt € 3,8 miljoen en heeft een resterende looptijd van gemiddeld 1,1 jaar. Daarnaast heeft de vennootschap financiële verplichtingen uit hoofde van langlopende huurcontracten. De verplichting bedraagt nominaal circa € 7,4 miljoen per jaar en heeft een resterende looptijd van gemiddeld 4,0 jaar.

Op balansdatum heeft Accell Group lopende niet-opzegbare operationele lease- en huurverplichtingen die als volgt vervallen:

  2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000
 
Binnen één jaar 4.913 1.020
In de periode van twee tot en met vijf jaar 16.856 17.106
Na vijf jaar 19.697 14.084
  41.466 32.210


26.      Transacties tussen verbonden partijen

Onderlinge transacties en balanssaldi tussen Accell Group en haar minderheidsdeelnemingen zijn niet in de consolidatie geëlimineerd.

Transacties uit hoofde van levering van goederen

De transacties van groepsmaatschappijen aan verbonden partijen zijn hieronder weergegeven:

  Verkoop van goederen Inkoop van goederen
  2015 2014 2015 2014
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Atala SpA 3.585 4.764 1.541 1.721
von Backhaus ApS 1.175 1.149 0 0


De prijzen van transacties tussen verbonden partijen worden op een zakelijke, objectieve grondslag bepaald.

Er is sprake van de volgende openstaande saldi ultimo boekjaar:

  Bedragen te vorderen van verbonden partijen Bedragen te betalen aan verbonden partijen
  31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Atala SpA 541 1.672 247 19
von Backhaus ApS 260 193 0 0De openstaande bedragen zijn niet voorzien en de afwikkeling hiervan zal plaats vinden in liquide middelen. Er zijn geen garanties gegeven of ontvangen. Verder zijn er geen kosten gemaakt die samenhangen met oninbare of dubieuze vorderingen die zijn verschuldigd door verbonden partijen.

Leningen aan verbonden partijen

  31-12-15 31-12-14
  € x 1.000 € x 1.000
 
Leningen aan verbonden partijen 828 2.308

Gedurende 2015 heeft Accell Group een bijzondere waardevermindering verantwoord ten bedrage van € 1,2 miljoen op een uitstaande lening aan Jalaccell OÜ (zie toelichting 12. Deelnemingen); de resterende € 0,8 miljoen wordt naar verwachting in 2016 ontvangen.

Overig

Voor een toelichting op het totaal van de bezoldiging voor Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van 
€ 2,7 miljoen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening op bladzijde 164.

27.      Kosten van de externe accountant

De totale kosten voor dienstverlening geleverd door Deloitte Accountants B.V. bestaan uit:

  Deloitte Accountants B.V. Overig Deloitte netwerk Totaal Deloitte Deloitte Accountants B.V. Overig Deloitte netwerk Totaal Deloitte
      2015     2014
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Onderzoek van de jaarrekening 389 277 666 268 239 507
Andere controleopdrachten 28 129 157 20 147 167
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 14 14 0 14 14
Andere niet-controlediensten 0 0 0 0 0 0
  417 420 837 288 400 688

7.8 Enkelvoudige balans

Voor winstbestemming (in duizenden euro's)

  notes 31-12-15 31-12-14
          herzien
ACTIVA
 
Vaste activa
Materiële vaste activa   192   168  
Goodwill   4.342   3.321  
Overige immateriële vaste activa   308   50  
Financiële vaste activa a) 383.737   331.879  
 
Vlottende activa
Vorderingen op groepsmaatschappijen   5.027   6.482  
Overige vorderingen   18.047   17.371  
Liquide middelen   123.688   75.760  
      146.762   99.613
 
Totaal activa     535.341   435.031
 
PASSIVA
 
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal b) 253   249  
Agioreserve   44.264   44.384  
Hedging reserve   1.079   2.315  
Omrekeningsreserve   -2.473   -6.542  
Overige wettelijke reserves   1.341   1.421  
Overige reserves   229.191   212.780  
Resultaat boekjaar   32.286   26.500  
      305.941   281.107
 
Langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen   71.388   83.119  
Leningen van groepsmaatschappijen   2.916   0  
Overige voorzieningen   792   0  
      75.096   83.119
Kortlopende verplichtingen
Schulden aan groepsmaatschappijen   3.858   2.155  
Rentedragende leningen en bankkredieten   137.198   58.306  
Overige schulden   13.248   10.344  
      154.304   70.805
 
Totaal passiva     535.341   435.031

De bij de rubrieken vermelde letters verwijzen naar de toelichting op pagina 162 t/m 165.

7.9 Enkelvoudige winst- en verliesrekening

(in duizenden euro's)

  2015 2014
    herzien
 
Resultaat uit deelnemingen na belastingen 38.967 29.769
Overige resultaten -6.681 -3.269
 
  32.286 26.500


Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Onder toepassing van artikel 2:362 lid 8 BW zijn de gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen die Accell Group N.V. toepast in de geconsolideerde jaarrekening. Voor de waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

De financiele gegevens van Accell Group N.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening.

Deelnemingen

Dochterondernemingen die in de consolidatie worden betrokken zijn in overeenstemming met artikel 2:362 lid 8 BW gewaardeerd op basis van de nettovermogenswaarde, waarbij het eigen vermogen en het resultaat van de dochterondernemingen is bepaald volgens de grondslagen van Accell Group N.V.

7.10 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

(in duizenden euro's)

a) Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa luidt als volgt:

  2015 2014
    herzien
Deelnemingen
Stand per 1 januari 221.699 186.236
Resultaten 38.967 29.769
Investeringen/desinvesteringen 43.225 0
Dividenduitkeringen -21.001 0
Valuta omrekeningsverschillen -248 775
Overige mutaties -1.818 4.919
Stand per 31 december 280.824 221.699
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Stand per 1 januari 110.180 235.150
Verstrekte leningen 18.959 29.532
Afgeloste leningen -26.226 -154.502
Stand per 31 december 102.913 110.180
 
Totaal financiële vaste activa 383.737 331.879

Onder de financiële vaste activa wordt een verplichting van € 5,6 miljoen verantwoord die gelijk is aan het negatief eigen vermogen van een deelneming van Accell Group N.V. Accell Group N.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor deze deelneming conform artikel 403 Burgerlijk Wetboek Boek 2. Accell Group N.V. heeft in 2016 het negatieve eigen vermogen van de betreffende deelneming aangezuiverd resulterend in een positieve eigen vermogenspositie bij de betreffende deelneming.

b) Eigen vermogen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.200.000, verdeeld in 55.000.000 gewone aandelen, 5.000.000 cumulatief preferente aandelen F en 60.000.000 cumulatief  preferente aandelen B, elk met een nominale waarde van € 0,01. Hiervan zijn per balansdatum uitgegeven en volgestort 25.270.327 gewone aandelen, zodat het uitstaande aandelenkapitaal € 252.703,27 bedraagt.

Mutatieoverzicht eigen vermogen
I. Geplaatst Kapitaal
Stand per 31 december 2014 249  
Stockdividend 4  
Stand per 31 december 2015   253
II. Agioreserve
Hieronder is opgenomen hetgeen op aandelen is gestort boven de nominale waarde.    
Stand per 31 december 2014 44.384  
Stockdividend -4  
Optie-uitoefening en aandelenregeling -116  
Stand per 31 december 2015   44.264
III. Hedging reserve
De hedging reserve bestaat uit het effectieve deel van de cumulatieve netto-mutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten, rekening houdend met uitgestelde belastingverplichtingen.    
Stand per 31 december 2014 2.315  
Reële waardeaanpassing financiële instrumenten -1.616  
Mutatie belastinglatentie 380  
Stand per 31 december 2015   1.079
IV. Omrekeningsreserve
De omrekeningsreserve bevat wisselkoersverschillen door omrekening van het saldo van deelnemingen in vreemde valuta.    
Herziene stand per 31 december 2014 -6.542  
Valutaresultaat op omrekening buitenlandse activiteiten 4.069  
Stand per 31 december 2015   -2.473
V. Overige wettelijke reserves
Deze wettelijke reserves worden aangehouden voor geactiveerde ontwikkelingskosten en een wettelijke reserve deelnemingen.    
Stand per 31 december 2014 1.421  
Mutatie immateriële vaste activa -90  
Overige mutaties 10  
Stand per 31 december 2015   1.341
VI. Overige reserves
Herziene stand per 31 december 2014 212.780  
Mutatie resultaat 2014 26.500  
Dividenduitkering 2014 -8.654  
Waardering van op aandelen gebaseerde beloningen 355  
Herberekening pensioenverplichtingen -1.858  
Mutatie belastinglatentie 622  
Mutatie immateriële vaste activa 90  
Overige mutaties -644  
Stand per 31 december 2015   229.191
VII. Resultaat boekjaar
Herziene stand per 31 december 2014 26.500  
Mutatie resultaat 2014 -26.500  
Resultaat boekjaar 2015 32.286  
Stand per 31 december 2015   32.286
 
Totaal eigen vermogen per 31 december 2014   305.941De wettelijke reserves, waaronder begrepen de hedging reserve (artikel 2:390 BW), de omrekeningsreserve (artikel 2:389 lid 8 BW) en de overige wettelijke reserves (voor geactiveerde ontwikkelingskosten; artikel 2:365 lid 2 BW en wettelijke reserve deelnemingen; art. 2:389 lid 6 BW), zijn reserves die ingevolge artikel 2:373 lid 4 BW dienen te worden aangehouden en die derhalve niet beschikbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.

Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur is als volgt:

  Salaris Bonus Pensioenpremies Op aandelen gebaseerde beloningen
  in € in € in € in €
 
R.J. Takens 466.000 178.944 143.367 118.841
H.H. Sybesma 358.000 137.114 62.226 91.232
J.M. Snijders Blok 294.000 115.542 65.256 74.969
J.J. Both 220.500 118.776 43.413 -
 
Totaal 1.338.500 550.376 314.262 285.042


Het bezoldigingsbeleid van de onderneming is weergegeven in het remuneratierapport en wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De in het verslagjaar verantwoorde bonussen hebben betrekking op het verslagjaar en zijn afhankelijk van door de Raad van Commissarissen bepaalde doelstellingen. Voor 2015 is een bonus variërend tussen 38% en 41% van het salaris uitgekeerd.

Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen is als volgt:

  in €
 
A.J. Pasman 51.969
J. van den Belt 40.315
P.B. Ernsting 40.315
A. Kuiper 40.315
 
Totaal 172.914


Aandelen

Ultimo 2015 heeft de heer Takens 105.860 aandelen in zijn bezit, de heer Sybesma heeft 5.000 aandelen en de heer Snijders Blok heeft 26.164 aandelen.

Regeling opties en voorwaardelijke aandelen

De vennootschap kent een aandelen- en optieregeling voor de Raad van Bestuur. Bij volledige uitoefening/ toekenning van de tot nu toe verleende optierechten en voorwaardelijke aandelen neemt het aantal geplaatste aandelen toe met 0,5%. Volgens het beleid van de vennootschap worden toegekende rechten niet afgedekt door het inkopen van eigen aandelen door de vennootschap. Op het moment van de uitoefening van de opties worden, in geval van zogenaamde equity-settlement, door de vennootschap nieuwe aandelen uitgegeven.

De reële waarde van de optieregeling is bepaald op basis van een optiewaarderingsmodel (Black-Scholes-Merton). Bij de bepaling van de reële waarde is geen rekening gehouden met aan de transacties verbonden dienstverleningsvoorwaarden en niet-marktgerelateerde prestatievoorwaarden. De factoren gebruikt bij de bepaling van de reële waarde op toekenningsdatum van de optieregeling zijn als volgt:

  2015 2014
 
Verwachte volatiliteit (gewogen gemiddelde) 25,53% 25,40%
Verwachte looptijd in jaren (gewogen gemiddelde) 3,8 3,8
Verwachte dividenden 4,50% 4,10%
Risicovrije rentevoet (gebaseerd op staatsobligaties) 0,42% 1,85%

De verwachte volatiliteit is gebaseerd op een beoordeling van de historische volatiliteit van de aandelenkoers van Accell Group N.V., met name over de historische periode die samenvalt met de verwachte looptijd. De verwachte looptijd van de instrumenten is gebaseerd op historische ervaringen en gedrag van optiehouders in het algemeen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal en de ontwikkeling in de uitstaande optierechten:

  Aantal op 31-12-14 Aantal op 31-12-15 Toekennings- datum Looptijd Uitoefen- prijs Reële waarde op toekennings- datum Gemiddelde aandelen- koers bij uit- oefening
Optie-series
Uitgegeven in 2010 25.640 0 19-02-10 3-5 year € 16,65 € 2,84 n/a
Uitgegeven in 2011 24.480 24.480 24-02-11 3-5 year € 19,39 € 3,57 n/a
Uitgegeven in 2014 7.950 7.950 26-2-2014 3-8 year € 14,13 € 2,13 n/a
Uitgegeven in 2015 0 28.150 4-3-2015 3-8 year € 15,92 € 1,90 n/a

Enkel de in 2011 uitgegeven opties zijn uitoefenbaar per 31 december 2015.

De verleende optierechten zijn als volgt verdeeld:

  Aantal per 01-01-15 Verleend in 2015 Vervallen in 2015 Aantal per 31-12-15 Gemiddelde uitoefenprijs beginperiode Gemiddelde uitoefenprijs per ultimo Gewogen gemiddelde resterende looptijd per ultimo
Bestuurders
R.J. Takens 23.780 11.750 10.480 25.050 € 17,45 € 17,07 4,24
H.H. Sybesma 18.810 9.000 8.320 19.490 € 17,46 € 17,10 4,18
J.M.Snijders Blok 15.480 7.400 6.840 16.040 € 17,47 € 17,10 4,18
  58.070 28.150 25.640 60.580      

Voor de toekenning van de opties aan de bestuurders baseert de Raad van Commissarissen zich op de realisatie van de met de Raad van Bestuur overeengekomen doelstellingen en de verwachte bijdrage van de leden van de Raad van Bestuur aan de verdere ontwikkeling van de vennootschap. Na toekenning zijn de optierechten onvoorwaardelijk.

Personeelsleden

In 2015 heeft Accell Group N.V. gemiddeld 26 personeelsleden in dienst (2014: 25).

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten bedragen in 2015 € 4,1 miljoen, € 0,2 miljoen en € 0,5 miljoen (2014: € 3,6 miljoen, € 0,2 miljoen en € 0,4 miljoen).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De rechtspersoon maakt deel uit van de fiscale eenheid “Accell Group N.V.” en is uit dien hoofde aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

De vennootschap heeft zich op grond van artikel 2:403 lid 1 onder f BW hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de Nederlandse dochterondernemingen. Daartoe strekkende verklaringen zijn ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister waar de rechtspersoon, waarvoor de aansprakelijkheidsstelling is geschied, zijn zetel heeft.

Raad van Commissarissen
A.J. Pasman, voorzitter
J. van den Belt, vice-voorzitter
P.B. Ernsting
A. Kuiper

Raad van Bestuur
R.J. Takens, CEO
H.H. Sybesma, CFO
J.M. Snijders Blok, COO 
J.J. Both, CSCO

Heerenveen, 14 maart 2016
 

7.11 Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake winstbestemming

Artikel 25 (gedeeltelijk)


Lid 4
De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te bepalen, welk deel van de winst, na uitkering van dividend aan de houders van zowel preferente aandelen B als preferente aandelen F, zal worden gereserveerd.

Lid 5
Hetgeen daarna van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders ten behoeve van de houders van gewone aandelen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten dat een uitkering van dividend aan de houders van gewone aandelen geheel of gedeeltelijk plaatsvindt niet in geld maar in aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Dividendvoorstel

Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van € 0,72 per aandeel (2014: € 0,61) naar keuze te ontvangen in contanten of aandelen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Accell Group N.V.

VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2015

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Accell Group N.V. (de vennootschap) te Heerenveen gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

Naar ons oordeel:

 • geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Accell Group N.V. op 31 december 2015 en van het resultaat en de kasstromen over 2015, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 BW;
 • geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Accell Group N.V. op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Wat we hebben gecontroleerd

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

 1. de geconsolideerde balans per 31 december 2015;

de volgende overzichten over 2015:

 1. de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht; en
 2. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:

 1. de enkelvoudige balans per 31 december 2015;
 2. de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2015; en
 3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Accell Group N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

ONZE CONTROLEAANPAK

Materialiteit

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 3,5 miljoen. De materialiteit is gebaseerd op afgerond 7,5% van de winst voor belastingen. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 175 duizend rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

Accell Group N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Accell Group N.V.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen van de groep. De significante groepsonderdelen betreffen Accell Nederland B.V., Accell North America Inc., Accell Germany GmbH en Accell Asia Taiwan Co. Ltd. Bij de eerste drie groepsonderdelen zijn controles van de volledige financiële informatie uitgevoerd omdat deze groepsonderdelen individueel een significante omvang hebben. Het laatste groepsonderdeel Accell Asia Taiwan Co. Ltd. is significant door de fraude met betrekking tot de betalingsorganisatie. Voor Accell Asia Taiwan Co. Ltd zijn specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de betalingsorganisatie met behulp van forensische specialisten.

Additioneel zijn drie groepsonderdelen in de reikwijdte van de groepscontrole betrokken om voldoende dekking te verkrijgen voor de controle van individuele posten van de geconsolideerde jaarrekening namelijk, Raleigh UK Ltd, Cycle Lapierre S.A.S en Accell Bisiklet A.S. Bij twaalf groepsonderdelen zijn specifieke controlewerkzaamheden verricht op jaarrekeningposten teneinde voldoende dekking te krijgen voor betreffende jaarrekeningposten in hun geheel. Verder zijn bij vier groepsonderdelen beoordelingswerkzaamheden verricht door lokale accountants van Deloitte.

In totaal hebben wij met het uitvoeren van deze werkzaamheden de volgende dekking over onderstaande jaarrekeningposten verkregen:De groepsonderdelen die niet onder de reikwijdte van de controle vallen vertegenwoordigen geen van allen meer dan 2% van de geconsolideerde omzet of van het geconsolideerd balanstotaal. Op de financiële informatie van deze resterende groepsonderdelen hebben we op groepsniveau, onder meer, risicogerichte cijferanalyses uitgevoerd om onze inschatting, dat deze onderdelen geen significante risico’s op materiële fouten bevatten, te bevestigen.

Bij alle groepsonderdelen hebben wij controlewerkzaamheden laten verrichten door Deloitte Nederland en buitenlandse Deloitte kantoren op basis van de instructies van het groepsteam.

Waar controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd door accountants van groepsonderdelen, hebben wij de mate waarin onze betrokkenheid noodzakelijk was bepaald om in staat te zijn een conclusie te trekken of voldoende en geschikte controle-informatie betreffende deze onderdelen is verkregen als basis voor ons oordeel bij de geconsolideerde jaarrekening als geheel. Dit boekjaar hebben wij de accountants van de groepsonderdelen in Nederland en Duitsland bezocht. We hebben met het management en de accountants in Engeland meerdere telefonische vergaderingen gevoerd. Tevens hebben wij gedurende de controle op verschillende momenten overleg met onze collega’s gevoerd om de controleaanpak en controlebevindingen af te stemmen en hebben wij voor enkele specifieke onderdelen van de controle de lokaal verrichte werkzaamheden beoordeeld.

De consolidatie van de groep, de toelichtingen in de jaarrekening en een aantal specifieke elementen zijn door het groepsteam gecontroleerd. Deze elementen betreffen de waardering van goodwill,  de waardering van merken, de waardering van latente belastingvorderingen, de verwerking van het foutenherstel voor pensioenen, overnames die in 2015 hebben plaatsgevonden en de op aandelen gebaseerde beloningen.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Kernpunten Onze controlewerkzaamheden op de kernpunten
Waardering van goodwill
Wij verwijzen naar de jaarrekening pagina 119 (Grondslagen voor financiële verslaglegging) en toelichting 10 (Goodwill). Op 31 december 2015 bedraagt de goodwill in de jaarrekening € 58,2 miljoen (2014: € 55,6 miljoen). De jaarlijkse goodwill impairment-toets is gebaseerd op schattingen en veronderstellingen van de Raad van Bestuur. Voor de waardering van goodwill is de realiseerbare waarde bepaald op basis van de in de afgelopen drie jaren historische gerealiseerde groeifactoren (zie noot 10 in de jaarrekening), die zijn doorberekend om te komen tot de verwachte vrije kasstromen voor de jaren 2016 tot en met 2020 rekening houdend met een eindwaarde voor de periode erna. Op grond van de goodwill impairment-toets heeft de Raad van Bestuur geconcludeerd dat er geen sprake is van bijzondere waardevermindering. Wij hebben voor onze controlewerkzaamheden ons onder meer gericht op de juistheid van de berekeningen en de onderbouwing van de veronderstellingen die aan de verwachte toekomstige kasstromen ten grondslag liggen. Voor de gehanteerde vermogenskostenvoet en methodiek hebben wij ter toetsing gebruikgemaakt van een waarderingsdeskundige van Deloitte. De historische gerealiseerde groeifactoren zijn getoetst op consistentie met de voorgaande jaarrekeningen en interne rapportages.
Waardering latente belastingvorderingen
Wij verwijzen naar de jaarrekening pagina 119 (Grondslagen voor financiële verslaglegging) en toelichting 19 (Uitgestelde belastingen). Op 31 december 2015 bedraagt de latente belastingvordering in de jaarrekening € 6,7 miljoen (2014: € 7,4 miljoen). De vennootschap waardeert deze latente belastingvordering omdat het waarschijnlijk is dat zij als gevolg van te verwachten toekomstige fiscale winsten deze latente belastingvordering kan realiseren. Deze latentie heeft vooral betrekking op Accell North America. De verwachte realiseerbaarheid van deze latente belastingvordering is gebaseerd op schattingen en veronderstellingen van de Raad van Bestuur. De waardering van de latente belastingvorderingen is een kernpunt in onze controle daar deze van materieel belang is voor de jaarrekening en is gebaseerd op prognoses en veronderstellingen over de toekomstige winstgevendheid die in werkelijkheid kunnen afwijken. Wij hebben in de controle aandacht besteed aan de realiseerbaarheid van de actieve belastinglatenties. Voor onze werkzaamheden hebben wij gebruikgemaakt van een belastingdeskundige van Deloitte. De waarschijnlijkheid van de realisatie van de belastingvordering wordt beïnvloed door onzekerheden, zoals de vervaltermijn van de verrekenbare verliezen en de omvang van de toekomstige fiscale winsten. Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit het toetsen van de gebruikte veronderstellingen.
Verwerking pensioenen in het Verenigd Koninkrijk
Wij verwijzen naar de jaarrekening pagina 119 (Grondslagen voor financiële verslaglegging) en toelichting 18 (Pensioenvoorzieningen en -vorderingen). Accell Group N.V. heeft een toegezegde pensioenregeling in het Verenigd Koninkrijk. Naar aanleiding van een andere zienswijze heeft Accell in 2015 de volledige pensioenvordering opgenomen van € 20,2 miljoen Hierbij zijn de vergelijkende cijfers aangepast. De verwerking en de toelichting van de pensioenen is een belangrijk aandachtspunt geweest in onze controle. In het bijzonder de verwerking en toelichting van het surplus van het pensioenfonds in het Verenigd Koninkrijk alsook de evaluatie en de juiste toepassing van het foutenherstel conform de vereisten van IAS 8.
Bedrijfsdiefstal AAT
Zoals gerapporteerd in het persbericht van 27 januari 2016, is Accell Group N.V. geconfronteerd met een diefstal van geld door een medewerker bij Accell Asia Taiwan Ltd. Co. (AAT). Als opvolging van de diefstal hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, met inschakeling van een forensisch expert, onderzocht hoe deze diefstal kon gebeuren en een herstelplan opgesteld voor AAT alsmede voor de groep als geheel. Naar aanleiding van dit voorval in Taiwan hebben wij de reikwijdte van de controle uitgebreid en voor de Aziatische entiteiten van Accell de interne beheersingsmaatregelen op het gebied van betalingen getoetst en testwerk laten verrichten op de betalingen in 2015 door onze interne forensische experts. Bij de beoordeling van de werkzaamheden van door Accell ingeschakelde forensisch expert hebben wij een intern forensische expert ingeschakeld. Wij hebben daarnaast kennisgenomen van het herstelplan voor AAT als voor de groep als geheel.


Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW en voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.

Een volledige beschrijving van onze verantwoordelijkheden is beschikbaar op:
www.nba.nl/standaardteksten-controleverklaring.


VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN

Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens):

 • dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.
 • dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Benoeming

Wij zijn benoemd als accountant van Accell Group N.V. sinds 1998 en zijn sinds die datum tot op heden de externe accountant.

Utrecht, 14 maart 2016

Deloitte Accountants B.V.

drs. A.J. Heitink RA